Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
15 06
1 5   Ε|ΔΗΣΕ|Σ - Σχ0ΑιΑ - ΠΡΟΓΝΩΣΤ|κΑ
#7 ?_ Τ·Η Αν κ ^ · 7 ,
  Η  ΑΠΟΚΛΕ|ΣΜΟΣ
_ Ξ'  Τα 
.18 Αν 150.000
ΜΒ Η ῖ.ΜἑΠΜΜ
ΜΑΠΑ 8
Ο 4 Ι
ΣΕΛ|ΔΕΣ
- Σ τ Α
Η κΑΟΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Ο. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 |ΟΥΝ|ΟΥ 2Ο16 | ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1Ο78 Τ|ΜΗ: 1βΟ €
Μ χ | Ύ  Χ
Ο Μ|ΛΟΣΕΒ|ΤΣ ΕΧΕ' ΣΤΑ ΧΕΡ|Α
ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΗ, Ο
ΑΛΛΑ ΣΤΟ «ΠΑ|ΧΝ|Δ|»
ΜΠΗΚΕ ΚΑ| Η «ΕΝΩΣΗ»
ΑΝΑΚΟ|ΝΩΟΗΚΕ
Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΝΓΚΟΛΕΖΟΥ
ΕΠ|ΟΕΤ|ΚΟΥ
' Δ|ΑΦΟΡΑ ΜΕ ΧΑΓΚ|ΝΣΗΜΑΚΝ|Λ
[email protected] 9
ΑΝ1·7000ΤΑΣΗ ΕΣπ·Αἶ 
«ΚΕΡΑΥΝΟ|»  ~ .Α
.. ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ Ο ΛΟΥ|Ζ ΚΑΡΛΟΣ
ΓΑ|ΤΑΝΟΥ ·
«ΑΝ ΛΕΣ ΤΗΝ ΑΑΗ05|Α «Π ΡοχΩ  '
Σ10Ν ΚΑΡΥΠ|ΔΗ Φ. Σε 050Ρε|εχΘΡ0» ' ;_ ί ΤΟΥ ΜΑΤΕΟΥιΣ›
ΔΗΑ0Σε Σ10 2
ΜΕΤΠΟΡΟ|_|5 55,5 Δ ΜΕΝ" ο ΒΕΜ|ΔΗΣ
4 'Η 5 Φ|Λ|ΚΑ
ΣΤΗΝ 0ΑΑΑΝΑ·Α  Φ
ΕΠΣ" Σελ 3-9,42,47,48
 ΚΑΕ ΠΑΟΚ: 0· ΣΚΕΨΕ|Σ 10γ ΚΑΣΜΑΚΗ
' ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑ| ΤΑ ΜΠΑΡΑΖ
ΑΝΟΔΟΥ ΣΤΗ Γ' ΕΟΝ|ΚΗ
' ΑΛΛΑΓΗ ΚΑ| ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΕΡΑΣ|ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΜΕ' ε ω Σ ~ Λ ΜΑΣΑΜΕ;
 -` .· " '10ΑΕΝΕ·
ΟΠΛΟ Γ|Α Τ|·| ΝΟΜ|ΜΟΠΟ||·|Σ . .
Τ|·|Σ ΝΕΑΣ ΠΑΕ |·| ΟΕΣ|·|
' ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ (ΜΕΤΠΟΡΟ|.|5 95,5):
ἐξΚ0γΑΣΤΗ ΚΑΝ Ε.
5γΝ0ῖΚΗ ΠΑ 10γ Κ|'|'Ρ|ΝΟΥΣ
Η ΑΑΡΑΝΕ·Α ΤΗΣ Ε.Ε.Α. . .
Ἡ ι #  , 10,11
' ΕΡΧΕΤΑ| Ο ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΣ|ΚΑΣ (ΜΕΤΠΟΡΟ|.|5 95,5):«ΚΑΠΟΤΕ ΟΑ ΕΠ|ΣΤΡΕΨΠ ΣΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ»
ΚΑ| ΟΑΣΕ' ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΝ ΣΧΕΔ|ΑΣΜΟ Σελ 12,13