Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
4 5-00-204 θ Ο
ΑΔΩΝιΣ κγΡογ ή
, Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧίΛΛΕΥΣ Α. κγΡογ
(1918-1950)
κγΡοΣ Α. κγΡογ
(1918-1974)
ΑΔΩΝιΣ κγΡογ
ςι974-ι997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Γενικα αίθριος καιρός.
ς Λίγες νεφώσεις κυρίως τό απόγευμα. Οἱ
ανεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 μέ 5 καί στα
νότια 6 μέ 7 μπωφόρ. 'Η θερμοκρασία θα
φθασει τούς 3Ζβ.
Τετάρτη 15 Τουνἰου 2016
Ἀμώς προφήτου, Ἀχαίκού καί Στεφανα αποστόλων, ι
'ίερωνύμου ὁσίου, Αύγουστίνου έπισκ. °ίππῶνος
Σελήνη 44 ήμερών
Ἀριθμ. φύλ. 40474 ί Τιμή 4,50 €
Αμερικής θ, τ.κ. 40872, Ἀθήναι, ίπίο@εειίεπεννε.ςτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 240 8220834, σας: 240 8243074
Καταχωρίσεις: 240 3220482, Συνδρομές: 24 8 04 70870 - 240 8227870
'Η αλαζονεία τών κυβερνώντων δέν έχει ὅρια.
Συμπεριφέρονται σαν να τούς έχει αναδείξει στήν
ἐξουσία ή συντριπτική πλειοψηφία τού έλληνικού
λαού. ῦΕνώ κυβερνούν στηριζόμενοι σέ ποσοστό κα- _
τω τού 40%. Στίς έκλσγές τού Σεπτεμβρίου, ὁ μέν Σύριζα έλαβε τό 35,5% τών Ψήφων, οἱ δέ ΑΝΕΛ μόλις τό 3,7%. Δηλαδή συνολικα 39,2%. Εἶναι ή Κυβέρνησις πού ανέδείχθη στήν ἐξουσία μέ τό χαμηλότερο ποσοστό όλων τών έποχών."Ομως τό ύφος τών
μελών της είναι σαν να είχε λαβει πανω από 50%.
Ἀκόμη καί τών ΑΝΕΛ, πού είναι τό έβδομο κατα σει
ραν κόμμα τής Βουλής.
'Η Κυβέρνησις Σαμαρα εἶχε αναδειχθεί από τήν
σύμπραξη τριών κομματων, πού συνολικα διέθεταν
τό 48,3% τών Ψήφων τού ἑλληνικού λαού. Τόν Ίούνιο τού 2012 ή Νέα Δημοκρατία εἶχε λαβει 29,7%,
τό ΠΑΣΟΚ 12,3% καί ή ΔΠΜΑΡ 6,26%. Ἀκόμη καί
ὅταν ή τελευταία απεχώρησε, ή ΝΔ καί τό ΠΑΣΟΚ
έκπροσωπούσαν τό 42% τού έλληνικού λαού. Καί
οὐδέποτε κατελήφθησαν από τέτοια έπαρση, όπως
αὐτή πού παρατηρείται σήμερα στα στελέχη τού Σύ
ριζα καί τών ΑΝΕΛ. Ἡ συμπεριφορα τους ασφαλώς
δέν δικαιολογείται από τήν λαϊκή τους απήχηση.
Ό μοναδικός λόγος για τόν ὁποῖο κυβερνα σήμερα ὁ Σύριζα είναι τό πρίμτών 50 έδρών ύπέρ τού πρώτου κόμματος, τό ὁποῖο τα ίδια τα στελέχη του καταγγέλλουν ώς αντιδημοκρατικό. Πρό τών έκλογών,
ὁ Μανώλης Γλέζος εἶχε προτείνει ὁ Σύριζα να μήν
δεχθεί να σχηματίσει Κυβέρνηση πού θα στηρίζεται
στίς έπί πλέον 50 έδρες, να θεσπίσει τήν Απλή Ἀναλογική καί να προσφύγει έκ νέου σέ έκλαγές, ώστε
ή Κυβέρνησις πού θα προέκυπτε να διαθέτει δημοκρατική νομιμοποίηση. Ασε έλέγοντο τότε από έπιφανή στελέχη τού Σύριζα...
Πέραν τού πρίμ τών 50 έδρών, αὐτό πού έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ή αλαζονική συμπεριφορα
τών κυβερνώντων. Οὐδέποτε αλλστε .απεδείχθη από
στελέχη μιας Κυβερνήσεως τέτοια δπεροΨία ὅταν
απευθύνονταν στήν Ἀντιπολίτευση. Καί τούτο, παρα τό γεγονός ότι ή σημερινή Ἀναπολίτευσις έκπροσωπεῖ συνολικα ποσοστό ανω τού 60% τού έλληνικού λαού. Αὐτό δέ, βάσει τού αποτελέσματος τών
έκλσγών τού Σεπτεμβρίου. Διότι αν κρίνουμε από τίς
δημοσκοπήσεις, τό ποσοστό τής Κυβερνήσεως είναι
πολύ μικρότερο.
"Ολες οἱ δημοσκοπήσεις δείχνουν τόν Σύριζα να
ύπολείπεται τού 20% στήν πρόθεση ψήφου. Σέ αλλά
έποχές, αὐτό θα αρκούσε για να πέσει ή Κυβέρνησις. Κατα τό Σύνταγμα τού 1975, αν ὁ Πρόεδρος τής
Δημοκρατίας διεπίστωνε δυσαρμονία τής συνθέσεως
τής Βουλής πρός τό λαίκό αἱσθη μα, μπορούσε να διαλύσει τήν Βουλή καί να προκηρύζει έκλογές. Μαλιστα ή εἰρωνεία είναι πώς τόν όρο «δυσαρμονία» είχε
έπικαλεσθεῖ καί ὁ κ. Τσίπρας μετα τήν νίκη του στίς
εύρωεκλογές τού 2014, ζητώντας έπιτακτικα τήν παραίτηση τῆς Κυβερνήσεως Σαμαρᾶ- _
Στήν πραγματικότητα, ή 'Ελλας κυβερναται σήμερα από δύο κόμματα πού αποτελούν μειοψηφία
στό έκλσγικό σώμα. Καί μέ τήν ραγδαία φθορά τους,
δέν έχουν πλέον καμμία λαϊκή απήχηση.°Ομως τα
στελέχη τους συμπεριφέρονται καθεστώτικα.
Ἀνατολή ἡλίου 8.02' - Δύσις 8.49' "Ετος ι2θον
Συμπτώματα ή     Διαχειριστική
καθεστωτισμού εύθύνη
  μέ το Χαλιφατο
Ό τρόμος νέα πραγματικότης στήν Εὐρώπη
«ΤΟ ΕΠΒΟ θα γίνει ένα νε:κροταφεῖο» ήταν τό μήνυμα στό
ΡεΩοί)οοΙς τού Ααρόσσι Άμπαλλα, Γαλλου-μουσουλμανου-τζιχαντιστή, έλαχιστες ώρες πρίν διεισδύσει στήν οίκία αστυνομικού
διευθυντή, σκοτώνοντας τόν ἴδιο
καί τήν σύζυγό του, μετα από όμηρεία ἐνώπιον τού τρίχρονου παι
διού τους στήν συνοικία Μανιαν- η
βίλ, στό δυτικό Παρίσι. =Ελαχιστους μήνες μετα τό μακελλειό
στό Παρίσι, καί μετα στίς Βρυξέλλες, τα γήπεδα τής Γαλλίας γεμίζουν από φιλαθλους, ένώ οἱ δρόμοι της φρουρούνται από πανοπλους στρατιώτες. "Η χώρα έχει
κηρυχθεί πολύ πρίν τό Εὐρωπαϊκό Πρωταθλη μα, καί θα συνεχίσει
καί μετα, σέ κατασταση πολιορκίας. Ό τρόμος «φωλιαζει» παντού.
Τό ίδιο καί ὁ θανατος.
Ό πόλεμος τού Χαλιφατου μέ
. τήν Δύση, ένας πόλεμος μέ στό
χο τήν ἐλευθερία, τήν ήθική καί
τήν ανοχή, κλιμακώνεται. Πέρα
από τα μαζικα έγκλήματα μέ βόμβες καί έκτελέσεις σέ πολυπληθεῖς χώρους, ή τρομοκρατία έζατομικεύεται. Ό δολοφόνος τού αστυνομικού καί τής συντρόφου του στό
Παρίσι, Λ. Άμπαλλα, εἶχε έτοιμασει λίστες με πολιτικούς, δημοσιογραφους, αστυνομικούς, στρατιωτικούς καί βιαστές (ποινικούς) πού
θα αποτελούσαν τούς ἑπόμενους
στόχους του. Αὐτὸς ὁ «μοναχικός
λύκος» δεν θα κανει αλλες δολοφονίες. Άλλα, πρίν πεθανει, καλεσε
τούς ὁμοῖδεατες του στήν Τζιχαντ
να συνεχίσουν.
