Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
·° ά τ ΕΤ 
ΜΑ ΑΝΑΣΑ ΑΜ ΤΗΗ ΑΗ0ΗΤΗΣΗ Τ0Υ Δ|ΕΗΗ0ΥΣ ΠΛΑΑΗΔ0Υ ΗΕΗ'ΦΕΡΕ|ΑΗ0Υ Η Ρ ϊ «ΕΦΥΓΕ»
Ρ0ΜΗ|Η Α|ΗΤΧ0ΥΗΤ ΤΗΣ ΜΑΤΑΡ0. 'ΤΡΗΤ0Υ ΣΗ0ΡΕΡ ΗΕΗ' ΣΤΗΗ 'ΣΗΑΗ|Α Φ Ρ _ Φ . Η ΒΑΣ'Α|ΚΗ
Δ = 98 ΜΝΗΜΗ
Τ Ι ΜΗΝΗΜΑ
¦ _ οΗΗΗΗΗΗΗ
έ :κ _7 Γ Σελ- ( ΤΗΣΑΑΕΑΦΗΣΤΠΥ
Η. - ΣΥΜΦΩΝΑ ΑΝΔΡΩΝ Με τοκ ΒΡΑΖιΜΑΝο «Αυτο» ΜΜΜ ΜΜΜ 2ο . η “ΑΜ8;=;¦;“
._ ι Η Η Ν Δ
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑϊκοΣ ΑΝΗκε· Στο ΛΑο ΤΟΥ |/“
Ο Δ 'ΜΗΤΣΗΣ' ΤΗΗ Ε|Α0Η0|ΗΣΗ
ΠΑ ΗΑ Με' ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ η
[ί] _ - .. ι Η ν
Η εΦΝΜεΡ·ΔΑ ΜΙΑ Το" ηΑΜεκΜκΜ Μ ·εΜν2Με υ.οωω 2754 Πωσ: Με ε Π'ΤΑΑ0ΣΤΕΧΗ|Η0Σ
η ' .
ΜωΜπ·πΜΜΜΜΜΜΜωΜΜΜΜΜΜ“ΜπΜΜ“ΜωΜΜΜΜ '
' _ἑς- ϊ
Υ; .ΜΜΜ η' Δ 
ωιΜΜΜΜΜ.Μ-ΜΜΜΜ·ΜΜωπΜΜΜωΜ,Π __ __
ΔΕΧΤΗκΕ ΤΗΝ ΜΝΑΣ" ο ΠΑ|κΤΗΣ “ 
Κβ -` ` να; · οικδ
ΗΒΗ' ΤΗΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η ΜΕΤΑΗ|ΗΗΣΗ Ο ω
ΤΟΥ ΤΗΑΗΕΖΠΥ, ΑΗ0ΗΕΗΕ| Η ΕΗ|ΤΕΥΞΗ ΣΥΜΦΩΝΩ ΗΕ ΤΗ Ρ0ΥΜΗ|Η ΚΑΖΑΗ Η"
7 (ζ: ΜΜΣΜ Τ
: Τ ΜΜΜΜΜ
 ΗΜΜΥ' ΤΗ' ΚΑΛΥΤΕΡΗ
Μ Χ ΔωΜωΠππΜωγ
 Χ' ΠΑΠ' ω ΜΝΗΜΗ'
ΠΑ ΗΑ ΕΗ|ΛΕΤ0ΥΗ ΑΥΤΟ' ΜΥ ΠΛΗΡΗ"
Το" ΤΙΣ ΗΡ0Δ'ΑΤΡΑΦΕΣ
 ` * " “ωΜωωΜΜ“
  : ; ΜΜΜΜ..ΜοωΗωΜΜ
ΗΔΗ( ΗΗ0ΥΗΤΕΗΧ0ΜΕΡ
ΒΑ ΑΡΧ|Σ°ΥΗ "Α ΤΥΠΟΥ" Η' ΕΣΑ'ΞΕ'Σ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα