Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
2 ΔινιτΞι·.ΔκΛιΞ›: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
“Γ Γι
Το κοῆτίτερο .
επεισόδιο
των άτοκων
στο πρώτο ονο  
 Ντι(ὅ]άσσ 
7022ερεν7έ
@απο οι βασικέ5 ζὐμε5
ΜΡΜΠΣ|ΜΕΣ
ΣΥΝΤΜΕΣ
ιτιι Ν. Τ08ί|Β|ιΒνιε 
Για να φτιάξετε μονοδικέ5 Πίτε5¦ τορτε5 και Πίτσα
ΔΗΜ σναῆογικίι
κο' ΜΟΒ μιιονου8  
ανακοινωνει ο Δῆεξιιε έ 
Εβδομαδιαία ΑττοκαΠυιπικἡ Εφημερίδα · Παρασκευῇ 17 ίουνίου 20% ο Δρ. ΦὐΠῆου 531 · Τιμῇ: 3,50 € · νννννν.ρ8τ85κΠΠίο.9τ
764007
7 ί 790'
Ανασχηματισμό
στη Νεα Διτμοκρατια 
ετοιμαΖει ο κυριακοε
Ποια είναι τα «μιιουρίνια>› σου τιῆίιττουν το Μαξίμου κ Οι
Ακρίβεια. φόροι και
σνασοόῆειο «καίνε»
τιε διακοιτέε μαε
Σελ. 20. 69
<<Διιό τον Μό η
η εκῆογἡ Προέδρου»
·. )ε).. 8
(γ.γ. του ΕΟΤ) ΣΤΟΠ·
«Μαιο Μα ;,
τον πήχη για · :ή
τον τουρισμό»
Σελ. 69
Στο σταυροδρόμι
τι·ιε ανατιτυξιτε
Σελ. 18·Ι9
ΔιχαΖει το κόμμα τι εκῆογἡ Προέδρου τιτ3_Διτμοκρατία3
σε Δ " μοῦ | Ο  
Ποιεε οι σνοτροιιἐε σε μισθοτίε, επιδόματα, τιετστάξειε, μσ0έσειε, βο0ιιοιίόνιο,
ειδικό ιιισ00ιίόνισ, εργασιακά και άδειεε για 0.500. 000 ερνσΖοτιένουε
Σελ. 12-13
“ΠΟΥ το ΠΔΕ|“ Η ΕκκΛιιΣιΔ ΤΗΣ ΡΩΣ|ΔΣ
Με ιτχιιρέ8
ΜΕΣΟΓΔ|ΔΣ ΚΔ' ΛΑΥΡΕΩΤ|κΗΣ Ν|ΚΟΜΟἔ
Οσεβοσμιοε  
ιερορχιι5 του ογοιιο 'Ι
την οικογένεια
Ν Πλ. Ι6- Ι7
η   αιιουοίεε  “
Η <ί0τονιιόψωντι
. _ έ  ὲ_ 4 ξ “  δημιουργώ,θο
ς  ο· η τ  του Μουτ οιυιο0ιΙικυι νιώσω0χριιστοε»
Η 75 τα.. 32-33

Τελευταία νέα από την εφημερίδα