Στήν αλλη πλευρα τού Άτλαντικού, στό Όρλαντο τής Φλόριντα, σχεδόν ταυτόχρονα ένας
αλλος «μοναχικός λύκος» αφγανικής καταγωγής δολοφονούσε 50
ατομα σέ νυκτερινό κέντρο, στέκι
όμοφυλοφίλων. °Επόμενος στόχος
του ή Ντίσνεύλαντ, καί τα χιλιαδες
παιδια μέ τούς γονεῖς τους, πού έπισκέπτονται τήν απέραντη παιχνιδούπολη. '
Ό κόσμος αλλαζει. °Η Εὐρώπη
συνηθίζει τόν τρόμο καί τόν θανατο γύρω. Οἰ πολίτες πανε στα γήπεδα, στούς μαζικούς χώρους έσπασεως καί διασκεδασεως, στήν Ντίσνεύλαντ ή στα μουσεῖα.°Αν συμβεῖ
κατι, αν ύπαρζουν καί αλλοι νεκροί, αὐτοί θα συνεχίσουν να ζούν.
Πιό φοβισμένοι, πιό ανασφαλεῖς,
αρκετα απροστατευτοι ακόμη καί
αν οἱ πόλεις ή τα σπίτια τους θυμί
ζουν στρατόπεδα ὐιμίστης ασφαλείας. Ἡ Δύσις χανει τήν ψυχολογική ἰσχύ της. Ταυτόχρονα, συνηθίζει να ζεί σέ συνθήκες πολέμου.
Σὲ έρευνα τής αμερικανικής
«Ρόνι» σέ δέκα χώρες τής Εὐρώ- .
πης, τό Ι8Ι8 προκύπτει ώς ή μεγαλύτερη απειλή για τούς πολίτες.
”Οχι ὅμως καί στήν Έλλαδα. Στήν
περίπτωσή μας, καί έζαιτίας τής
7χρονης χρεωκοπίας πού έζελίσσεται, τό 95% των Ἑλλήνων προκρίνει τήν οἱκονομική ασταθεια
ώς πιό έπικίνδυνη απειλή από τό
'Ισλαμικό Κρατος.
Ἀπώλειες μισού δισ. από
τό λαθρεμπόριο καπνού
Άλλη μία ση μαντική ζημία για τα κρατικα ταμεία
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ αναμένει να είσπραζει κατα τό έφετινό έτος από τούς
πολίτες: καί τίς έπιχειρήσεις περί
τα 45 δισ. εὐρώ, από αμεσους καί
έμμεσους φόρους, σύμφωνα μέ τα
έπίση μα στοιχεία τού προϋπολογισμού. Τήν ἴδια στιγμή, μόνο από
ένα προϊόν, τόν καπνό, χανει φόρους ανω τού μισού δισ., λόγω τού
έκτεταμένου λαθ ρε μπορίου.
Σύμφωνα μέ τήν έρευνα τής
έταιρείας ΚΡΜΟ, τό παρανομο
έμπόριο προϊόντων καπνού στήν
χώρα μας τό 2015 συνεχίσθηκε, μέ
συνέπεια τήν απώλεια ἑσόδων για
τό κρατος πού φθανουν μέχρι καί
τα 637 έκατ. εὐρώ. Εἰδικώτερα, ή
τό περασμένο έτος, στήν :Ελλάδα, τήν συντριπτική πλειονότητα
τών παρανόμων τσιγαρων αποτελούν τα «ειπα Μπίος» (6 στα 10),
ένώ ή χώρα μας κατέχει τήν δεύτερη θέση σέ καταναλωση .ειναι
Μύτες» σέ ὁλόκληρη τήν Εὐρωπαίκή“Ενωση. Τα (ειναι σβήσε»
είναι τσιγαρα τα ὁποῖα παραγονται
νόμιμα σέ μία χώρα, μέ κύριο σκοπό τήν λαθραία -συνεπώς, ανευ
πληρωμής τών σχετικών δασμών
καί φόρων- διαθεσή τους σέ αλλες
χώρες.
Βασει των ανωτέρω, ή ΚΡΜ(3
έκτιμα ότι οἱ αναλογούντες φόροι
από τό παρανομο έμπόριο τσιγα
ἑκατομμύρια. ¦Επιση μαίνει βεβαίως ότι καί συνολικώς στήν ΕΕ, τό
παρανομο έμπόριο τσιγαρων συνεχίζει να εἶναι σέ αλλά έπίπεδα.
