Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
` ι 4
-`.¦.
τ· Η·   ' · Μ
τ) _ ο ω
:κοπηκε  5  ..
Ξένο "και". · 
¦=::_Μν;Μι- Μονο νοκ _
ἐ°·Γ!”Ψἔ  ' --··
:,¦ῇ° `   _  ο “ον_ΗΜ:τοΜ
"Η" τ'  έ τί τΦοΡνονΝΗο
ἴ|ἑ ',ο# ··' .
¦ γή!
Η' ΤΠ ΣΠΒΒ
του Πούλου στον
Ολλανδό
__ οτ:ινΓοΞΞτ 
|ό|ΟΥΝ|0Υ20'6. καθημερινή ΜΜΜ εωΜω.  θ
λη· “ «Χ
 ἱΠ.ΕΜπΜῇΜΜΜ@ λ
ὲ¦ίεπΜ¦¦ό ἑς¦ῇύνῖ“ῇἘΜεΜω κεἰ Που' οτἶἔἶυΧΞ η Ιντερ, ο θρύλος το ΠολΕὑΣ1 Φωτο ντο να
ΜμΜκωοἩΥ@Σ; μ“ἔτρὐειτσ τον ἔλΞτο;ἙἡμΕρο ή Πορτο! · Ηρθε στην Αθήνα οἑμονοῖζἑρ
ήλμστσενόςπρογἶΜῆκὐ οπουὁοίου του! · Σε ορίσω κλἰμο οτ ουνομ1λἱΣς, αλλά τον θέλοον_ἱτἶέτλλο1
* Εις το εποντ6ἔἰν.ορΧηγέ
ο _ _ Ο _ _
ΠΝτσΒίντ Φουστέρ σήκωσε ὐγκυρπ
Μ"ΕΡ|ΕΥΜ" ΤΠ"|||ΜΒΣ|ΠΓΡΜ|" “ "|"Ρ°Μ"ΤΜ'
ΜΜΜ" ΜΕ ΤΗ" "ΠΡΒ"ΒΜΗ ·>  Ψ Σγκ"Φ^Μ ΑΜΦΠΥΖΠΣ.
 _ οπΜΜΜ.τκΜκΜ
ΔΡΑΣΤΗΡ|ΜΜ... Μ.τΑΒΜτπτκε  Π"ΕΥΑ|ΣΒΗΤΠΣ"ΜΒΕΡΜΣ
0ΜΜΜπψΜ
ΜΜΜΜΜ