Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΝΗΚΕΙ Στο ΑΑο ΤΟΥ
 ΑΑ ΑΝ ΜΟΔΑΣ Η [Ν Ο]
-ΜΑΠἩΠ°Μ"ΜΜ°Μ" Με·ΜΜΕΡΑΑΑοΜΜηΜπΑΜΑΜΜΑϊκΩΜ Μι·ΜΜ· “ΜΜΜ ΜΑΜ.
Η «Ο» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ' ΤΟΝ 'ΕΟ ΝΠ”ΡΑΦ'ΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΥ <<ΤΡ|ΦΥΑΑ|ΟΥ»
ο .. ΑΧ
ΓΕΝΝ"ΜΕΝΟΣ ΣΤ" ΓΑΑΑ|Α,Ε|ΝΑ| -- Ο .Α 
ΠΑΟΚ"ΕΠ'Λ0ΓΗΤΟΥΣΤΡΑΜΑΤΣΟΝ| |  _` ἶ':ἱΑ"ἑΑΑΑ"ἔἔΜΑΟἔὲΑἔ'ἑΑΜἶ¦'ΑΑΑΧΑ
"ΜΚ"ΜΟΑ 'Α Ο* '
Ο |ΤΑΑΟΣ ΤΕΧΝ|ΚΟΣ
ΠΑ ΣΟ ΑΡ|ΣΤΕΡΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΤΟΥ"Α"ΑΟ"ΝΑ'ΚΟγ ~ · ϊ Η
Ο' # · Δ · Ξ “Λϊ- .-ῦο“..
 ..έ ἐ.  Α .- Ξ .3  4
ἴ Ο Ο ¦ κ ΣΕ ΜΜΟ "ΠΟΠΟ Κ|"Ε|ΤΑ| ΤΟ «ΜΦΥΜ|» Γ|Α ΕΝ|ΣΧΥΣ|| ΝΕ "ΜΠΕΣ ||ΟΥ ΟΑ ΚΑΠΟΥ" Τ" ΝΑΦΟΡΑ
, ΟΣΑ   "ΡΟΟΑΟ|ΣΜΑ ΟΠΑΠ "|ΕΣΕ|Σ ΑΝΟ||(ῖΟ
~  'ΜΠΑΡΜΟΟ ΜΠΑΚ" ΠΑ ΜΜΕ ΤΟΥΣ|ΜΑΟ
Θ ΑΠΟ "ΕΡΑ ΣΕ "ΕΡΑ ΟΑ "ΡΕ"Ε| "Α ΜΠΟΜΠ Ο' ΜΗ ΕΠΑΦΕΣ "|Α ΤΟ ΚΑΕ|Σ|ΝΟ ΤΟ" Υ"ΟΟΕΣΕΟ"
Η! ϊ.ἑΜ@“:ΞἩἙ 5“ὲΜ%“ἑ ἔν? ~  · .ΞΞί= 7 ΣΧ ·ἶ “ ΣΣ ΟΔΟ ·ἔ:Ξ9!Μν :Κ ”Ε
 . κΑΜΑΑΕπΑΦΜπΑΜΑ-κΑπΑκΑΡΜ “Ο “Μ
 ΜΑΜ π Α
ΡΗ» Η Ο'
> δ ΜΜΜ: ΕΞεΜΞεΩΜ @Α πΡοκΑΛεΣεΑΜ ΜΜΜ ΝΑΜΑ!!!
Α 2 "9
Α · ` 4 Ί
Ο ἡ.  δω; · .
= έ .- “
 Ι Ι σ ΜΜΜ ωΑ·ΑωωΑ α
 · ΝΑ Ν ΜΗ πΑΡ0γτιΑ τογ ΜΑΠΑ ο
 Γ κ^0Σ  ΜΜΜ". τΑ... ΑΝΗΜΑ ΜΜΜ ΑΑΣΜΕ Μ ωωΜΜω» ο
Α κΑι Τοπ ΜΜΜ... ΑρχΝοπ.Ποποπωοπ Αεκ εχω , ΜΕΛΗ "Α Τ^"^ΡΜ"ΣΕ¦Π¦Σ"ωγ""
ΕΜ' ΜΒΜ· ὅ? ΚΑΜΙΑ. .. ΜΗ ο ΣπΑΜογΑΜΣ
Α . Α 933:

Τελευταία νέα από την εφημερίδα