Χθές αναρτήθηκε στό Διαδίκτυο πρός διαβούλευση τό σχέδιο νόμου τούΎπουργείου Οἰκονομικών «Για τήν ένίσχυση τής
καταπολέμησης τής παρανομης
έμπορίας καπνού καί βιομηχανοποιημένων καπνών καί τήν"Ιδρυση Συντονιστικού Κέντρου για τήν
Καταπολέμηση τού Λαθρεμπορίου». ¦Η «Έστω» θα έπανέλθει έπί
τής νέας αὐτῆς κυβερνητικής προσπαθειας αντιμετωπίσεως τής φοροδιαφυγής καί τού λαθρεμπορίου.
θυσμένους, τότε δέν ξέρετε τί θα πεί'
μεθύσιί
θυμαμαι στήν Ἀγγλία, ζωγἀρι
φίλων μας πού είχε στενή σχέση μέ
τό ποτό. Σαββατο βραδυ, μεθυσμένοι, μπορούσαν να σκοτωθούν στό
ξύλο. Νά πεταει ή γυναίκα τα ρούχα
τού ανδρα της από τό παραθυρο, να
τού πεταει ό,τι εύρισκε μπροστα της,
καί τό πρωί, σαν να μή συνέβη τίποτε, να κάθονται στό τραπέζι για
επέκτασή
'Η λύση για τα «Ειπα» είναι
απλή:'Οχι αλκοόλ!
'Οσο για τό έγκλημα στό χωριό Γέφυρα, είναι πρωτοφανές για
Τα ἑλληνικὰ χρονικα. Γι° αύτό καί
σε πρέπει να μας απασχολήσει πολύ σοβαρα. 'Η παιδική-έφηβική βία
θα βρίσκει ανετα τροφή στα έπόμενα χρόνια. Προσοχή, τα χειρότερα
έρχονται...
ίΠΠΟΔΑΜΟΣ
Ζ. σχετική μελέτη έδειξε ότι κατα ρων, τό 2015,' προσεγγίζουν τα 637
Τ “ < | ί
Οί φόροι διώχνουν Τ ¦ | ~ ,¦
τίς επιχειρήσεις Ο ξ) (δ ) Ο
Ο, Φόροι πού ,Επιβάλλει α χει οτε α απαιχτος 8 χονται...
ή Κυβέρνησις διώχνουν
Τίς "Ρ Φ)! “9 8ΠιΧείΡη' Δέν ύπαρχει σοβαρή παρέα πού γόμενος) Δυτικός Πολιτισμός ότι τό- θέσει θέμα... Ἀι-Βασίλη, έιτειδή ό ρο?ε Η επίθ Την Ελλαἶα να μή συζητά αύτό τόν καιρό τό θέ- σα χρόνια «έδωσε γήπεδο» στούς φα- δομαγουλος αγιος τής Κόκα-Κόλα
ὲἴαΦῖἑ8' Το πρακἶἔἶ2 μα τής βίας. 'Η σφαγή στό 'Ορλάντο, νατικούς; ”Εχει αντιληφθεί ότι, από έκνευρίζει τούς μουσουλμάνους τής
θα" Ό' ' πού όρ2ώς χαρωσἔε,ίζἶαιΜἶ «Άμε- τόν φόβο τής «ξενοφοβίας» καί τού χώρας;
Ραφίκ ΜπαΤω ι τη Τῆς «ρατσισμού», Μ· σέ όλες τίς πι- . . _
Σή μερα βίας έξω ἀπό Τά γήπεδα Τοῦ Φώτο) έσας καί απαιτήσεις τών μουσουλμα- Μ ἑαν' λοιπόν';όρἔεκ Τό Ξ
ἡ συγΚέ"ρωσις στή Γαλλία ή αγρια δολοφονία τού ἑπ Μ · ι 8 ° έχει; μέσα Ή σου ε
'Ολομέτώπη έπίθεσις της 8 “ ΜΒ κό . έ- νων· 'βάλλον-'αἱ ,ν ο” α' " έστίες οί ὁποῖες ένα πάσα στιγμή,
. . Ν Δ παι ιου συνομήλι του στή Γ ακρως είς βάρος Των Ευρωπαίων; ό ε ί Μ 
κυβε'ρνησεως κατα Ι φνρα έφεραν στην ΜκωΜΤα Τό λ γω σύνθηκων (κυρ ως γω της
για Την σημερινη συγκε· χωρις Τῆς βίας Δένεἴναι ελΜωων Ἀγγλία ΜηφκαίΜΦτὡχΜ) πορεια
νΤρωση “ΠαραιΤηθἔ=ΣΞ ρ οί μουσουλμάνοι έχουν πετύχει τήν Μουν· 'ή Μ'Μύ
` .ο λἙ:ίωἔνΨἙ Εερίΐω?8ΤΖν ΜΜ ΤΕΜ-'05 ση' 'Ας πᾶμε τώρα στήν βία τού
Νέα κτύπημα ρ οί α ονμε Ἡ ρ _ Τα η Αγγλίας (μὲ Τόν Παίζω) εύρωπαικού πρωταθλήματος. Κατ'
¦ ό η ί "05 Μαν πρωί!" «πρωιώηε "ά πως! «γιά νά μήν πΡ°ΜΤω αρχήν, Ρώσοι καίΆγγλοι έχουν στε8|8 στ αρ οι του πλω», τό πραγμα αλλαζει καί ό Μ ,πώ ω .
