Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜ ΜΒΜ". ··· ω” με
ι· "απο 'ω ΜΜΜο π 'Πα'
Με· Μ ωΜς ΜΜΜ ·”·ω· ο
··Μκ Νασο Μ···0 ι· ο·
ΜΜΜ!" ΜΜΜ Μ ΜΜΟ· ι”
ι··Μ·· Μ”. ΜΝ· 6"Μ·
·π·ΜΜ κ Μ” ο· ..Μ
Β ΝΝ." 'ΜΕΝ Η 'Ο ΝΒ”
ιο· ΚΩΜ “ακοη-“πω
πω ·0 ι" 'ΗΜ ο· η
Μ." Μος ΜΜΜ”
ο!" πω
ΕΜ ο· Μ· Μ ·Μ
|'Ν"Ρ. Μ Μ” ια· ··Μ·Μ
"Η εΜ ΜΒΜ
ώ ΜΜΜ
”ω" .Ν'-¦ ο Μια αν ακα.
Μ Μ η Μ ω. -ω ω
ΜΜ'Β0ΜΙ·.8Μ
οΜΜΜΜ··0
ΜςΜ···ΜμΜ
|οσοΗ ο ΠΠ"ΥΡ£ΗΙ Η'ΠΜ¦7'70Π0'Λ0ΚΐσΙῆΜ° Ι"
·~····Μ·
·Μ···
Η" ΠΔ 'ΠΓΝΠ
Ν" Μο·
Δ/νιὴς: ο. Νικοῆα·6πς
'ΠΛΗΝ
5 Μ!” Ώ" Ο ΑΟ, ΤΜ"
·'ΜΜ“Μ
0Μ -Μ·“α·
αυ·ΜΜ··Μ·
η Μα· 'Μ··Μκ ω· "η
Μ” ·Μ'··Μ·Μ Η” ο
Μα Μ· ·· .ω ο· κ
ΜΜΜ ·ΜΜ·"ΜΜ·Μ·
η· Μ” ·“·· κ Η”. Μα.
Μα- ·Μ·ΜΜΜ·Ἡ Μ
Μ η ΜΜΜ-ΜΜΜ·
"Μ"¦ ΠΟ· Ω"" Τ' Ο' Π"·
Με μκΜΜΜ”Ν·Μω·
Μ·ω·Ἡ*η·ωΜ“ς
ΜΜ···"ΜΜ·Μ·
Μ·-···ΜΜΝη
Μ-ΜΜΜΜω_
ω.ωω“ΜΜ
ΜπΜκΜ“
Μη· ·· Π ΠΜ*
ο· ΜΜΟ· Η" · ·Μ··
· ΜΜΜ ως Μ
Γμ°ο·: ο Ω|0ΝΥ'Η¦
ο ΜΜΜ Μ
κοκ; ο ···Μ·κ κακο
Μ ιο· η ·······Μ Π”
ΜΝ· Μ η Μο 'Μ
ΜΜΟ Η Μ "ῶωωο·
Μ Μ···“ Μα· Μ 'ως
Μ· Μ·ω·· ·· Μ·Μ ΜΙ· Μ
σώσω· 'Ω ····Μ· Μο”.
Μ ····ω· Μ Η α” Μ
ω. ως ΙΜ·. ΜΜΜ·
α ηωΜ·····
'ο πως .ω
ο· Μ π·
ΕΠΑΝ( ΜΝΗΜΗ Η,
α Με Η" Μ" π· ι··Μ·Μ α·Μ· “ο
Μ Μ" ·· Πο· π· ΒΡΩ· Μ πωσ· τα ·“
ω 'Μ Ωω· τα· Μ” Η”
αΜι·ΜΜΜΜω
ω·-ω··ηΜ·ω
κ·υ· Μ·Μ Μ
ΜΜ·Μ·ΜῳΜ
ΜΜΜ·__ι··ω
· ”””Μ·Μ'·
·Μ··“η.····
·ΜΜ-·--Μ
ΜΜΜ. κ·Μ”·
“Μπ°·Μ·ω
' Ν ΜΜΟ _'ω
··ΜκΜ
_···Μ 'ω
ωω-ω 'Μπα
κκ Πω” ·· υ- :4
Μ Η ”Μ να”
“ως η” Μ·
Μ ως Μ Μ
ι” Με·
Η Φακο! "ΜΜΜ Μ Μ". ΜΕ·
κ Πω ο” Ο? ΠΟΠ· Μ “Μπα Μ Μ
'ΜΜ ων ο” “η η "ή” η ΟΔΩΝ· 'η
κι· ΜΝ ΜΜΜ Μ Μ··Μ
ώριω "ο 'Ο ο ο Μο" Η* Ο."
° '·'_· Μ
”Ν·Β·. κι!” ια”
°ΜΜ"···”ΜΜ·Μ
ΜΝ· ΠΟΠ-0.8·
"ΠΜ 'ΠΜ"Μ“
ΜΜ-ω·Μω· κ
ΜεΜωω“Μω“ω
”ΜΜΜΒΟΟΜΜ-·
ΜΒΜ-"ς 7
› Οι· “Μ “ΜΔ
“·Μ Μ.
Ευ”. Μο·
κτᾶ0 Μ η
ΜΒΜ ΠΜ·
ΜΑΜ .Μ
4 Μ"|Ρ"0"ῖ|| "Η Π"|Ρ|¦
¦ |'°|°' Η· Τ" Γ' Εθ"'Η
ο· πΜΜ 88· ··“··“ ΕΜ
Ο· ΜΜΜ ··ιΜΜ· ΩΜΝ'κ“
Μ··Μ¦0"-”
ΜΜΜ·Μ'κ"
'··ὡω··Μ· Μ
Μ·ω·ῦψ·μ ”Μ”
"··Μα”“η 'Έσω-ΜΜΟ·
“ΜΜΜ'Μ”Μ·
ΜΜ“”·"ΜΜ
Μ. Μ·ω·Μ<Μ
Μ" ·ιΟ·,' 'Παω ο
Π·ωΜΜΜ·Μ
·ΜΝ····“ΜςΜΜ
ΜΜω··ΜΜ
Ίῖ||')·(|!Ζ|Π· 15
ΠΜ ΜΜΜ· 'ΝΒ
ΜΝ· ω "ὰ η 7·
ΣΕΛΙΔΑ 'Ξ
Μ· ΗΜ · ·· ΜΒΜ πως
ὡς “ο ·υΝ·· ι· παω·
Μ· · “οὐ ΜΜΜ. ΝΠ* ·
Μ" Ο." ΜΗ) "'ΜΜ· ·Μ
Μ.” κι» ο Η· ι· Με ··
ω··ΜΜ·ΜΜΜ·” 4
"ΟΝ "ΜΡ""° ·
ΜΜ- ·κ Μ “η
·ν·ν·Μ Μ -·”·
ο ···π···Μ
“- ο :εΛωπ 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα