Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'εωΜῇπ·κο ποιχνίϋ·ο
στην Μοτο τη( Βοιωτοι:
Ο· ονορθόδοξεε τοκτ·κἑε και ο· κόντρεε Πατριαρχείο" 38-39
ΜΜΜ οκύυο;.¦
Πέτοῇο
ΜΝ , Αρεγε5,
Μι ΜΜΜ,
ΜΜΜ |
0," πετ5
Με Με ΠΣ πΡοΣωΡεΣ› ' Ι “
Η ΑΛΒΑΝ'ΚΗ ΜΑΘΑ
Μαύρο Χρήμα
από την ΜΜΜ ω
συντηρεί τοσο ΤΜΜϋε£
ΤΡΟΜΟ): ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ
Β|Α, Α|ΜΑ
' Στο|χεἰο-φωτ|ο οΠο τον ΕΥΠ γιο Πε ὁ|οοων6ὲοε|5 του
γρ μμε ΑῆΒονοο ορχτνονοο στη χώρο μο5 με το Βοθο κροτοε των Τ·ρονων κοι το Ποροοτροτ·ωτ·κε5
οργονὡοε|5 στο κοοοΒο Ποκτωῆοε εκατομμυρίων οτιο το ὁΙοκίνΠοΠ νορκωτ|κων. τον Πορνεἱο ο Ι
κο' το σωμΒοῆο·ο θονοτου Σφίγγε| ο κῆο|ο5 ντο τουε κοκοΠο·οὐ5 Ανομενοντοι ουῆῆὴψε·5 'η θλίψη _ ]
ΑΠΟ τι κτνὁυνωουν 7
Ι ΜΜΕ' Ο ΕΚΛ0|'|Κ0Σ ΝΟΜΟΣ οι45ορη6εε ὅ Με
τε   -. ο·  - . Ι
ΤΑΜΜἩΝΜΡΑ
η Κατάργηση
Ο <· ω τ η ετη  ἶ“·'ψ. Δ ω - Ϊ;;; το;;; .
ο' εμμ°νέ8 7 Ήογεἶἔ5 πολεμώ Μοξιμου“  μον|μ6ωω$
Σκ°"ρλέΜ με υπουργων και Κουμουνδουρου _ στο Δημ6°¦° χ
'ΠΜ 8¦Μ¦°ρ¦° ο τΣιΠΡΑΣ ΠΡΟΩΘΕΙ ΠΣ ΘΕΣΜικΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Πού οΠοΒῆεΠε·ο κυρ·σκοε ` 22
"ων ε""8"ὡν ' ΚΑΛΟΚΑ'Ρ| ΚΑ| ΚΑΤΑΧΝ|Α η
το ΕΛΛΗΝΙΚΟ Τ" "896% “'33 Φ Ἀγρ·ο ψαλἱ8¦  _ 
ΟΣΠιΡτΖΗΣ "Ρ "ω _  σε 600 000 τ..  
κΑι Ο... Β|Σ·ΝΣκι ωΥΜΨ° ς  θ · “ Μ··ω·
6., Μυ·οθεΜ$  συντοξε·5...