Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Τηλεφωνικό bullying από την εφορία!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Β Γι τ τ ι ι) Η
ό““"1::;:;::_ ΐ “έ Δ “ ι ;χ¦.7»
 Χ ] οι πιο οι «Μιχιι» «"^"|»Σ"Σ ΜθΥΣΤΕθΕ|Σξ#
ΔηοκΑειΣΤικο
τοι χογιιικιΝ Γ' Ϊ" ΜΜΜ
Ή ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕιΣηΡΑκΤικΩΝ ΕΤΑιΡιΩΝ
ιι ἱΞ- ' _”;· .χ Η' 
ι ι ι¦ 'ΠΜιΜἔ “ά
τη ι ι ι Πι Γ.
[Ε 'Δ "“ Ι. '“ Ἡ; 
 αν; ιιιιιιηι _
Γ β·ἱ
Υ|0ΘΕΤ|·|ΣΕ Το Υ|'|_ οικοΝοΜικΩΝ
Τη Πεφωνικό
|οιι||νἱηο αηό την εφορία!
ΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΛθΕΡθ › θ' γιιιιι·ττιΕτ › ΠΡΟΤΕΡΛ|θΤ||Τλ ' 'ζώ 'ότε Μ ο η, αν 'η ' . Κ" ~ '
'Η ΜΗΝ "ΗΣΟΥΝ ΑΝΕΤΑ' “ “
τηλέφωνο σε Περισσότερους για άμεση εξόφληση ή για τοκτοηοίηση Η 
σηό 83.000 Πολίτες σηό τη ρυθμιση οφειλών σηό ΦΠΑ, «φρέσκων» χρεών ηου 
Διεύθυνση Φορολογικός φόρο εισοδήματος και έγιναν ληξιηρόθεσμσ
Συμμόρφωσης μισθωτών υηηρεσιὡν εντός του 20] 6 
 ΕιιοΕιιι ιτε: “κιΝΔγΝοι Μο ιιιΝ γιιΕι>οοΡοΔοηιηΕ ΤΗΣ"ΉΒῷ@“
'ἡ 4 4 κ: “_`Η· κι :Η Ή Δ.
, . εε β 7 7` ή
Έ" Ημουν στους
` _ φ Αγσνσκτισμένους,
ι τους ψηφισο!
¦ Νο φυγουν τὡρο
ο η." Μ η:
Το χρυἶό$όχτυῆίδι
Η νουμοχίο
του Βιοχιτ ηου
οηειῆεί να Βυθίσει των 
τηνηΕυρώηη
Μ 'κορόιόεφον το όσο! ·
λ Αν μείνουν γ `
Δ χρόνιο δεν θσ
Ξ ΠΗΡΑΝ Π|ΣΩ Τ|Σ ΠΡΟΣΛ|·|ψΕ|Σ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠ0ΛΟΓ|Α ΜΟΥΖΑΛΔ μείνει η χώρο
ρ Ι ιιιιιιι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα