Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Άγριο πρέσινγκ για χρέη στην εφορία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
` ο ΕΛΕΥΘΕΡΟ
 ¦ η" τον τη ηη χ0γΛνκιΝ
σ Η ' τ τ η 
Ἡ ΜίΓζη Π Μτ,ω
ΘιΕι=ιικιο ΣΛΦΛι=ι ειΣι·ιι=ΛΞι-ιΣ Φοι=ΩΝ
1817 Δι·ιο Το γι·ι. οικοΝοΜικΩΝ
Αγριο ιιρέσινγι(
για χρέη στην εφορία
ΕΠ|ΣΠΕΥΣΗ κΑτΑΣχΕΣΕοΝ
κΑι ΠΛΕ|ΣΤΗΡ|ΑΣΜΩΝ
|'|ΕΡ|0ΥΣ|ΛκΩΝ ΣΤ0|ΧΕ|ΩΝ
Γ|Α 0ΦΕ|ΛΕΤΕΣ
ΑΝΩ ΤΩΝ 300.000 €
“ΛΕΦΤΑ γι·ιΑι=χογΝ·· 4 
Γ|Α ΝΑ Δ|ΑΦΗΜ|ΣΤΕ| το... ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ι «` '
_ Ε , '
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ιιΛιΞκτΡοΝικοΝ
Ε|Δ0Π0|ΗΤΗΡ|ΩΝ
ακόμη και σε φορολογούμενους
Που χρωστούν 30 €
› ΤΕΛΕΣ|ΓΡΑΦ0
ΡΥθΜ|ΣΗΣ 0ΦΕ|ΛΩΝ
ή δημοσιοηοίησης στοιχείων
για όσους χρωστούν Πανω
αηό 150.000 €
| |Τ_·.Μ χ_.--· "
 στο ωηο2οιο ~ κια Β .
Η! · · ΙΕ
Δ _ “  1 η ο Ν'
 . ,¦=;|'οκΕτιι<οβθα γι
Προβαὁισμα Βτοχιτ ϊ γ “ο Κ ἐΨ“`“` Ι "
και έκτακτο σχέδιο - ι ι““.ν8κρ0ταΦ8|0
της ΕΚΤ για να μην ° ' ·
καταρρε9Σσε|Το ΣΕ Τῷ? Τ:ΖΣζ. _ __1“ ώ?? :ΞΞίΣ1“;;Ξ ζζΞ“ἴἶ]οῖ~ζ.ῖ”Ξ];ῖ Η] Τί:  ζ; 111
μμ “τ““:,._:“
ΣνιιΕιιπνΞιι τον ι.ι. ιιιιηιιτνΞιιΣ τα;;; ________ _¦ “
ττιΛτηο το ΕΠΕΝΔγηκο κενο την ΑΝΑΠτγτηκο Ν
Τετάρτη 15 |ομνίου 2016 - Αριθμος φύλλου 1.909 - Τιμή 1,30 € - ΝΝιΜ.ε|οπ|ιει·οε€γροε.£·
“ ~:Ἡ-“ Ε μ Εμ “3133 ί__1£ἶξΠ
Τ| κΑτΕοΕΣ
0 14ΧΡ0Ν0Σ
Γ|Α το ΣΤΥ|'ΕΡ0
ΕΓκΛΗΜΑ
1 Π_-···_υ_“ηω- - Ι
ο Ε. :;:”_ἘΕῳ ΣΟ; Ε 
“ΔΕΝ ΗΤΑΝ
ΣΕ θΕΣΗ
ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗ
Ο ΜΑγΡικο "

Τελευταία νέα από την εφημερίδα