Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ'ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Από Το 1894
Άρτα φαι. 40478 ι Τιμή ι,5ο ε
Αμερικής 9, Εκ. ί0872, Ἀθηναι, ίπιο@εειίεπεπε.ςι
Τηλεφωνικό κέντρο: 2ί0 8 0881, ως: 2ί0 8248071
ΣΥΝΝΕΦΙΑ: Παροδικα αύςη μένες νεφώσεις μέ πρόσκαιρους όμβρους τό μεση μέ ρι καί τό απόγευμα.ῦΑνε μοι δυτικοί
Τρίτη 14 Τουνίου 2016
'Ελιοαίου του προφήτου, Μεθοδίου
Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του ὁμολογητού
νοτιοδυτικοί 3 μέ 5 μπωφόρ. Ἡ θερμο
Καταχωρίσεις: 2ί(
)82.20482, Συνδρ ομές: 2ί 8 Οί 70870 - 2 ί Ο 3227670
Σήμερα ὁ Σύριζα ένοχλείται από τήν πρωτοβουλία πολιτών πού θα συγκεντρωθούν αύριο στό Σύνταγμα μέ σύνθημα «Παραιτήθείτε». Καί κατηγορεί τήν Νέα Δημοκρατία ότι' «κρύβεται» πίσω από
αύτήν, έπειδή έπιτρέπει στούς βουλευτές της να δώ
σουν τό «παρών» στήν έκδήλωση. Προσπαθεί δηλαδή ὁ Σύριζα να ένοχοποιήσει όχι μόνον τούς πολί
τες πού είχαν τό θράσος να όργανώσουν μία ανακυ- '
βερνητική συγκέντρωση, Με καί τήν αξιωματική
Αντιπολίτευση ή ὁποία δέν τούς αποκηρύσσει.
ΑΜ λέει σήμερα ὁ Σύριζα, ύπεραμυνόμενος Μετω- τῆς δημοκρατικής νομιμότητα. ὑπό τήν
έννοια ότι ή Κυβέρνησις έχει λαβει ψήφο έμπιστοσύνης καί ἑπομένως ὁ μόνος αρμόδιος να τής πεί να
παραιτηθεί είναι ή πλειοψηφία τής Βουλής."Ομως
στήν ίδια τήν ίδρυτική διακήρυξη τού Σύριζα, όταν
ένσωματωσε τίς «συνιστώσες» του καί μετεςελίχθηκε σέ ένιαίο κόμμα (Ιούλιος 2013), αναφέρεται ώς
κεντρική πολιτική έπιδίωζις ή δημοκρατική ανατροπή τής Κυβερνήσεως Σαμαρα. 'Ιδού τί αναγραφεται:
«Με σπμερινέτ συνθήκες μια κυβέρνησης πού
προωθείμέ μεγαλύτερη σκληρότητα καί θρασύτητα
τήν πολιτική τῆς τριαρχἰας τών δανειστών, ό Σόριζα θέτει εύθέως θέμα δημοκρατικής ανατροπής της
καί διεκδικεί τήν κυβερνητική ἐξουσία ώς απαραίτητη προϋπόθεση για να σταματήσει ήλεηλασία τών
εργαζομένων και ή καταστροΦή τῆς παιρνω
Δηλαδή τότε πού ὁ Σύριζα ώρύετο κατα τών μνημονίων καί τών αντιλαίκών μέτρων, έθεωρείτο θεμιτὁς ὁ στόχος ως ανατροπής τής Κυβερνήσεως Σαμαρα. 'Η ὁποία ανατροπή, δέν θα έπετυγχανετο μόνο μέ κοινοβουλευτικα μέσα. 'Ο Σύριζα καλούσε τόν
λαό να συμπήζει κίνημα αντίστασης καί ανυπακσής:
«Σέ συνδυασμό με τήν κοινοβουλευτική δραση, _
ὁΣύριζα έπιδιώκει να συμβάλει μέ όλες του τίςδυναμεκστή ΜΜΜ ένα ισχυρού λαϊκού. Μεξικού
καί ένωσκού κινήματος, ένός κινήματος αντίστασης >
στα Μια μέτρα πού επιδιώκουν να ωρωυω
μνημόνιο, ἐνός κινήματος ανυπακ0ής στόν έντεινόμενο κρατικό καί έργοδοτικό αύταρχισμό».
