Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
·"'|Ζὡ'θ"'· ||8 'Η' Ι
αωιτιικαωιανιιι προκωριινενετ
Γραφει ο τΔΣοΣ τΣΑτΛΛκΣ ω. 32 ι _  " 
 τα κρίσιμα ιρινωνα
ι Γραφει ο ΣΠΥΡΟΣ Δ^ΡΣ|ΝΟΣ Σελ. 2 ΒοσικΟε στοχο5
1 !ῖῇϋϋ ο Αμερικανοε γκαρντ
· · Τι γινεται με καλογοοει
· Εαανὲρχεται και ο Χαμοντ5!
· Ανακοινώθηκε ειιιοιιμα
ο Ουιλιαμ5
Τριτη ται οοοο ου 2015 / Φυλλο ΊΊ99 (2399) / € Ί 30
  τ 7    ΜΑΤΣΙΚΑΣ αποκαλὐιιτεΓῖ
” 7:;  Ι ¦ ” · “ 'στ0ν;κΠΜροφορωωτα»
Η ΔΕΚ αρνηθιικε να νακαλεσει την ανακοινωσιι για; οποιο την κατ 5 ο Ρ
ρε: ^ηε`ιιιτροΠἡΨἔἶρἶἔἶν και οοΐἶἑρὡσε· Πρόὅἰῖιἐ:49ΝλἐενΜ Χ των· 
ἑἑ· Δ 711; Ί :ΜΝ .κ Ύ ἑὶἙϋἑ Ι η  Δεν· ,μ ΓΙΑ _ ,ι .1 έκ Ι ο
· αν Μπακ» (Ντε' δ'““ὶΠ90Ἑ°'Ἑ:γ'9 ἔΒΞ!Υ"ἑ@!' "Ψ"
σ 5 μ" Ι.' εε·
'παναθ_ι!αικο. - α
' Η Προσφορὁ των «Πρασινων›:οτον:ω“Μ
Ρ _ , , :Μ _ 2 , .
ε9ιικρανο στοιιερ και το Περοινο «Γιοιηεννοικ»
του Φρανκ Δρασεις για τον ΠΑΟΚ
Αναινει απο α Μπαρτ
«Καριαιιακις» νιιι Μονς
ιιιιιικΜκθιικαν!
Μετα τιε αιιοκαλὐψειε των διαλόγων
που βρέθηκαν εκτοε δικογραφίαε,
διατακθιικε προκαταρκτική ερευνα
τινων αντιρρααιι στην
4.'|θ|""ΠΠε|Π "κ ΕΠ"
;Οι «12» δεν' κατεβαινοον_οτο Πρωταθλιιμα! `
Ο Ϊ: Ανακοινωση σταριξα5 ααα αλευρα5 ΠΑΟΚ· ἔ
Ξαωνταοοεται και η ΔΕΚ Που θα τοιιοθετιιθει αμεοαι·
·. > τ· ,-:_ |-.β"`·' _- . . __
Ξεκαθαριιει ιι οικον
ως «Ενωθ||ς»
· Η ···. ... 
> Πολυ_ῳριιἐσυσκεψαχθε8
με·.&<Μίλﻦκαι Ντε Μιτ`αρτόλο