Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΜΜΜ" Το ΜΗΝΗΜΑ ΠΔ
ΝΑ τι·
ο πΕΡΕ'ι'ΡΜ  Με Μμμμ  “
εαε.Ρέ.τεε;ω ... ΠΑ Τ' ΛΡ|ΠΕ ΡΑ 
` Ν ΞΕΚΜΜ Ν""ΥΜ Τ" "ΜΜΜ"
- Π , ΔΕΝ ΔΙΝΩ μ“λΕΞἔΞ°° 
Β   ΠΛΙ|(ΤΗ ΜΟΥ εεττ 
ΣΤΟΝ... ΠΟ"ΕΤ! ως "ως
γιο Σιμόες ·
τΗΑχΝΕ|
, το" πιο"
· ο ΜΜΜ!
Τζόγοε με τον δεύτερο
οτόΠερ, κόῆο ή Κορῆόο
.ἰ'Ό(°
 "Ασκ
οΝ κΛΡΛοΣ
Κοντό σε ωμφωνἰο
 με τον Βροζ·ῆ·ονο
σε Μπρόγκο
το ΜΕ"ΛΓΡΑΦ|Κ0 Μ"ΑΤΖΕ|'!  ΕγΡ“"ᾶ|¦κ°
Μ με τον ΟῆυμΠ·οκοὐ
« ΗΜ»