Είναι λοιπόν απίστευτο ότι σήμερα οί τού Σύριζα κατηγορούν τούς αντιπάλους τους για ως πού οί
ίδιοι έπρατταν καί διεκήρυτταν. Τό θρασος τους δέν
έχει όρια καί συγχρόνως ή ύποκρισία καί ή έπαρ- .
σίς τους. Τώρα πού έγιναν αύτοί Κυβέρνησις, καταγγέλλουν όποιονδήποτε αντίλογο. Οί πολίτες περίπου δέν έχουν δικαίωμα να όργανωθούν καί να δια
μαρτυρηθούν. Πόσο μαλλον να αναφωνήσουν «Παραιτηθείτε». Αύτό μόνον ή Βουλή μπορεί να τό πεί.
Όποίος αλλος τολμήσει να τό ζητήσει, είναι στα
ὅρια ως συνταγματικής νομιμότητα!
"Οσο για τα έντυπα μέτρα, τώρα πού ωρα
λονται από τόν Σύριζα, προφανώς καθαγιαζονται.
Όταν τα μέτρα έλαμβανοντο από τήν συγκυβέρνηση
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, οί πολίτες έπρεπε να βγούν στόν δρόμυ, να αντισταθούν καί να δείξουν ανυπακοή. Τώρα πού συμφωνούνται τρισχειρότερα μνημόνια από
τήν συγκυβέρνηση Σύριζα-ΑΝΕΛ, καθε διαμαρτυρία αποδίδεται σέ ακραία στοιχεία πού δήθεν έπιδιώκουν τήν ανατροπή τής συνταγματικής ταζεως. Λίγη ντρσπή δέν θα έβλαπτε...
κρασία έως 31β. Σελήνη ιο ήμερῶν Ο!
Ανατολή ἡλίου 8.02! - Δύσις 8.49' Ετος '| 280ν
ερ ς ν γ | η γ | Ι
0ι9ν0,Σν9·ἔα, Προστιμα βολικα ..Πένυ
ζητούσε ανατροπη ·  ι ρα μηδεν
 Γραφε ὁΑνόρέαςΣταλίδ
για φοροδιαφυγή
Οί εύθύνες των κυβερνήσεων τής τελευταίας τριετίας
Η ΑΝΤΙΜΕτΩπιΣιΣ τής φοροδιαφυγής απαιτεί ἰσχυρό έλεγκτικό μηχανισμό καί ταυτοχρόνως ἰσχυρα αποτρεπτικα «έργαλεία», μέσω τών προστίμων πού
θα καλούνται να πλη ρώσουν όσοι
συλλαμβανονται να φοροδιαφεύγουν. Στό πρώτο σκέλος έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια αρκετές
προσπαθειες, πού έλαχιστα όμως
έχουν βελτιώσει τό τελικό αποτέλεσμα.
Στό δεύτερο σκέλος, από τίς
αρχές τού 2014, ή χώρα μας κανει σταθερα βήματα πρός τα πίσω, χωρίς να είναι εύκολα αντιληπτό τό «γιατί». Ἡ αρχή έγινε
τόν Μαρτιο τού 2014, μέ τό πολυνομοσχέδιο πού ψηφίσθηκε
από τήν °Ολομέλεια τής Βουλής,
τό ὁποῖο έλαφρυνε σημαντικα
τίς προβλεπόμενες χρηματικές
ποινές. Πρόστιμα πού έφθαναν
ακόμη καί τα 2.500 εύρώ για μή
έκδοση αποδείξεως «διορθώθηκαν» πρός τα κατω, καί ή αντιμε
τώπισις τών φοροφυγαδων έγινε
πιό ήπια.