ή “ΜοΥοχικός λύκος» του δέν μπορώ να μπεί δίπλα Με αλλά Τ θα] ΤΜ σωμα), η σχωΒ μέ ἶό ἔΞόλ  ἡ Βωί8ί8 ρ δρρστης της δΡλΟῖ περι"αἩκά. Άε πάρουμε. λοιπόν, Δέν είναι αλήθεια ότι μουσουλ- ;ἩἘ Ξ; :ὅ δυό 
φρνιαε αστυνομικ0ιΗ;ω Τε 'Ορλαντσ καί το' διπλό έγκλημα νάνοι βονΜπε σέ όλη τήν Ευρωπη ἴδιο έ Τήν Μη
επταετία.. τι τε Με σε «Με που και ε στον “τη τι ων στο των· ·
έαν ἡεέτή τοορΧαλιφατδυ ' ὑπ°βἀλ0νμε ένα ἑΡὡἩιΗθ η* Τα)! Φ) Τα] ΜΥνΡΜν “ΜΜΜ Των Οί'Ελληνα έχουνε μιά πολύ χασΓήν Συρία ΣΕΛ- 5 κοιμωμένη Δύση. ί Χριστουγέννων (φωτισμοί. έλατα ρακτηριστική παροιμία γι, αύτό.
' , κλπ.) έπειδή προκαλούν τούς όμο- «Είδε ό τρελός τόν μεθυσμένα καί φοΓνωρίζει ή πολιτισμένη Δνση τήν θρήσκο% ΤΜ, ΜΜΜ,
25 παλαια έλληνική παροιμία «Δώσε ί
θαρρος στόν χωριατη να σ' ανέβει Δένείναι αλήθειαότι οί μουσουλ- 'Αν δέν έχετε δεῖ Ρώσους καί
στό κρεβατιη 'Εχει αντιληφθεί ὁ (λε- μανοι τού 'Ηνωμένου Βασιλείου έχουν Άγγλους (Βρεταννούς, γενικώς) μεύ ?Τί ί ΠΕ ΤΜ ί37
Γραφει ὁ ΓεώργιοςΚ Στεφανάκης* 
ι. Η ΕθΝ|κΗ μας αξιοπρέπεια τελεί από αύξανόμενη πίεση. 'Ο κ. θοίιέυρίε -ρηματικα- συγχαίρει τόν κ. Τσίπρα για τήν προσαρμοστικότητα τού Σύριζα στα εύρωπαϊκα κελεύσματα
(<<Ἑστία», 44.8).
Ἑν τούτοις ἡ έκταμίευση τής πολυπόθητης
δόσης καθυστερεί. Ἡ έξονυχιοτική εξέταση τών
<<προαπαιτουμένων» καταβολής αναδεικνύει
έλλειψη οίασδήποτε έμπιστοσύνης έναντί μας.
Ζήτημα, λοιπόν, είναι έαν τα ρηματικα εύσημα εῖναι εἰλικρινή ή καί, καπως, εκδικητικα. «καρφωμα›> δηλαδή τού κ. Τσίπρα πρός τούς παλαιούς συντρόφους. 'Εκείνους, δηλαδή, τού έθνικοαπελευθερωτικού Σύριζα, έκείνους πού θα
έσκιζαν τα μνημόνιο, πού θ' ακολουθούσαν απερήφανη πολιτική έναντι Μετκεί καί Βοοειιοιε, πού
θ' αλλαζαν τήν Εύρώπη καί λοιπα παραμύθια (ί ί ί).
