Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ιερό-20% ό
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Γενικα αίθριος καιρός. Οἱ ανεμοι στα δυτικά νότιοι 3 μέ
5 καί στα ανατολικα μεταβλητοί 3 μέ
4 μπωΦόρ. Ἡ θερμοκρασία θα Φθασει
τούς 35β.
Πέμπτη 16 °Ιουνἰου 2016
Τύχωνος επισκ. Ἀμαθούντος Κύπρου
Σελήνη 12 ήμερών
Ἀνατολή ἡλίου 8.02' - Δύσις 8.50'
Ἀριθμ. Φύλ. 40475 ί Τιμή 1,50 Θ
Ἀμερικής θ, Τ.Κ. 10872, Ἀθήναι, ίιιίο@εείίεηεννε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, ως: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
Πρίν από μερικα χρόνια είχε διατυπωθεί ή πρότασις να περιορίζονται οί διαδηλώσεις σέ μία μόνο
λωρίδα τών δρόμων. Τότε λοιπόν, ὁ έκπρόσωπος τού
Συνασπισμού τής Ἀριστερας καί ση μαίνον σήμερα
στέλεχος τού Σύριζα είχε αντιδρασει έντονώτατα.
Είχε μαλιστα πεί τό τζιπ αμίμητο: «το ίστορικό κέντρο τής Ἀθήνας όνομαζεται έτσι λόγω τών αγώνων
τής Ἀριστερας καί δέν τό παραχωρούμε»ί
Τώρα πού ὁ Σύριςα είναι πλέον Κυβέρνησις, γίνεται αντιληπτό τί ακριβώς έννοούσε τό στέλεχος
του. Τό δικαίωμα στίς διαδηλώσεις έχει μόνον ή Ἀριστερα.Ἀν τολμήσει όποιοσδήποτε αλλος να ασκήσει τό συνταγματικα κατοχυρωμένο δικαίωμα τού συνέρχεσθαι, χαρακτηρίζεται αύτοματως ώς «έχθρός
του"Εθνους». Πρόκειται για ακραία έκΦανση πολιτικού ρατσισμού. 'Εμείς είμαστε οί καλοί καί έσείς
οί κακοί.'Επομένως ό,τι κανουμε έμείς, οί καλοί, δεν
δικαιούσθε να τό κανετε έσείς, οἱ κακοί.
Τό γιατί θεωρούν τούς ἑαυτούς τους καλούς καί
τούς αλλους κακούς, αναγεται καί αὐτό στήν αντιδημ0κρατική αριστερή Μποστ Πας μή αριστερός
είναι έχθρός.'Επομένως πρέπει να έςολοθρεύεται μέ
όλα τα μέσα. Τό συνηθέστερα είναι ή κατασυκσΦαντησις καί ὁ διασυρμός.Όποιος τολμήσει να διαΦωνήσει μέ τήν Κυβέρνηση, τίθεται αμέσως στό στό
χαστρο. Είτε είναι ὁ αρχηγός τής αξιωματικής Ἀντίπολιτεύσεως, είτε απλός πολίτης. '
Οί παλαιότεροι θα ένθυμούνται τό περιβόητο
έκείνο «δέν δικαιούσθε δια να όμιλείτεὶ› τού Μένωυ
Κουτσόγιωργα. Καί τότε, κατα τήν πρώτη περίοδο
τής διακυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ «μέ τόν λαό στήν ἐξουσία», οί αντίπαλοι δέν έπετρέπετο να όμιλούν. Διότι
ήταν δεξιοί. Βασικό σύνθημα τού ΠΑΣΟΚ ήταν τό
ί «ποτέ ΜΔεςιό», όποτε τα στελέχη της έπρεπε ναΦι
μωθούν.°Ο,τι καί αν έλεγαν, όρθό ή έσΦαλμένο, δέν
έπρεπε να ακούγεται. Καί σέ καθε περίπτωση, τούς
αμΦισβητείτο τό δικαίωμα να τό διακη ρύςουν.
Τα όσα αλέχθησαν από κυβερνητικα χείλη για
τήν χθεσινή είρηνική συγκέντρωση πολιτών στα
· Σύνταγμα, μέ σύνθημα «Παραιτηθείτε», μόνο ντρο
πή προκαλούν. Δέν είναι Με λόγια δημοκρατικών
ανθρώπων. 'Υποκρύπτουν ὁλόκληρωτικές αντιλήιγεις. Είναι δυνατόν να αποκαλούνται «έχθροί τού
. Έθνους» όσοι συμμετείχαν σέ μία έκδήλωση διαμαρ
τυρίας; ΑΜ μόνον έπί χούντας έλέγοντο. Μετα τήν
Μεταπολίτευση, ούδείς έτόλμησε να χαρακτηρίσει
όποιαδήποτε δημόσια συναθροιση μέ τέτοιο τρόπο.
"Ομως ή ὁλόκληρωτική νοοτροπία τών στελεχών
τού Σύριςα αποκαλύπτεται καί τα τήν έκ μέρους τους
μονοπώληση τής αλήθειας. Μόνον αὐτοί ςέρουν τί
είναι καλό καί τί κακό για τόν τόπο. Καί μόνον αὐτοί
έχουν τό δικαίωμα να τό έκΦραζουν."Οποως διαΦωνεί, είτε λέει Ψέματα, είτε ύπηρετεί συμΦέροντα.
Αύτή είναι ή έπωδός πού έπαναλαμβανουν οί τού Σύριζα στίς δημόσιες αντιπαραθέσεις μέ τούς αντιπαλαος τους.'Ο,τι λένε οί ίδιοι είναι ες όρισμού αληθές.
Καί ό,τι λένε οί αντίπαλοί τους, είναι ψευδές.
'Ο πολιτικός ρατσισμός τού Σύριζα είναι τόσο
ωωωωωωε έφθασεναένοχλείακόμηκαίψηΦοΦόρους του. ΣκεΦθείτε πώς θα αντιδράσει τό κόμμαα.ύτό, όταν θααντιληΦθεί ότι χανει τήν ἐξουσία. ..
"Ετος 128ον
Πολιτικός ρατσισμός   Τό «καθήκον»
από τόν Σύριζα στήν πολιτική...
για 65 δισ. εύρώ
Τό κρατος δέν μπορεί να είσπραξει όσα τού όφείλονται
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ προκαλεί ἴλιγγο:
Περίπου 65 δισεκατομμύρια εύρώ
-έκ τών 80 συνολικώς, πού αποτελούν τίς ὁΦειλές Φορολογουμένων
πρός τό Δημόσιο- δέν θα είσπραχθούν ποτέ! Στήν κυνική αύτή ὁμολογία προέβη ὁ ύπουργός Οἰκονομίας καί Ἀναπτύζεώς, Γιώργος
Σταθακης, χθές στήν Βουλή, χρησιμοποιώντας τόν όρο «νεκρές
ὁΦειλές».
Τό κρατος, δηλαδή, έχει .λαμβανειν ένα ποσό πού είναι`25 Φορές μεγαλύτερο από τό σύνολο τού
ἑτησίου ΕΝΦΙΑ, αλλα αδυνατεί να
τό είσπραςει. Δύο αἰτίες προέβαλε
ώς βασικώτερες ὁ κ. Σταθακης: «Οί
έταιρείες έχουν κλείσει», καί «τα
Φυσικα πρόσωπα έχουν πεθανει»,
ένώ σημείωσε πώς στίς όΦειλές
αύτές περιλαμβανεται «τό σύνολο
τών προβλη ματικών έπιχειρή σεων
τής δεκαετίας τού 1980». Παρέλειινε έναν καίριο παραγοντα, τα τα
νεια πού δίδοντο αΦειδώς μέ έγγύηση τού Δημοσίου.
