Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ϊ.>_ ·· 7Ϊ 7 γ7 `ἶ
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑ'ΚΟΣ ΑΝΗΚΕ' ΣΤΟΨΛ_ΑΟ ΤΟΥ
Ώ Γ μ Ϊ 
. η -; 4·_.|“Μ_ 7<
" .- "` _ ἡ
κοΡγΦΗ= 
ΤΑ Η Με" Μπιτ-ΜΜΜ·
ΗΕΦΗΝΕΡΙΜ ΜΗΝ ΤΩ 'Ψ πτ·Μτ5τσν··στεσἶῖ; ·ε.ῷτΜσγ2758 τι·κ:τ.5σε Π· η Δ ΗΜ"ΜΜΜΜΤ^"ΠΜ'“
,  Ἡ πισω · ' '
 Μ αχ Βετο Μἐ]ΑΓΡΛ τ
- `° ΙΜ'··Ϊἰ_°Ἑ.
 Η Δ εε :Θα Ξ · 7 |
7 ' 7 *έ  ί *7 7 γ ” 7 Μ<<ΪΡ|ΦΥΜ|»
` η 7 εε έ _ τ ι έ7
Ι, ΜΕΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ το Σ Η ΠΡΠΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ. Π'0ΛΝ0ΤΜΛ ΤΟΥ ΕΠ'ΠΕΠΚ0Υ
Μ τη" ΜΜΜ τον Στο ευρο “· Χ
Ν _ ξ > 0 3Ιαρσνσς |τσλ6ε σριστερσς μπσκ-χσφ της ΠΜ >
 έχει συνεργσστεἰ με τσν Στριτ στσσνι. δεύτερος στη λίστσ '
 πίσω σπσ τσν σβινγκσ 
ΠΑ ΜΕΣΑ 'ΜΜΜ Η ΑΜΠ' ΜΧ"
Με ΤΟΥΣ σωστα: Η" "ΕΡΗΜΙΑ
Η Υ"0Μ'"Α ΜΜΜ ΜΝ ΜΝΗΜΗ·
ΜΝ.. 1
 ΡΜ- ;;ἐ-%ἑ “ 7
ΜΝΗΜΗΣ
. Δ!
ΠΛΡΛΔΕΧ0 ι ,ν τη 
τιτ·κΑΝσΜ ψ( ··“ΉῖΧ *Ι
ΑΛΛΑΔΕΝ κΡγΒογΝ τ “ _ ς  3 _ ι ·
0Τ|ΧΡΕ|ΛΖΕΤΜΠ0ΛΛΗ __ ΠΡΩΗΝ ΜΒΜ
^°γ^Ε'^"^ Μ 'Με' το Μεττκτ23“Σ ΜΜΜ ^ | | |
Το" γ""ω"Φ'Μ ΠΛΗΣ'ΑΖΕ'ΚΑ'ῖΜΝΠΜΑ
«ΜΝΗΠΗΡΕΣ» ω τ :η · ι τ . ι Ι
' ΛΚ0ΥΓΕΤΑ|0Λ0ΕΝΛ ' ` ° ' ' ' ' ' Ξ ῦ ' '
κΑ·πεΡιΣτστεΡοττΜΜ σΔΗΜΗτΡΗτ κοΝτσΣ 
 3 › Μ ~ Δ3 η _η_ Μ:ω '
ΜΤΑΜΜΜῖΛ ῦ " ·'ἰ·“·':' 1 ' Ἡ!" 'ΡΜ' 
Μ""ΒΜΜΜ" Ι 3. Γ' Ι |1 'η Ι τ' Η τ' Η Ἡ Ξ
ὁ€¦8 ' ·
Μ ..σε τμ :Λη .τω . Δ Ι τι ΙΜ =· 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα