Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΜ" Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝΙΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
Μ Γενικα αίθριος καί ζεστός και·
ρός.Ἀνεμοι μεταβλητοί 3 μέ 4 μπωφόρ, στό
Αἰγαίο βόρειοι4 μέ 6 μπωφόρ. 'Η θερμοκρασία στα βόρεια 18 έως 36β., στα δυτικα 19
έως 37β. καί στα κεντρικα 20 έως 39β.
Παρασκευή 1 7 Ίόυνίου 2016
Ἀιτόδοσις της εορτής της Ἀναλήψεως. "σαυρου διακόνου,
Βασιλείου καί "ννοκεντίου. Μανουήλ, Σαβέλ καί "σμαήλ των μαρτύρων
Σελήνη 13 ημερών
Ἀνατολή ἡλίου 8.02' - Δύσις 8.50'
Ἀριθμ. φύλ. 40478' Τιμή 1,50 θ
Ἀμερικής 9, ΤΚ. 10872, Ἀθήναι, ίηίο@εετίεηενν8.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Με: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 1280ν
Ἀναπτυἔις
για τα πανηγύρια
Μ “Με ”ώ
ω Μ Μ
οικω υ Μ
ΜϋΜΜ=#·%ΐ
ωΜ ΟΜΜΜΒ
ΜΜΜ “08%
.Μ““ψ
Παγιδεόεται
ή διπλωματία
Παρωχημένες αντιλήψεις καί διεθνείς αποτυχίες
ΜΕΤΑ τήν τελευταία αποτυχία τής
έπισκέψεως Κοτζια στήν Ἀλβανία
καί τήν αδύναμη ἑλληνική αντίδραση στό «πανώ» πού ύψώθηκε
στό σταδιο τού Εὐρωπαϊκοῦ Πρωταθλή ματος για τούς « 100.000 Τσαμηδες θύματα τών°Ελλή νων», εἶναι
προφανές ότι ή έζωτερική πολιτική μας ἔχει παγιδευθεί σέ αδιέξοδο.“Ολα τα μέτωπα είναι ανοικτα
καί συνεχώς ανοίγουν νέες πληγές.
4 Μέ τήν Τουρκία τα προβλήματα συσσωρεύονται συνεχώς, από
τό μεταναστευτικό μέχρι τίς προκλήσεις στήν Ἀγία Σοφία καί τήν
μετατροπή της σέ τέμενος, προφανώς για όλες τίς μεγαλες ἑορτές
τού°Ισλαμ.Ἀς μή λησμονείται καί
ή συνεχής καί αδιακοπη ανακίνησις από τήνἈγκυρα τοῦ ζητήματος
τής δήθεν «τουρκικής» μειονότητος στήν Θρακη.
4 Μέ τα Σκόπια τίποτε δέν ἔχει
λυθεί καί τό ζήτημα τής όνομασίας δέν ἔχει καταλήξει, ένώ διεθνώς
παγιώνεται ή όνομασία «Μακεδονία» για τό γειτονικό κρατίδιο.
4 Μέ τήν Ἀλβανία ή έπίσκεψις καλής θελήσεως μετετραπη
σέ αφορμη ανακινήσεως τοῦ ζητή ματος τών Τσαμηδων, πού ύποκινεῖται από πολλές δεκαετίες από
τους Ἀλβανούς, μέ στόχο τήν έξασφαλιση σημαντικών έδαφικών
έκτασεων στην Θεσπρωτία, καί μέχρι τήν Θεσσαλονίκη ακόμη.
4 Μέ τήν Βουλγαρία αὐτήν τήν
στιγμή δέν έκκρεμούν ἔντονα ζητή ματα, λόγω τής καταστασεως τής
έν λόγω γείτονος χώρας. Άλλα, παρα τήν προσχώρηση τής Σόφιας
στήν ΕΕ καί στό ΝΑΤΟ, δέν ἔχει
ύπαρξει έπίση μη καταργησις τού
περιφή μου «ΒουλγαρικούῦΕθνικού
Δόγματος», πού έδιδασκετο συστηματικα στίς στρατιωτικές σχολές
της, καί τού ὁποίου βασικός αξονας ήταν ή διεκδίκησις τής ἑλληνικής Ἀνατολικής Μακεδονίας καί
τής Θρακης.
Τό ύπουργείο τών °Εἐωτερικών
ἔχει σχεδόν πλήρως απορροφηθεί
από τα προβλήματα αύτα καί έχει
έγκλωβισθεί σέ ένδοβαλκανικούς
στενούς ὁρίζοντες. Διερωτώμεθα μήπως τό φαινόμενο δέν αποτελεί τυχαίο γεγονός αλλα μήπως,
δοθέντος ότι ὁ νῦν υπουργός Έξωτερικών είναι γνωστόν ότι ανήκει
σέ σκληρό πυρήνα τής κομμουνιστικής Ἀριστερας, ακολουθείται
μέ ύπόρρητο τρόπο προώθησις
τών αποφασεων τής 5ης<Ολιομέλε ιας τής Κεντρικής ῦΕπιτροπής τού
ΚΚΕ (30-31 ῦΙανουαρίου 1949) περί ὁμοσπονδιοποιήσεως τής°Ελλαδος μέ τήν ίδρυση «Μακεδονικού
Κρατους τού Αἰγαίου», πού συνέπιπτε μέ τούς σχεδιασμούς τού Τίτο
για τήν διαμόρφωση εύρέος ὁμοσπονδιακού κρατους, κομμουνιστικού βεβαίως, στήν Βαλκανική
ὑπό τήν ήγεσία του.Ἀν αύτές είναι
οἱ σκέψεις καί τα ὅρια «ανοχής»,
τότε ὁ τόπος βρίσκεται σέ κίνδυνο.
Τό Βιτρώ,  Ἑλλάς
καί οί τριγμόί στήν ΕΕ
Αύἔανεταιή ἔντασις μετα τήν δολοφονία τής Τζό Κόἔ
ΗΔ0Λ0Φ0ΝΙΑ τής βουλευτού
τών ῦΕργατικών Τζό Κόζ στήν πόλη Μπρίστολ τής Μεγαλης Βρεταννίας (λεπτομ. σελ. 5) δείχνει
τήν ένταση καί τήν ὁςύτητα πού
κυριαρχούν στήν Γη ραια Ἀλβιώνα,
έλαχιστες ήμέρες πρίν από τό δημοψήφισμα για τό αν θα διατη ρήσει τήν σχέση της μέ τήν“Ενωση
τής °Ηπειρωτικής Εύρώπης ή όχι.
Σημαντικοί παραγοντες, όπως
ὁ έπί κεφαλής τής Κομμισσιόν, κ.
Γιούνκερ, καί τοῦ Συμβουλίου τής
'Ενώσεως, όπως ὁ κ. Τούσκ, δηλώνουν ανήσυχοι για τίς έπιπτώσεις
πού θα έχει μια αποχώρησις τής
Βρεταννίας για τήν ίδια τήν“Ενωση.°Η ανησυχία τους έγκειται στό
γεγονός ότι ὁ «ἰός» τών δη μοψηφισματων μετα τήν Βρεταννία μπορεί να μεταδοθεί στήν Γαλλία,
πού, έκτός από τήν Τζιχαντ, δοκιμαζεται από αντικυβερνητικές καί,
στήν οὐσία, αντιευρωπαῖκές διαδηλώσεις, αλλα καί τήν°Ιταλία. 'Η
νομενκλατούρα καί ή γραφειοκρατία τών Βρυξελλών ἔχει απόλυτη
έπίγνωση ότι ή Εύρώπη τού Μααστριχτ καί τοῦ εύρώ είναι όλο καί
λιγώτερο ἑλκυστική για τούς λαούς καί τα ἔθνη τής Εύρώπης. Ἀπό
τήν πλευρα του, ὁ ἰσχυρότατος, καί
μέ μεγαλη έπιρροή στίς εύρωπαῖκές ύποθέσεις, ύπουργός Οἰκονόμικών τής Γερμανίας, κ. Σώυμπλε,
δηλώνει ότι ή στασις τοῦ Βερολίνου, σέ περίπτωση ΒτοΧίτ, θα γί
νει ακόμη πιό σκληρή σέ ζητήματα δημοσιονομικής πειθαρχίας
καί ένοποιήσεως, ένώ ἰδιαίτερη
προσοχή δίνει στό ποια θα είναι
ή στασις τής<Ολλανδίας μετα από
ένα Νέα
°Η °Ελλας, σέ έπίπεδο πολιτικής, οἱκονομικής-τραπεζικής
ήγεσίας παρακολουθεί τίς έςελίζεις μέ ανησυχία καί αμηχανία.
Δέν πρέπει να θεωρηθεί τυχαία ή
δημόσια έκτίμησις τού Διοικητή
τής ΤτΕ, κ. Στουρναρα, πού θεώρησε ώς κινδύνους για τήν σταθερότητα τής χώρας καί τήν πορεία
πρός τήν ανακαμψη, τούς ύψη λούς
φόρους, τό χρέος καί τό ένδεχόμενο ΒτεΧ1τ.
Τῆς ἡμέρας
Μλίβ“ἡ
_ τσηωὡη· ' Μ·ΜχΜηΜω·
ΤΜΐΨ Μ··η·Μ =ΜΜ“* ηωΜω”
, , , , ·*~·Μ· ·|*ΜΜΜ
 η· Μ ω τα ω ω 4 Ἡ Μ. η Μ Μ Η *Μ η·
έξ αἰτίας τών έλλείψεΖ  ή  
ων στα τρόφιμα καί|τών ω ύ Μ ·"” Μ
συγοκολουθωνμενσλης ΜωΜ“Μ_"·= -π·ω*·ω τωηΜω·Μ
:ὲἩ32ἔνωρ°Χω"ω μ_¦*_“ ··Μ·ῆΜΜΩ ΜΜΜ·
η ' ·ωτω·*Μ *-** ΜΨ“·ψ
' 25 δΈ'“Μ"·#Μ ασκ-Μαν· “Μ'Μ=
,  ·ωω Μι· “ΜΜ“ω'
Ο 7” ΜΜΜ
3Ένδοἔοι, ήρωι%οἰ πρόγονοι, αλλά...