ίί."ί-ίδη μας ζητείται κατι τό ίδιαίτερα μειωτικό. Ζητειται θέσπιση «ασυλίας>ν τών εκπροσώπων τών πιστωτών από οἰαδήποτε νομική εύθύνη, πού θα ήταν δυνατό ν, ανακύψει κατά τήν διαχείριση κρατικών συμφερόντων στήν από εεελιξη διαδικασία αποκρατικοποιήσεων.
'Η αύθαδης απαίτηση έχει τήν έννοια πώς
οἱ ήμεδαποί (ἰθαγενεῖς δηλαδή!) θα απέχουν
αποκλειστικα τήν εύθύνη. Πρόκειται για αμεση αναδειξή μας σέ Εύρωπαίους ύποτελεῖς, β'
ζώνης Οί!).
Η'. Ἀτύχημα είναι πώς τήν αφορμή τῆς αύθαδειας έχει δώσει ή ύπερβολή τών διώξεων.
Συνέχεια στήν σελ. 8
Παιδιων:
α Ἡ φυσιογνωμία τού
Μουσταφά Κεμάλ έμφανιΖ
οθήκε ξαφνικά στόν προσωπικό λογαριασμό τού
Τούρκου Μουρ γού ,Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στό Μάρτ.
Φυσικά δέν έχει αλλά
ξει αντιλήψεις ὁ στενός
συνεργάτη ς` τού Ταγίπ
°Ερντογάν, ὅμως ὁ λογαριασμός του έγινε στόχος
«χάκερ», οί οποίοι μάλιστα άφησαν καί τήν ιστο›φαφή τους. Ἡ πως
«ΗεοΙτοά όγΜπ Βυτςιιτ»
φιγουράριζε στόν λογαριασμό τού ύπουργοι7 κάτά τήν περίπου μία ώρα
πού χρειάσθήκε γιά νά
ἐπάνενεργοποιήθεἶ ὁ λογαριασμός του.
αν Ό Πρόεδρος τής Ἀργεντινής, Μαουρίσιο Μάκρι,
καί ὁ Πάπας ΦρΜίοκος
οί ὁποϊοι δέν κρύβουν τήν
άντιπάθειά τους ὁ ένας
γιά τόν άλλον, ήλθαν
γιά μία ακόμη φορά σέ
αντιπαράθεση. Ἀφορμή ήταν τό ύψος Τῆς δωρεάς πού φέρεται νά έκανε ὁ Μάκρι σέ Καθολικό
φιλανθρωπικό όργανισμό, τό ὁποῖο έμπεριεϊχε
τόν αριθμό... 666! Σύμφωνα μέ τόν «Ουετσίει1»,
πού ἐπικαλεῖται ίταλικές ἐφήμερίδες, ή δωρεά
τού Μάκρι στό ίδρυμά
80ί10Ιεε ΟοοιιτοΠ τοε ήταν
Ι 6. 666. 000 πέσος ( περίπου ί,2 ἐκατ. δολλάρια).
ίΟ Πάπας ὁργίσθήκε καί
έδωσε εντολή στό ίδρυμά
νά ἐπιοτρέφει τήν δωρεά.
τι “Οταν λείπει ή γάτα,
χορεύουν τά ποντίκια.
Αύτό συνέβη σέ ένα χωριό τῆς Μπάνι/ας, ὅπου
τόν βοσκό τόν πήρε ο...
ύπνος, καί τά πρόβατά
του τό ἔστωσαν... Οί κάτοικοι γειτονικής πόλεως
είδαν έιατοντάδες πρόβατα νά κυκλοφορούν ελεύθερά... Χρειάσθήκάν πέντε αστυνομικοί καί δύο
όχήματά καί γιά νά μάζέψουν Τα περίπου ί .000
πρόβατα, πού, ἐν τῶ μεταξύ, εῦ(άν «αύτοξωαγήθεύ› στήν πόλη Ούέοκα...
“Η ῦΕρτίαμαθε πρωί
0ΤηΎ πορτα Ι 00€
Μέ ένα τηλεφώνημα στα
213 0170670, 210 3227670
Με Με έτήσια συνδρομή, δωρεαν όλες
οἱ προσφορές πού κυκλοφορούν μέ τήν ΕΣΤΙΑ