'Επί σειρα ετών, τό ἑλληνικὸ κρατος χρηματοδοτούσε τήν
οἱκονομία μέ χρήματα πού ἔρρεαν αΦθονα από τα κοινοτικα πακέτα στη ρίςεως καί αλλα χρηματοδοτικα προγραμματα τών Βρυςελλών, καθώς καί από τόν Φθηνό
δανεισμό πού ἑςασΦαλισε ή ένταξις στό εύρώ. Ούτε ή πολιτική ἡγε
' σία εἶχε τήν βούληση, ούτε ή δη
μόσια διοίκησις τόν μηχανισμό
για να είσπραττει τίς πασης Φύσεως ὁΦειλές πού συσσώρευαν πολίτες καί ἑπιχειρήσεις.
Κι όμως, τα έσοδα από τίς ανείσπρακτες ὁΦειλές ήσαν διαχρονικα
τό σύνηθες προεκλογικό «καταΦύγιο» ήγετών τής αντιπολιτεύσεως.
το πλέον χαρακτηριστικό παραδειγμα είναι τού Γιώργου Παπανδρέου, ὁ ὁποῖος, στό ντημπαίητ τών πολιτικών αρχηγών έν όΨει
τών έκλογών τού 2009, έλεγε, απευθυνόμενος στόν Κώστα Καραμανλή: κ Εσείς μιλατε για παγώμα
μισθών-συνταζεών. Πόσα θα βγαλετε: 500 έκατομμύρια; Δέν μπορείτε να τα βρείτε από τούς ανείσπρακτους Φόρους ή από τή Φορολόγηση τού πλούτου, καί ζηταω
από τόν μέσο"Ελληνα να πλη ρώσει αὐτήν τήν πολιτική;»
Τελικώς, ούτε έκείνος .απέτυχε τόν στόχο, ούτε ὁ Ἀλέςης Τσίπρας, ὁ ὁποῖος, στήν Διεθνή”Εκθεση Θεσσαλονίκης τού 2014, έκανε λόγο για «πρόγραμμα ρυθμίσεων πού θα ανακουΦίσει τόν κόσμο,
ώστε να μπορέσουμε καί κατι να
είσπραςουμε από Με τα ανείσπρακτα».
Ἑν έτει 2016, δι° αρμοδίων κυβερνητικών χειλέών μαθαίνουμε
ότι τό κρατος «δέν πρόκειται ποτέ
να ανακτήσει» τό δυσθεώρητο ποσό τών 65 δισ. εύ ρώ. Πρόκειται για
τήν ἑπίση μη ὁμολογία αποτυχίας
τών Φο ροεισπρακτικών κρατικών
πολιτικών, εἰς βαρος όλων τών συνεπών Φορολογουμένων.
Τό δόγμα ῦΕρντογαν
για τήν νέα Τουρκία
ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ αλλαγές έτοιμαζεται να έπιΦέρει στήν Τουρκία
ὁ Ταγίπ ῦΕρντογαν. 'Η συνταγματική αλλαγή τήν ὁποία προετοιμαζει δέν αποσκοπεί απλώς στήν
έγκαθίδρυση ἑνὸς προεδρικού συστήματος πού θα τόν κανει πανίσχυρο. Ό στενός του συνεργατης
Μεχμέτ Ούτσούμ αποκαλύπτει ότι
αὐτή είναι «μόνον ή αρχή». Μπο
· ρεί τό όνομα τού ΜουσταΦα Κε
μαλ να μήν διαγραΦεί από τό προοίμιο τού νέου Συνταγματος, θα διαγραΦούν ὅμως όλες του οί παρακαταθήκες πού θεσμοθετούσαν τό
κοσμικό κρατος.
Τό νέο Σύνταγμα δέν είναι ή κα
ῦΕρντογαν. Είναι μόνον τό σημείο
καμπής. Ἡ μεταβασις από τήν έποχή τής προετοιμασίας στήν ἐποχή
τών αλλαγών. Στα 14 χρόνια πού
κυβέρνησε τήν Τουρκία ώς πρωθυπουργός, κατέβαλλε προσπαθειες να περιορίσει τήν έπιρροή
τού κε μαλικού κατεστημένου πού
ήλεγχε ασΦυκτικα τήν δημοσία διοίκηση, τόν στρατό καί τήν Δικαιοσύνη. ΠροΦανώς τώρα αίσθανεται αρκετα ἱσχυρός για να τολμήσει τό ἑπόμενο βήμα - τήν καταργηση τού κοσμικού κρατους.
Στα 14 χρόνια πού πέρασαν
έκτισε μεθοδικα τα θεμέλια της
ἱσλαμικής Τουρκίας πού ήθελε
~Ἀκρως αποκαλυπτική συνέντευἔις στενού του συμβούλου
σε στήν Φυλακή τούς κορυΦαίους
έκΦραστές τού κεμαλισμού.
Ἡ Δικαιοσύνη Φαίνεται να
είναι ένα από τα τελευταία έ μπόδια
πού έχουν μείνει στόν δρόμο του.
Αύτό απεκαλύΦθη όταν δικαστικοί λειτουργοί προσπαθησαν να
σταματήσουν τα όπλα πού έστέλλοντο από τήν ΜΙΤ στούς τζιχαντιστές τής Συρίας. Γι' αύτό καί ὁ
σύμβουλος Ούτσούμ χαρακτη ρίζει
τήν Δικαιοσύνη «αντιδη μοκρατικό
θεσμό» καί προαναγγέλλει αλλαγές πού, προΦανώς, θα τήν θέσουν
ὑπό τόν απόλυτο έλεγχο τού νεοσουλτανου.
τα· >
Ζ, ταληζις τού πολιτικού κύκλου τού μπαντα να δημιουργήσει. 'Οδήγη- (Λεπτομέρειες σελ. 5)
Σ ί Τ“ ' ί
ημερα  
Μεγάλες μειώσεις ι ν κ ν .ο ¦ |
εικονικών Μια ζεστή μερα του Ιουνισυ...
Κατα 40% θα μειωθούν,
παρα τίς πρόσφατες περί τού αντιθέτου διαβε- 'Ηταν μια ζεστή μέρα τού1ωνίσυ. είδα Με... Είναι μια από τίς στιγ- Μέ κοίταξε, χαμογέλασε, τραβη- γούδια ρόκ, τα οποία επίσης θα σχοβαιώσεις τού Σεπ 2 Δέν θυμαμαι τί ακριβώς θα συνέβαι- μές πού δέν θα ξεχασω ποτέ. «Τί τό εε μια Μες από εκείνη τήν κοντή λιἀζωμε,
νε στήν περίφημη ςΑίθουσα κήπου» 'θελα κι αν καί πλησίασες;› μού Βε- πίπα στήν οποία στήριζε παντα ένα . Π
Δικαιολονίες ” στό κτίριο τής όσον Ρηγίλλης, όπου γε ή γυναίκα μου, προσπαθώντας - αφιλτρο τσιγαρο. · Μ'11'Φ(ί>)€ί'“Ξ νά Μ ΜΒ Τόν 'αν
Παγκαλου για τα ίμια ΜΜΜ η μια Δημοκρατία, ως έπί ημέρες- να με κανει να ξεκλειδώσω _ Ξ 5 νὰ σα πε) ω Εχω σχε- λο πού β(ρ)ήκατε για τήν εκπομπη
'Οργή στίς ταξεις τού ή εφημερίδα μου ζήτησε να καλύψω Τό μναλό να! ἀπό Νίνη τι Μνή·“ δω κλείσει Τό π(ρ)όΥΜ Μα μὲ σας; μού λἑι αναβοντας τσιγαρο.
ΠΟΜἑικ.οο ὶΝαυἩκού ωΜ°Μ· ΜΜΜὰ"όωΜ 'Ο Μανος Χατζιδακις ήταν ένας νειμόνομιααςπομτπίγιατόαύτοκίνη- _«ΚΜρΤο γιά Με η»
ρ9κα ουν ο ίσΧΟΡίσμοί Φορείο στα Παναθηναίκό Σταδιο, νω- ι Ι '
του Θ Παγκαλου για τα ἀπό Το" λίγους μεγάλο” Μρω' Το· - π Το Μ (Μωβ Μ νά ' ί απαντώ καί τό αμόγελό
_, ·, ρίς τό απόΥΜια καί πήρα τόν δρό- : ι Χ"κ › ι Χ Μ
¦ ,ο Α Φ,σβητοωΤω _ πουςπου είχα τήντυχη ναγνωρίσω. τό συζητήσουμε.
θα: λέε|ί για τήν αμερι- ω πως 'την ΜΜΜ' ΠερΜσα Μ 'Με πω ὁ ἔν Μὴ ΦΜ. .ΙΜ δέν έ ἀπό Μο . γίνεται σάν ωνο Τῆς πΜ!
κανική παρουσία στήν ἀργἀ° ἡ ω ΜΧληΤΜ' ΦΜα ΜΜΜ Μάικ Ρ°ζΜ€ (Τόν είχε Μ· »Ε ἐξ? ω ὁ μΜω .ή - Μπ(ρ)άβο. μπραβο, έξυπνο,
περιοχή. Σελ. 8 νά βρίἶκ°μω "ή “Μι Μό δεξί μέ σει ό Μανος έπί κεφαλής τού Α' Προ- κΜ%ἔ ω α· Μι( ο ' · ως ὰ(ρ)Μ _
ρσς του δρόμου. Είδα τό Μ γΜ) ως πως! ΜΜΟ, ἔσω -ἔἔΜἔΤύν Εποχή 
'Ο καμερον , έξω ἀπό Τήν πολΜΜα· Δέν ἀπέ- μέ τό κρατικό ραδιόφωνο. (Ελα, θα σέ ἔἔἑωΜ Μαΐ Τ ' η ω ι Ἡ 'Ετσι, βρέθηκα στή «Σχολή ΧαΤήν «επόμενη ήμερα» Μπα  Ήωωω· "ή πό?) Μ Χατζιδάκι νά Μπέντια. ἐχἐ Μ ώιδα ΜηΜΜ στη' ν Μ τζιδακι», κερδίζοντας τό θείο δώρο
το κυβερνών κόμμα των Ώνα! πεζοδρόμιο περασω... μου είπε και μέ πῆγε μερίδα, Τα, ΜΜΜ, συμφωνήσω πού μοῦ Εκανε ή τα. 'Εκεί έμαθα τό
Συντ τικών στήν Β ε- Βγαίνει Τό φορέα) Μ Τόν βλέπω' Τό ~ ' ·
Ορη _ ό ρ Μ Μ ΜΜΜ .ι - Τί έχετε να μου π(ρ)οτείνετε, καί τήν επομένη πήγα. «Νά μάχεσαί καί νὰ μήν υποχωρεῖε
 μουτότερασπο  ι  δω" “°° Με; δωσε· -Λοιπόν τίκαλόμᾶςέφε(ρ)εόνε- κ'ωό"ΜΜ“ἩΜ °' Μ”
. , ,Ν χ ι ' Ώ . - _
ρ"Πωση Με” Σε^· 5 Τηλεφώνησα στήν εφημερίδα. ΜΝ Μ “τον Μ ω' αφή* Μ Φο” μέ Μα' μ “Μ Μ ΜΥμ“ ΕΜεκ ως” Τόν Μ.
«Άπω πω ὁ χωζι8Μ5|, λέω νόμουν αμηχανία, ίσως καί τρώς τό χαμόγελο... ΜΜΜ "Μα ΜΜΜ, πάντα πι
25 στόν διαιθυντή. «Δέν πέθανε. έχουμε - Ξέρετε, έχω έτοιμασει σε μια - σε είναι μια ειστσμπή διαρκείας :ζεί "Ψ Μοναδικω' ὰΠείρΜοε'
μαθει ότι απατη καρδιακό έπεισόδιο›, σειρα Ιδεών μέ αντικείμενο τήν μουσι- μιας ώρας. σε μιλαμε για τό αύτοκί- ωοί'“ μου λέει. «Πέθανε, σού λέω! Μόλις τόν νητο καί θα παίζουμε ένδιαμέσώς τρα- ΜΟΔΑΜΟΣ
8 771ί08 701144
< α Σὲ δημοπρασία βγαί
“ Γραφει ὁ αθανάσιος Κοσμόπουλος* 
ΣΤΟ κοινωνικό γίγνεσθαι, καί δή στήν πολιτική,
ή αλληλεπίδραση τού ατόμου μέ τόν <<αλλον>>
είναι συχνα εααλωτη στό αδηΦαγο θηρίο τής
ματαιοδοξίσς. 'Υπαρχουν όμως περιπτώσεις
όπου ή συνείδηση απαγορεύει δρασεις καί συμπεριφορές πέρα καί πανω από τήν στενή ωφελιμιστική ατομοκεντρική στόχευση. Στήν περίπτωση αύτή“μιλαμε για δραση έκ καθήκοντος.
Τό καθή κον_`θα πρέπει να τό δούμε ως μια μωσαϊκή σύνθεση μέ στοιχεία από τήν αρμονική συναρμογή των αξιών τής ατομικότητας, τής έτερότητας καί τού προσώπου, ὡς Φορέα όποκειμενικότητας. η
Τό καθήκον συνιστα κρυσταλλωοη <<ὶερότητα >> καί αναδύεται από τα συγκείμενα τού λόγου, των συναισθηματων καί τής αγαθῆς προαίρεσης για πραξη. Σε καθε περίπτωση θεμελιώνεται στήν συνείδησή μας καί μετουσιώνεται
σέ πεποιθήσεις. 'Η συνείδησή μας είναι ή αφετηριακή πηγή καί ὁ Φορέας τών καθηκόντων
μας. Τό καθήκον τό εκτελούμε όχι από τόν Φόβο τῆς τιμωρίας, αλλα από Φιλοτιμία, καί μέ τήν
έκτέλεσή του είσπραττουμε όχι απλα μια συναισθη ματική ίκανοποίηση, αλλα ένα είδος λυτρωτικής πλήρωσης, όμοια μέ έκείνη τήν ὁποία απο- '
λαμβανει ή ψυχή τού ανθρώπου στήν αξία τού
θρησκεύεσθαι. Τό έκτελεῖν τό καθήκον συνιστα
αξία, ως στοιχεῖο αυτπετιίιεε, καθόσον μετουσιώνει τό ατομο σέ θποκείμενο καί πρόσωπο.
'Η δύναμη πού αναδύεται από τήν σταθερή
τήρηση ως γνώμονα τού καθήκοντος καί τής
Συνέχεια στήν σελ. 8
από τόν διαβήτη. Άμερικανσί ειδικοί κατεληξαν
στό συμπέρασμα ότι Τα
πολλα φρούτα, λαχανικάι ωρα πλήρη δημητριακά καί οί ξηροί καρποί αποτελούν «ασπίδα»
(κατά 34 %) κατά τού διαβήτου τύπου 2. Μέ δυό
λόγια πρέπει να βόσκου
ΠεΝΜΞ
@μεσαία
ί Ζεριεει:Α
νουν στήν Γαλλία χειρόγραφα, επιστολές καί
του! τά αντικείμενα είναι
ελάχιστα, διότι, ως γνωστόν ,μετά τόν θάνατό
του 'ἑρρίφθησαν στήν πυρά από τόν υίό του. "Ο, τι
διεσώθη κρύφθηκε πίσω
από τίς βιβλιοθήκες τού
οικογενειακού πύργου
στό Κοντέ-ἀν-Μπρί τής
νοτιοανατολικής Γαλλίας.
