Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - - κυκλοφορεί και σΤα ΤιερίιΤΤερα Της Θεσσαλονίκης
_ἑ ι» ““¦¦.ω¦_ | |
 "ΜΜΜ 4 'Μ ,γ “ αη .ιι '- Δ η ΔΔ _ _Δ Δλ
ΤρΠΗ 14 10γΝ10γ 2016 ΕΤΟΣ 2ιο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5022 ΜΕΛ0Σ ΤΗΣ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
ΠΡΟΑΘΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Μσιιι·ιτ ΜΒΜ Αι·εα
3 κουΖΙΝΑ 2016:
.. νσσΤαλγικἑς
γεύσεις από
Την <<κσιιζἰνα
Των αλησμὁνηΤων
ι·ιαΤρἰδων>> 98
'Ερευνα για Την καριέρα «ΣῇμερΟ έχουμε ερΥΟσ'ΟΚἡ
εν μέσω κρἱσης < . ζΟ“ΥΚλσ» '
ΚαΤω ΠΠὁ ῦ ΚαΤρ0“Υκσλ0ς=
Τα 500 ευρω ΑμυνσμασΤα
ο μ¦σθὁς σΤις σμαδικες
Των νέων αι·ισλιισεις 9
-›6 4
20 Πανελληνιο Συνέδριο Εξόρυξης και
ΕναλλακΤικων Μεθὁδων Διαχειρισης Λι·ισβ)ιιῆΤων
Διανομή Ροδακινων σΤσιις μαθηΤἑς Α'|θμἰας και
Β|θμἰας Εκπαιδευσης Δημου Ν. Πρσι·ισνΤἰδας 98
Πραγμ0Τ000ιὴθηκε
   ` 0ΤηΥ ΛρΥ0ἰ0
Ύ τ Ϊ η ημερἰ60 0Τ0 πλαισιο
Ι  Του 'ΕΤ0ιις Αρι0Τ0Τἑλ!9
ΥδαΤανθρακες και σΤρες:
ασια η σχέση Τους;