Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - -Κιικλοφορεί και σΤα ιΤερίιΤΤερα Της Θεσσαλονίκης
ι. ΜΜΜ  | |
  Μος α κι ικης
"·Π -ΔΔ · ΔΔλμΔκ·
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ 2ιο - ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5023 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.ι.ιι¦Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
ο ΣΤην κυκλοφορια
οδρὁμοςΠοιἰδιια
 - Κασσανδρεια Μ
Συμβούλιο Εθνικής ΕιΤικοινωνιακής
Συμφώνἰα Της Τραπεζας ΠολιΤικής
Πειραιώς για . ¦ '
Συμβολαιακή Τσιπρας 0κΤώ
κΤηνοΤροφἰα - βὴμΕ|ΤΠ γ|£| Τη
με Την ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ '
ΓΑΛΑΚΤ0Σ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ βελἩωση Της
«ΜΜΜ» ` εικονας Της χώρας4
ΜΜΜ σε 30 δήμους
Φώ·ι·ἰου= Μέσα Ιουλιου
οι αι·ι·ήσεις για Το Κοινωνικό
Εισόδημα Αλληλεγγύης 93
Προσλήψεις σι·α ΕΛΤΑ
- 10 θέσεις σΤη Χαλκιδική
ολοκληρώθηκε με πολύ
- · Μεκο ιι αἰε Τι οδια α έ
μεγαλη ε"|Τ"χ|9 ' ΕΠἰσκεΨη γφυΠουργ0ὑ Το Ε"ἔωΞ"ῖκἑ  ς
Ί? 20 ΜαθηΤ'κο Φεω'Ρ"λ Εξώ·ΤερικώνΙ Γιαννη ΑμαναΤἰδη Ι"¦°Πλ°·¦·ας Μωϋσής
Θαλασσας 2016 Τομ Δημου στο Ἀγ|ο Όρος Θ λ .
Νέας Προι·ιονΤἰδας 913 _________________ ._-›8 α "σσης 99