Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
 Ο Δ0Γ ΟΣ 
!οεο8πενΟοωπετ.ετ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8985 · ΕΤΟΣ 32ο - "ΜΗ Ί ευρώ - ΠΕΜΠῖΗ "δ |°ΥΝ'°Υ 20"δ
ΕΚΘΕΣΗ ΤΤΕ: ΕΚΤΟΞΕΥΘΗΚΕ Η ΚΑΤΑΘΛ|ψΗ, Ο' ΔΡΡΩΣΤ|ΕΣ ΚΔ' Η ΠΑ|Δ|ΚΗ ΘΝΗΣ|ΜΟΤΗΤΔ
ΣΕ ΑΘΗΝΑ 'Ολ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εν μέσω έντονης πολπ·κής
κύπρος η συγκέντρωση
«Παραπηθείτο›
Τ στην αγωνία
για χιλιάδες
υποψηφίους
Σελ.4
ζ. ο· _ Χ.. β
ΝΙΝΟ ΕΠΟΧΗ' Μ
ψάρια
Προς παραγραφή οδεύουν χιλιάδες
μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής,
εξαιτίας τπς διάλυαπς του ΣΔΟΕ.
Μάλιστα. την ίδια ωρα το υπουργείο
Οικονομικών ατοκοποιεί τους μικροοφειλέτες. όπως καταγγέλλει ο Συλλογος Εφοριακών Αττικής και Κυκλάδων.
Οπως αναφέρει σαιν ανακοίνωαά
του. "αποτελουν πράκλπαπ για τπν
κοινωνία τα όσα Μουν να συμδαίνουν στο υπουργείο Οικονομικών
και αφορουν μιν... προσπάθεια κατά·
πολεμιιαπς τιις φοροδιαφυγής" και
τονί2ει άτι αντί ο "κάφτπς" να τους κινπτοποιάοει σε ά,τι αφορά τα έσοδα,
αυτό που αυμδαίνει είναι τι ατοκοποίποπ κιλιάδων μικροοιρειλειών, οι
οποίοι απειλούνται με καταακεαεις
ί επειδή δεν μπορουν να πλπρωοουν
καράταια και φόρους (που συνήθως
δεν αντιστοικουν στα πραγματικά
Συ ν @αρ @ός γ] α νε ες 4  “ω 
θρίλερ με πτώμα
ανδρα στα Λιμανακ·α
της Φυλαγμένα
Μίκι ή ουίΠ
·ιΜΕνΒ€9 Με
“η κ: .χ ςαΜ!Ε
ι ι σου
ω8τ·τ..κ·, ΜΜΜ"
για τους ωοροφυγάδες παραμένει και
ταυτόχρονα δπμιουρνουνται συνθή
κες περαιτέρω νινάντωαπς του φαινομένου αυτου. κατάοταοιι μιν οποία
Τίμωρεί την Αλβανία
δεν μπορεί να κρύψει καμιά επικοι
ηυΕΡΑγ·ατοπανό- ε    έ νων¦Μ“¦.Μ.ΜωΜω
 των  | ' Β ὅ δ  Πω :Ξ =:::ἀ=με :άσει ποἴ9λτΡΞ
Δ ο κ
Σελ? ·