Ἡ συνέχεια ήλθε τόν ῦΟκτώβριο τού 2015."Εκτοτε, βασει τού
νομοσχεδίου πού ψηφίσθηκε, ὁ
έλεγκτής τού "Υπουργείου Οἰκονομικών πού πραγματοποιεί προληπτικό έλεγχο για έκδοση αποδείςεων π.χ. σέ έναν ἰατρό καί δι
.απιστώσει παραβαση, δέν μπορεί
να ἑπιβαλει ούτε ένα εύρώ πρόστιμοί Μέχρι τότε, έφ° όσον ὁ ο
έν λόγω έπαγγελματίας δέν εἶχε
ἑκδώσει π.χ. πέντε αποδείξεις, ὁ
έλεγκτής μπορούσε να τού έπιβαλει πρόστιμο ύψους 1.250 εύρώ.
Τό ἴδιο θεσπίσθηκε“για όσους δέν
ύπήγοντο σέ καθεστώς ΦΠΑ.
'Ως πρός τούς ύπόχρεους σέ
ΦΠΑ, ή έγκύκλιος πού έςεδόθη
ένα μήνα αργότερα ήταν σαφής:
Τό αύτοτελές πρόστιμο 100 εύρώ
ένα απόδειξη πού δέν έχει έκδοθεί καταργείται, καί τό πρόστιμο
όπολογίζεται πλέον στό 50% τού
ΦΠΑ πού αντιστοιχεί στίς έν λόγω αποδείξεις! τα παραδειγμα:
"Ενας ἱδιοκτήτης έστιατορίου πού
δέν εἶχε έκδώσει απόδειςη σέ δέκα τραπέζια μέ μέσο όρο λογαριασμών 50 εύρώ έκαστο, θα πλήρωνε πλέον πρόστιμο λιγώτερο
τών έκατό εύρώ, αντί χιλίων εύρώ
μέ τό πρότερο καθεστώς!
Συμφώνως πρός μελέτη τού
ΙΟΒΕ, τό 2011 τα δυνητικα έσοδα τού κρατους μόνον από τόν
ΦΠΑ, βασει τών συντελεστών καί
τού ύψους τών συναλλαγών στήν
οἱκονομία, ανήρχοντο σέ 24,8
δισ. εύρώ. Ἀντί αὐτοῦ τού ποσού
είσπραχθηκαν μόλις 15 δισ!
Ἡ Κυβέρνησις, έστω καί μέ
μεγαλη καθυστέρηση, σκέπτεται
να εἰσαγαγει ύψηλότερα πρόστιμα για τήν μή έκδοση αποδείξεων. οι είναι ένα πρώτο βήμα για
τήν δημιουργία ἑνὸς αύστη ροτέρου πλαισίου για τήν παταζη τής
φοροδιαφυγής.
Ἀκύρωση τού φύλου
προωθεί ή Βρεταννία
Μία απίθανη κρατική πολιτική στα σχολεία
_ ΕΚΠΛΗΞΙΣ καί απορία δημιουρ
γείται από καποιες κρατικές πολιτικές πού υἱοθετούνται στό 'Ηνωμένο Βασίλειο, σέ έπίπεδο μαθητών σχολείου, προκειμένου να
έμπεδωθεί ή αντίληψις τού «οὐδετέρου φύλου».