α 'Επιστήμονες από τήν
Κρακοβία μας ενημερώνουν ὅτι ὁ συνεχήΞ θόρυβος τῶν αεροπλάνων
ανεβάζει ἐπικίνδυνα τήν
πίεση! "Οσοι κατοικούν
κοντά σέ αεροδρόμια κινδυνεύουν από ύπέρταση. Καί μέσα στήν ἑπόμενη 20ετία αναμένεται να
διπλασιασθοι7ν οί προσαπογειώσεις, οί ὁποίες
ήσαν περίπου 64 εκατ.
' τό 2013, μέ αποτέλεσμα,
φυσικα, τήν αύξηση των
«θυμάτων». Καί τί να κάνουν οί ανθρωποι; Νά
πάρουν στόν... ώμο τό
σπίτι τους καί να φύγουν;
θ Ἀπό τήν ἄλλη, έαν γίνουμε φυτοφάγοι, σε γλιτώσουμε τουλάχιστον
_ αντικεί ενα πού ἀν”καν με οφ ή; ἀκΜἶεξ Υίἀ νά
στὸν ΜΞρΚήσ,ο Με:  ἐπιβιωσουμε απο ασθένεια 'Ο οίκος Ντρουώ θα δημο- ε9 ἑ'ΤΙκωδωε$
πρατήσει καί τήν πολυ- |
θρόναἐποχήςΛουδοβίκου ί Νά καί Τα ἑξω7ή!ναί
|ίἶ στήν οποία ό Μαρκή- Σω” νόἩἶ Σ?υηδία| σέ
σιος ντέ Σαντ ἔγραφε τα ένα λαΤομΗ9 ασβεσΤΟλί·
περισσότερα από Τα ἔργα από ἀνααλυφθΠ μία μυ·
στηριώδης έξωγήινη πέτρα! "Εχει μέγεθος... μπισκότου, δηλαδή 8 έκατοστῶν, καίή γεωχημική
`σύστασή της δέν μοια
ζει μέ καμμία αλλη από
όσες έχουν βρεθεί στήν
Γή. Θεωρείται ότι είναι
ένα είδος αγνώστου μετεωρίτη πού προέρχεται
από κάποια πανάρχαια
σύγκρουση αστεροειδῶν
πρίν από 470 εκατ. χρόνια. Παντως, δέν φοβόμαστε. Σήμερα έχουμε να κάνουμε μέ πολύ πιό ἐπικίνδυνο είδος: τούς «πολιτικούς ἐξωγήινους»!
ο 74ς κλείσουμε μέ κάτι εύχάριστο. Μέ πεταλούδες. Στίς οποίες ανήκει
Τό ρεκόρ Τα στα)! ύπρητ
μεταναστεύσεως στόν κόσμο. Πρόκειται για έκατομμύρια πεταλούδες
πού κάθε χρόνο φεύγουν
από τα δαση των ΗΠΑ
καί τού Καναδἄ μέ προορισμό τό Μεξικό. Καί
στό πέρασμά τους καλ ύπτουν τά πάντα σαν ένα
πολύχρωμο χαλί. ”Ομορφες εικόνες.
Διαβάστε τα αρθρα
«Μήν φεύγετε παρακαλώ!»
Α.Ι1 Δημόπουλος(σελ. 3)
«Πρόςαγανακτισμένους»
Μαρία Μπαλοδήμου (σελ. 8)