Πρωτοσέλιδο Παραπολιτικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αρ. Φύλλου ]96 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ι? ιογΝιογ 2Ο]ὁ Απλή έκδοση · Τιμή €
Οὶ  .-1  " Μ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ι-ιιι5
ΘΝΟ^ΥἘ9!ιμ
ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑ|Ρ|ΟΥ
 _ 5υιπιπετ
Μετογλωττιομἑνο
στα Ελληνικο! ή!
ιλλΞΧ.Μι ι ¦ ι
ΔΗΜΗΤΡ
ΓΡΗΓΟΡΔΚΗ
εττρΔ τεγχοε
ΚΕ5ΤΑ
Η νέα μεταβολικό ~ Η :η ~ ν
δίαιτα  
· έ ή ν να
η < `-> η - ξ ι
'° μ "' “ΜΡ '
` · ν
Μ λ λ
ΠΟΥ θΕΛΟΥΝ ΝΑ Γ|ΝΟΥΝ ΠΑΛ' · ΚΔ' Ο
θΑΜΣΣΟΔΑΝΕ|Α
Τα ΜΕΝΑ
 Ποιοι ιιιιαιιαιιειιαιμ
ιοιι ιιιιαεϋιια Με ΝΔ
Το ευφάνταστο σενάριο τπς επιοτρο- Η “ _ Γιατί ξέσπασε εμφύλιος για τα διευ. _,ιΠοκολ, 1 φας του Σαμαρά και πώς εξελίσσεται ”' ρυνσπ του κόμματος Ποιοι αντιδρούν
~τ~εΞραΠΐ ._ Πώς και από Ποιους εμπλέκεται .  στα σχέδια του Κ. Μπτσοτάκπ Κλίμα
τωΪΤρω 1; ·κ ί; ι ι ο Κ. Καραμανλπς Ποιος είναι ο ρόλος 7 εοωστρέφειας προκάλεσε π συζπτπσπ
Με:: ως Προεδρίας τας Δπμοκρατίας για ταν αναθεὡρπσπ ιιιι. ιι. ιι. ιι. ιι ι
Το φονϊόσμωο ψ¦ Μ Μ Μ Η
Ζωάς-Λαφαζάνπ γ =- ¦ ο . _
Ι ο Αλομα ιεοριιΔΔιιτ _Ι _ Η ειναι ιτΔιιΔιτεΛιι ° '
ε"ισ[ρεφουν·“ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕ|ΤΔ' ΠΔ “ιν ι ι ΜΑΜΑ ΜΕΣΩ τομ «τι»
"ΜΜΜ-7 ι · 7/ - “Εχω ζημιες “θα κανω
Μ" χρωστάω "ΜΗΝ" (Των
στην Εφαρια" Μιτογϋανα"
ΜΜΜ] > ›- .
_ Ϊ ` ` - Η ώρα της Βουλής Ξ» ι - β γ, γω την εισαγγελέα τα Μαιο· στο ΜΜΜ
Ι · · λ Ρ Γεωργία Ταατάνπ “ , ΜΜΜ”
Ζ"ΝΜ' Μ η ί ι·ειιιιΜι35 ιμάφοιγια ταννέο ~ .- ·7 _' 7
εκλογικό νόμο .ξ _ Μ Γ· Α Δεσμευτηκαν
"ΜΜΜ" ! _ - · ε οι λογαριασμοί  Π 
Ι - του Βγενόπουλου ~
ΠΟΡΚΙ διο. ι>πιιιΡιμιιιι
στα κόμματα με Η
επιχορηγήσεις “ , Χ
"ΜΚ" | Μ Ο Μπ Λαικα! Ρ Τα «γεἔακι»
στο σκσμνἑλ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑγΡικογ Ϊ - της ,Μ
Φο "γής για τα καρτ Δ [ΟΜήσε[ς αγοραζει
με”, , τηςμΠιρας Δ Εκο γω τα κοκκινα .
° ° Μι: . στα ράφια κΟκΟΟργηρΟ δάνεια μας Η "ρω" τρωω ο "" Μ
του ΤΜΠΜ ι>ειιιιπμι32-33 ΜΒΜ Ἡ ιειιιιΜιι5
ΡΕ"Β"λΖ|37 _

Τελευταία νέα από την εφημερίδα