Συγκεκριμένως, αναλαμβανονται πρωτοβουλίες ώστε να έπιτραπεί ή να ύπαρςει παρότρυνσις
στα αγόρια να φορούν Φούστες
καί στα κορίτσια ανδρικα'παντελόνια, στό πλαίσιο πολιτικών για
τήν έμπέδωση τού «ούδετέρου φύλου».ῦΉδη από χρόνια σέ σκανδιναβικές χώρες έχει υἰοθετηθεί
στίς σχολικές αίθουσες διδασκα
ὁ καθηγητής να απευθύνεται στούς
μαθητές ή τίς μαθήτριες χωρίς να
χρησιμοποιεί αρσενικό ή θηλυκό πρόθεμα. Ἀλλα μόνον ούδέτερο πρόθεμα.
Εἶναι λογικό πολλοί από τούς
αναγνώστες, αφού ύπερβούν τό
αρχικό σόκ, να συνδυασουν τέτοιου τύπου πολιτικές μέ τίς διαδηλώσεις «θεγ Ροδο», όπως καί ή
πρόσφατη στήν Ἀθήνα, όπου κυριαρχησαν ώς συνθήματα από τίς
κοινότητες τών ὁμοφυλοφίλων
«ανδρας δέν γεννιέσαι, αλλα γίνεσαι», ή τό ακριβώς αντίστοιχο για
τίς γυναίκες.
Οἱ παρα φύσιν αύτές πολιτικές
φριχτό αντίποδα. Τα οσα τραγικα
συνέβησαν στό ῦΟρλαντο μέ τήν γ
μαζική δολοφονία 'θαμώνων τού
μπαρ για ὁμοφυλοφίλους.
και ποια ή σκοπιμότης πίσω από τήν έμπέδωση τού «οὐδετέ ρου φύλου»; Ούσιαστικα, έχει
μελετηθεί ότι, όταν τα ταμπού τών
φύλων μεταξύ ανδρών καί γυναικών έκλείψουν, κλαδοι τής βιομηχανίας καί τών πολυεθνικών,
όπως αύτές τών καλλυντικών, συμπλη ρωματων διατροφής, ένδύσεως καί πολλών αλλων, κυριολεκτικα βλέπουν τίς πωλήσεις τους να
απογειώνονται. Ό «μαζανθρωπος»
μέ «ούδέτερο φύλο» είναι δηλαδή
Ζ. λίας τό «ούδέτερο γένος», δηλαδή αρνήσεως τών φύλων έχουν έναν ὁ καλύτερος καταναλωτής...
Σ ί Τ” ε ί
κίνδυνος απι2λείας ο , ¦ ¦ `
κοινοτικών π ρων Ο
Μ,,,λ,ς,,,,,,,,,,“_ ταν χανεται το μετρο...
νος να χαθούν ί20 έκατ.
κοινοτικών πόρων πού 'Ο Γιώργος ήρθεχθέςστήνκαφειέ- -Τί έγινε. φίλε; Πέθανεκαναςθεῖος -'0 κύριος Γιώργος τό έφερε μαζί μπω καί ΜΜΜ; Δέν Μωαπροοριζονται για τήν ρια,Δαπέραπρωί.ντυμένοςΜί στήν Αμερική; τοντόκρονασανκαί μέπαρακαλεσε τετόνΣυννεφούδη πούτήνὰπα<αλεχρηματοδοτηση μικρο· Σκούρο κοστούμι, λαικό αποκαμισο, ι νά Τό Μία» μέ Τόν Μ Με είπ“ σε ώ!αδήΜ Τοῦ Μ;
μεσαίων έπιχειρή σεων. μανιωόκονμπα γραβωα @εως . τ Μήπω9 σέ Μωαβ κανένα9 ~
ΕΛ 2 Μιας Με στό πέτο και· ΜΜΜ! νά ὰΜέ ΜΜΜ Ό“0λ°7Φ ότι των νά Με -'Οχι «ΣΜὐεηα «Μαλον-ί
· Ι ς - · ω ἡ 'Με.  ὁ έ
τσκ μεταξωτές, παπούτσι καλογνα- - Μήπως πανε ως οί δουλειές; Μίε'α' ωθΜ"”
Διαμἑχη για  λισμένο. Βρέθηκε τραπεζα  σέ δανειοδοτήσει - Για στασου. Τί σχέση μπορεί - Ξέρω ως Με Μ,
συγκ πρωτ Ι ι · κι αγόρασες καινουριο βαπόρι; να έχει ή Μωυσή τού «Παραι- και εχω Μήω Τό ως Μ.
