Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΒΔ'|9°Ρ¦""` -· ?
ΧΡΩΜΑ" -  ·
.πο "κακο 
 που ΜΜΕ·- - “ -°
·;ἐοΜνυ π" /Ύ 
"ΗΝ" ' 7 Χ ·
 ΔΕΤ||ωΪ
Ι 5 |0ΥΝ|0Υ 20Ι 6.
Κοθομερινὴ
Εφομερίὁο.
Δρ Φύλλου Ι 7%.
Τιμή ΕΝ Ξ
-· 57
ΛΜΒἙΒ ΜΕΝ
 α`· β  ο `. 
 -ΕΣκΕ"“ΖἑΞ ΕΜΕΑ" Σ Τ" Σ ΠΕΠ"
. , . 4 _ . ,¦ μ  ἑῳ;Ἑω““ κ
_ ·· ΕΠ1Χε1ρηση ηιμης του Κυρ1οκου θωμο1ὁη; Που ετΡΣΧΣ_
γ:ὶςρυῷἶὲἱ στους ορόφους 'ίὅῦ:ΣΚΑΪ έ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ ΒΑΓΓΕΛΗ
.4 -.· ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΕ:1“ΔΞ6ῇοΜγοΜὡ ἐἔρῖῷῇΒόοω; '
ουστημὲτ1κό ῖἰἶὁ1ἐἶὅὅκὲς ᾶΠοφῷἐίζ θωμοῖὁηξΞΑλοφουζοςἶο1 “
ΜΣΚΑΪ” ἴΟλο1 κοτολὅΒὁν Πο1ος Σἰνο1 ο Ρὁλὅς τους 7.
“ Τ...: " '- ·ἔϋ * ο» ` -'Ϊ ἔ, Ϊ ἄ-“ 
ΜΕΙΝΩ' ·ὲ Η Ο ΜΝ!" Η 
ΣτοΧοΠοἱηουν Σ1οογγΣλἑο κο1 Ιὁου το ὁικοοτικο ντοκουμέντο- _:; χ _ ο -' _
ἑγΙνον ρΞζἰλ1 μδ τη φωτογροφἱο του “ΒομΒο” Που οὁἡγηοΡ στην έ 7 “τ 7 ` 4 1 ο ·”
υΠοὸ1οΙκηΙἡ της ΑοφξΙλΣ1ος Πειροιὑ! 1ΧΕἱρηοη συλληιμης ιου Θωμοῖὁη 7 ' ' “ ·· - ~ ' Ν Ι ν
Ζ; Εξ ι _ _ - Ί “ο “Μ "Τρέλα” έσω· " Ϊ·
'|Μ|||'ΓΕΜ'|ΜΜΣ: “ΚΜΠΤΕΧ"|| ΗΛ' Επ|κΜΥἶΗ Η ||'ῇὁΣ|ὁΕΠ|||Σ|| ΜκοΜΦΜ" ΜΜΜ ῦἑ"'"Ρέ 
γω Θρυλο ξ· ._ η 
, "!.
· Ο ρολος του 
_ 'Δ' Γ" Ί' Ρ£1ζνοτοΠ1τς, `·
· Ο Ι ὶ σ(
- ^ Μι : ΠΠ η Γολοτο ΜΗ Έ'
η· _ , γ · γ “ 7
' το οικονο 11κυ ζ ο _·
; . ΜΜΜ: ο (Υ έ( ιφμβ_ Λ
_ 4 ω". . Π ο. .ὁομ( νο η _
. ` '
ἑ-___ Η 5. .
¦¦·ἶ·`"ι"Μ ο
' · ·' ί
υρΜοςῖΜἱῇβ
Μ κ υϊίνΜΜἰ