Πρωτοσέλιδο Αγορά: Ποινική δίωξη για λαθρεμπόριο σε BMW - MercedesRecognized text:
  ~ 'το
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΑΛΟΓ|ΑΝΝἩΣ
αν  
Η". "ΜΒΜ"
Τιμιι
3,50 θ
ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ε
ΜΟΝΗΣ ' | Ά 'Η ¦ ΤΡΑΓΟΥΔ|Α ΕΚΣΤΡΑΤΕ|Α
ΚΑΛ 'ΔΝΝΗΣ ' . ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ Μία Μό Μ Μο Τρσγ|κὲ5 _
 ΞωἩΜφψ ΕΡΜΗ Ν ΕγΐΗ στι μἑ5 Με σύγχρονπε Ο Τζέιμι ΟλιΒερ ετοιμόζει
2 θα ι
ἔ τιμόνι"
ΕΚΔΟΤΗΣ - Δ|ΕΥθΥΝ'|ἩΣ¦ Ν||(0Σ ΧΑΤΖΗΝ||(0ΛΑ0Υ
πνικπ5 |στορία5 λαχταριστό πιατα απο την Μαλέα
Τζιμ Γιαννόπουλος
Διαφημίζει την Ελλάδα
από την κορυφή
του Χόλιγουντ
»ι ΕΛ. 28
στο κινητό!
Παρασκευή  |ουνἱου 2ΟΙὁ
Πρωτοποριακή
εφαρμογή
οσε βοιιθό
να μιι Χτιλότε
τιι δίαιτα στις
»ι ΣΕΛ. 32
ΦΟΡΟΕΑΑΦΡΥΝΣΕ|Σ
ο Μπα·ιΜ τιιιι-ι μ ΜΜΜ ρ ΚΑΦΕΣ
ο ΜΜΜ" μ τΜιΜ τ ποπ
 ποια πω ο τακακια: λ πισω
Ελαχιστπ δαπόνπ
έωε Ι0.000 ευρώ @ο 20.000 ευρω έω5 40.000 ευρώ
Ἡ 0%
ί 5% 20%
40.000 ευρώ και πόνο
Μπόνους από τον
εφορία για συναλλαγές
με «πλαστικό Χρήμα»
θα επιβραβεύονται από το υπουργείο Οικονομικών οι πολίτεε
που χρποιμοποιούν σε πιστωτικεε π χρεωστικἑε κόρτεε για τιε
ουναλλαγἑε τουε. Οσοι υπερβαίνουν το ελαχιστο ποσοστό που ζπτεί
ιι εφορία θα στων ειδικό μπόνουε και όλλα δώρα, προκειμενου να
περιοριστεί π χρπσπ μετρπτών.
Μι ΕΛ. Α
Ποινικό δίωξ11
για λαθ ρεΙ1ΠόΡΙΟ 
σε ΒΜΨ-Μετεεόε8!
ΣΤΟ εδώλιο του κατπγορουμἐνου θα καθίσουν οι Μετεεαε8-ΒεπΖ
και ΒΜΨ στην Ελλαδα, μετά τΠν Ποινικό δίωξπ Που όακπσαν οι
οικονομικοί εισαγγελείς για λαθρεμπόριο και ξέτιλυμα «μαύρου
Χρίιματος». ΠαραλλΠλα, αναμεΎεται να εαιβλπθούν, σε Πρωτα
σόου, Πρόστιμα 66 εκατ. ευρω και 36 εκατ. ευρω, αντιστοίχως.
Η υπόθεσπ, τον οποία είχε αποκαλύψει Π «Αγορα» στις 21
Μαρτίου 2015, αφορα στις υποτιμολογίισεις Που διενεργούσαν
κατα ταν εισαγωγπ των οχτιματων από τα Γερμανία τον Περίοδο
2011-2013, αποκομίζοντας συνολικό όφελος 32,6 εκατ. ευρω.
Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ θα επεκταθούν τωρα σε όλες τις
εισαγωγικές εταιρείες αυτοκινήτων.
“Με
»ι ΣΒ. ΙΕ
Πρωτοβουλία για
πλεόνασμα 2%
Σε συνεννόπσπ με τπν κυβερνπσπ. ο Πανω
Στουρνόραε βγπκε μπροστά με αίτπμα για πλεόνασμα
2%. Οι πρώτοι παρασκπνιακεε επαφεε δείχνουν ότι
το ΔΝΤ , π ΕΚΤ και ο ΕδΜ συμφωνούν οτπν αλλαγή
στόχων από το 2018 και μετό. Οι Γερμανοί αντιδρούν.
Η κυβερνπσπ πιστεύει ότι θα το πετύχει το αργότερο
μεχρι τον Οκτώβριο. Μ Η 2
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ατακα
< «Μπορούμε
αποτελείτε _ να μειώσουμε
Διαδήλωσπ με εο|ίίοε,~ , τους Φόρους»
«ππγαόόκια» και...
απρόοπτα
Μ ΣΒ. λ"
ΑΝΔΡΕΑΣ ἶἔΝ@Π0ΨΛΟῖ
Ελέγχεται για
ΚΩΣΤΗΣ κλτΖΗΜκΗτ
φοροδιαφυγό Π |
2 . ' , « ρεΠει να
Α3? επ? ειἶρω Τι θα οπμανε1 συνεννοπθοὐμε
« ρακε9 ο Μαύρος», .
απαντά ο επιχειρτιματίαε το ΒἶθΧπ γω με Τον ΙΖΑ
οι Η 7   Ε·Ε· »τι ΣΕΛ. Η για το Συνταγμα»
τα ΕΛ. 6-7