Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
Α @¦ ~ Ο πΑΛ·Α
` «'›
ΚΥΜΑ Τ|ΡΟΣΦΥΤΩΝ
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑ| ΑΤ|Ο ΑΥΡ|Ο
' Ο Τ|ΑΤ|ΑΟΑΝΑΣΑΚΗΣ ΟΔΗΤΕ|
ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ ΣΤΗ Δ|ΑΛΥΣΗ
Η κΑοΗΜεΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Ο. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΡ|ΤΗ 14 |ΟΥΝ|ΟΥ 2016
ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1077 Τ|ΜΗ: 1,30 €
Α, ¦ 
:ε ΑπεΛπ·π·κΗ 
κΑΤΑπΑ:Η
Ο ΜΜΜ
μ“Μ“0£©  
ΛΕ0Ζ|Ν|0 ΣΤΟ ΜΕΤΗ0Ρ0|_|5 95.5:
ΑΠΛΗΡΩΤΟΣ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡ|Ο
ΣΤΟΧΟΣ ΑΑΝΕ||(ΟΣ ΑΤ|Ο
Ο < > ΜΕΓΑΛΗ εγΜπΑϊκΗ οΜΑΑΑ
κΑε πΑοκ _. ω ν |_ 7 μ _ 74 _ .μ _ β › β
 ` . ¦ η - Η 77 7 ΔΕΝ ΗΡοεΧοε:
 :` Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο ) Η«εΑεγοεΡΑ:» ΤΜΜΑ
ΣΕ κΑΣΕΜκΗ ΗΛ  , _7 ΜΑΜΑ" πω· ΑΝΑκο·Μ:κ
“ῳω¦¦ "Μό Ι '1 Ο ί ·- '_ Με ΑποκΤΗ:Η: Τογ ,
στον σχεδιασμό τα· ΠΑΟΚ
' ΣΟΥΝ|ΤΣ
ΣΤΗ «Μ»: Μ|^ΗΣΑ χ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΟΚ,
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕ|
ΣΥΜΦΩΝ|Α
ΒΑ ρ - “ , Ο
· Με ΤΗ ΒΟΥΛΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ . ἰῖ ' | ` . _
Στο εΗΛΜΡιοΝ5 ιΕΛευεΛ πλω .' _4 έ .· _ 
,ΤΣ __ ~ , _ › Δ·ΑπΡΑτΜΑπγ:ε·: Με
ΑΑ: τιΑΝΝ·ΝΑ ' < · ` ΤΗ ΜΑκΑΜπ· χΑϊΦΑ
ΞΕΣΗ|(ΩΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ _ '7 - Δ Γ|Α ΤΗΝ ΕΠ|Σ|'ΡΟΦΗ
Τ|Α ΤΗΝ «ΠΡΩΤΗ» ' | Π Δ “
ΤΟΥ Τ|(ΟΛΑΣΑ
ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ!
ΞΕκΑοΑΝ:Ε| ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ Ο σχη/Β;Χ Γ[γε/ΒΓαη;ςΌ κῖἴἶἶΓῆ Πἶγ7ῖ: ΠχέΝ έ` ῦ
ο ΑΝΑπΑΣ|Μ"Σ κ ἑΣψω1λΔ/ Ντιέ/Α &έ5μΛ1ωμΜΛ]ἑ8“ Μ χο @ΔΛΑ τ κ Δ ί η; 4/ Ο
Δ ΦΟΥΛΑΡΕ|
έ ΠΑ Μ|Λ0ΣΕΒ|ΤΣ
Ε|'||ΣΗΜΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΣΤΟΝ ΒΟΣ=|Ο
' «ΤΕΛΕ|ΩΝΕ|» θ ά Ρ ¦ ϊ ' ΣΤΟ ΠΕΡ|ΜΕΝΕ
“ ·=ξΜΐἔΜ Χ "ἔ#Μἰ'"'¦ / Ε . Α -~ί ο|ΠΛικΤεΣ
έ' β ετ Η ύ έ “ Ο “ ' ΠΑ ΜΝΗΜΕΣ
Μ Με Σ|ΜπΑκ ὁ 4 ΗΜ!!! Δ' Ο
Μ Σελ. 12,1 3
Ο] ΑΛΛΑΓΕΣ κΑ·
ΟΜΩΣ ΠΑΜΕ· Μεῖ σο
Τ Ο ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΥΤ|ΟΣΧΕΟΗ|(Ε
ΣΤΟΝ ΨΗΦ|ΔΗ ΟΤ| ΣΤΟΝ ΝΕΟ
ΑΟΑΗΤ||(Ο ΝΟΜΟ ΟΑ
ΥΤ|ΑΡΧΕ| ΤΡΟΤ|ΟΑΟΤ|Α«ΜΑΞ|ΑΑΡ|» Τ|Α ΤΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Ρ.|_.