Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Η αποκάλυψη γράφτηκε για να μην γίνει"
Newspaper website Website
Recognized text:
ΤΡ|Τ|·|
'Μ |ΟΥΝ|ΟΥ
380 ΕτοΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
ιιο5ο2› 8992
Τ|Μ|·| Ί ΕΥΡΩ
ι νι ιι _=ιιι
Μ Τ' ΑΠΟΦΑΣ|ΣΤΗΚΕ
ΣΕ ΜΥΣΤ|Κ|·| ΣΥΝΑΞ|·|
τεκτοΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΑΔΡιτι-ι
ΜΘΑ ΣΤΕΛΕΧΩΘΕ| Οταεη ΜΘΞόΠἱ€6 ΜΜΜ Ιητετη8ειοη8|
“ι ο Δ|ΚΑΣΤΕΣ Ε' ΟεΓε€ῇο ΗυΠΊ8Π0 - με Οι·οἰτ Ηοπι8ἱη
ι ικι-ιΓοΡογΣ ο ,
Η Ρεσετεσοη Εερᾶῆο|8 ι
ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ Η ΤΜΑ!!! ΠΡΟΦΗΤΕΜ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ Π0ΡΦΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΜΑ
"Η ΑΜΜΑΝ
ΓΡΑΦΗ' |'|Λ 
Μ ΜΗΝ |'|ΝΕ
"Σχίομα" οτην Ορθοδοξία μεταξύ Φαναρίοο και Πατριαρχείου Μόοχας!
ΣΕΛ|ΔΕΣ 24,25