*“_ὡ“
'Ι ί 'ι
8 ἰ 88
18181
ΑΥΡΙΟ , ΣΑΒ Β ΑΤΙ) 18 .0 (ὅ
· Συγχαρητήρια από
τήν ΟοοἔΙο ἐδέχθη μία
Βρεταννή 86 ἐτῶν ἐπειδή ρώτησε κάτι τήν ύπηρεσία μέ απίστευτη εὐγένεια! Ό 25χρονος ἐγγονός τής Μαίυ Ἀσγουωρθ, Μπέν, είδε στόν
νιτ0λ07ιστή Τα γιαγιάς
του τήν φράση: «Παρακαλῶ, μεταφράστε
αὐτούς τούς ρωμαικούς
αριθμούς ΜσΜΧσνΠι
εὐχαριστῶ». Τό ανεκοίνωσε στό ΤΜπετ, καί ή
Ο00ἔΙε απήντησε: «Φίλτατη γιαγιά τού Μπέν,
ἐλπίζουμε νά είστε καλά
Σέ έναν κόσμο δισεκατομμυρίων αναζητήσεων, ή
δική σας μας έκανε νά χαμογελάσουμε. Ά, καί ή
απαντηση είναι 1998.
Εὐχαριστούμε».
Ο ~|:”ξαλλος έγινε ό
ύπουργός Ἀναπτύξεως
τής Βολιβίας από τήν κίνηση τού Μπίλ Γκαίητς
νά δωρίσει 1 κόττες σέ φτωχέ; χῶρες γιά
νά αναπτύξουν τόν πτηνοτροφικό τομέα, μεταξύ αὐτῶν καί στήν χώρα
του Ἀπέρριψε τήν δωρεά
λέγοντας: «Π νομίζει, ότι
εή1αστε 500 χρόνια πίσω
καί ζούμε στή ζούγκλα
χωρίς νά ξέρουμε πῶς νά
παράγουμε; Μέ όλο τόν
σεβασμό, θά έπρεπε νά
σταματήσει νά μιλά γιά
Ο Ἡ ύπερκατανάλωσις αντιβιοτικῶν σέ παιδιά έως τριῶν ἐτῶν, εκτός
από τό ότι κάνει τά μικρόβια ίσχυρότερα, απορρυθμίζει τα μικρόβια πού
ζούν στό έντερό τους.
Αὐτό υποστηρίζουν Άμερικανοί ἐπιστήμονες, καί
τονίζουν ότι στίς ανεπτυγμένες χῶρες τό μέσο παιδί έως δύο ἐτῶν
παίρνει περίπου τρείς φορές ανττβιοτικά. Οί μικροοργανισμοί τού ἐντέρου
ρυθμίζουν τόν μεταβολισμό καί βοηθούν τό ανοσοποιητικό σύστημα
· Ἐκτός από τήν Σελήνη, μας ακολουθούν καί
αλλα πράγματα... Ἀμερικανοί αστρονόμοι ανεκάλυψαν ότι ένας πολύ
μικρός αστεροειδής ακολουθεί τήν Γή γύρω από
τόν Ήλιο. Ό αστεροειδής
«2016 ΗΟ3» εκτιμάται ότι
έχει μήκος 40 έως 100 μέτρων καί είναι πολύ μακρινός γιά νά θεωρηθεί
πραγματικός δορυφόρος
τής Γής, γι' αὐτό οί ἐπιστήμονες τού απέδωσαν
τόν χαρακτηρισμό τού
«ήμιδορυφόρου». Τί γίνεται αραγε στα πάνω;
Ο Ἀς μήν ανησυχούμε.
Συνεργάτης τής ΝΑ$Α
μας λέει ότι σέ 50 χρόνια μπορεί νά έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο γιά
τήν δημιουργία Τα τηΜε
της «ἐξωγήινης» πόλεως
τῆς ανθρωπότητα στην
Σελήνη. Αὐτό ήταν, σωθήκαμε! Να ἐλπίσουμε ότι
τήν Βολιβία». Ἡ Βολιβία σέ αὐτήν τήν πόλη δέν θα
παράγει 197 εκατ. κοτό- έχουμε πολιτικούς νά μας
πουλά ἐτησίως. ταλαιπωρούν;
| | )|
Διαβαστε τα αρθρα
«Ἀμνησιόπληπτος λαός»
ΜιΜ(σελ. 3)
<2|Ενας ἔντιμος ανθρωπος»
ΜΜ(σελ. 8)