Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
οι Μας... Μακ και
ιι αιιιοιικιιαοιιαιι Τα· Μαι
Γραφειο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠΟΣ
Φιαωοιι στον εοεοοεαια ο
Πιο εκιαοααιις
 _ και αιιειοιι για Τον
Σ"|ὡ'ο|ς - οοοοοεοοΤοιιια, οι
Τα κοαια Μια ;..5οΜ8ΜΜΝ “ὐ“““Φ“<
` ΓραφειοΤΑΣΟΣΤΣΑΤΑΛΗΣ ·- _ “ οιιιιοοιογοοιοων
ΕΝΤΟΝΗ ΑΝκΣγχιΑ ΠΡΟκΑΑΟνΝ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟΣιΟΤΡΑΦικΟ κΟΣΝιΟ, Η ΕιΣΒΟΑκ
ΣΤΟΝ «ΣκΑ'ι» κΑι Η ΑΠΟΠΕιΡΑ
ΣγΑΑκψκΣ ΤΟΥ κγΡιΑκΟγ ΘΩΝιΑθι·Διι
Γ ' Ι "ἑηἔ
Σο Π '| ο" "Ψ"
.||'|Μ||ω“||οΕ'| ο
.οι _.
Με ΠροκλητικΠ ανακοινωαΠ και εχοντα5
χασει καθε ελενχοὲἐε·τἶἔ Πιεοει5 Που δέχονται
αΠο ΗΡΑ, λενε Πω5 δὲν θα Περαοοαν τον κωδικο
μΞἑὲεΟντΟΑογιαε! ·¦ΣκλΠρΠ αΠαντΠοΠ ΚοντΟνΠ
'_ Τ · Ό· Μεχρι Το τελοε του μανα θα εχουν
Σελ. 2
Α63ΑΗΪΒ ΚΜ
ο ΜΜΟ
Τετορτη 15 Ιουνιοω 2015 / Φυλλο 1200 (2400) / € Τ.30
 · 3. θα" ι ε ..η _·ασ_·Ρἶη 
 3η . ζ 343' αἱ Να
Με Πλούσια καριέρα στην
'ο ..χ ΜΠΟοντεαλιγκα. θεωρειται
ΠΑΠ Ο (1Πό ΠΝ Σε 7 Τα, .Ο ' ι' ὁ Ο ολο Πθειοιε ελι ει5 ια τΠν Πειθα χικΠ
 ερ φ ρ Ι Ι Ν 4, ' «Πολαεργαλειο»·Δε60μενΟ ρ μ γ Μ;" Ξ” ρ
θΞΑΡΨν ΠΝ θα, ΟΝ μ0ΥΟ έ· .Α  ω ό κΞῶ“ῇῶἶδἶῇΞἶ ο οΑο ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΗ ΑΣΒΕΣΤΑ
να ειναι σε εΠαφΠ, αλλα και να . Ξ· ·- <- ¦ 
 .. .- Ε  στην Προετοιμασια. κεντρικο
έχει ΠροχωρΠαει αρκετα, με τον
_".. -.- 1:·
29χρονο Μι ΤΟυ“ΑἶιβούργΟΟ!> “ξ ϊ
χαφ, για «σομΠλΠρωμα»
· "Ί':"ἘΡ-”- .
κ··ι··Μ
ΠΑΡΟΥΣ'ΑΖΟΝΤΑ| ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΕ ΑΕΚ
στουε ΣιμΟεε και Γιόχανοον
Ι.γκρρἶΨυΠεγραψε!ΟΟμβολαῇ
Ϊ ἴό'2'Οθ και ανακοινὡθΠκε.αΠο:τ
ΜΜΜ! εοαιοος ο καποιοι,
ονο|κΤο και Του |νοοοο...
ιαι=ΗΡΓ".ι. . "
@καντα- ιοιι οΞεοιιαιιΤο ΣανΤος
και Ταν;οοατοναοια"αιιοπως..
:ΕΝ ἔκ. “ι .Μ- ΒΥΕ!
 αιινκΝιιιικοος ια@αιιοοαςἈ
Π Πορτογαλία>-4|σλαν6ία Ί-Ί“ 7
 _ ”Ψ ,
ν Η . Ί  Τ!
ἐε|οΤοο
. . ν . ,κ 
ικ Νικο νιΜιις Μακαρι!
ΑἩα-0ο ἱαρια0-2
Ε  . ι. ·-',Ἡ?
ε Με*αιιαοοοῇιιειοειΤαιΑ
...>_ '9 ·_ Ψ . ' ,Ρ Λ
_ ιι·Ρωαι@νια.Τα αιιειαοοια β ι: ΑΝΝ-...Ρ "ΨΒαρια ΠρΟΟΤιμα για τα Προβοκατορικα Πανο