Κορυφώνεται η διαμα- ··Τίέ7Μ, Μ. ωωτότζό- ΜωωΤό ι ΤόΜΜ_ . ,
' Ι _ .ο Μ . ξ ίΜε. ΜΙ. κιτσυκαίξεχναειτααρθραπονήραχη κυβερνήσεως-ΝΔ για “Ρ ή Με Νά Ματια Τον γάμου φ σε Με σνακ", Τ ωρο- κι τόπού ταμανιιστόιωυμπα«μόν ο ι
τήν συ κέντρωσ <<Γία- τοῦ νίού Σαββίδη· το περασε Με, ΜΜΜ με Μετάβαση ' ω' ω ως, ή ή” ΜΜΜ" Μ ΜΡ* Τό”
ραιτηΘέπε ηΣΕΛ ε ί Μ Μα· Μ "908 μπω Μ Τό Μλωα“ Τσίπρα “Ο ” “ρ Ε = :ί “ Μ!
-·-_ἐ_-·; Ό ΜΒΜ” Με Μωβ ω, Μ' 'Ο ΓιῶρΥΟΞ πού δέν μπορείς να
. _· πω( Μ_ ι - Και παλι δέν ΜΜΜ Τί
Ό«μοναχικός λύκος» Μ. ,¦Μ,ἶ°ζΐωἙἔ,ΜΜ@ἔἔἘ σα πετώ τήν ίΜῶ Με ΜΠ““,Ψ "Τήν @Ώ σχέση έχΜ6λαωτἀπωμαΜιἔό=αῖΞμένη ἡ κοινή χω ή? Μ* ἑπ°Χῆ9· Τό Με ”Μ Μ ΜΜΜ-Μ %ι2ἙΠΜ Τόν  @ε μέ Τό σημερινό σου Ι Μ
γνώμη από τό μακελλειό ή! μέ φ ἀπό Τὰ ειδκά? μεγάλα· ?ΜΚ ΚΟ!ΤαΧΝω με ΜΟΝΟΙ, Μ ή μοναδικό Φωνή ΜλΜ›, Τίνα- τ Μ σημερινό καί ωΡΜ·ἙΤΦ
μέσα στό κλἀμπ ὁμοΦυ- ΤαπωέβΥαΜωΤόΜΜέΧθ σερβιτόραόκονμπονσε μπροστάστόν απω,ΜωηγΜ- ΜΜΜ μέχρι Τήν ΤΜ, πω
λοφιλων σΤό Όρλάντο' πάρε! ἀπό τι €ΝΜ!λίΜ Λέσχη». Γιώργο τόν δίσκο μέ τόν καφέ, ως σα τήνκρωατσύκαποιπσίνο από τό οι γυρίσω σπίτι από τή ωρώΤό |8|8 ἀνέλαβε Τήν ωθὐ_ 1<ζτήν ὁποία Μἴἔ καί μέ ένα λαχταριστό κρονασαν. πάαχυἔἐκρίζοἔοιἔΜ τον καί αρχισε ?ί Κι έτσι πρέπειἐα ΜούΕν;ἶὲἔι.
νη' Σελ 5 σηξε τόν καπνό ως πρόσωπα μου:: _ Καλά' ή ΜΝ Μ; Ἀπὸ πω μ Μ μέ · ύιΞΞ:χ:αΐ:νόΞἔ πολλῖίίίτλούσιοἶ
Μ μΜΜ: σπασω” σερβίρει τόκαταστημακαίκρομωόνΞ - Μα, πού ζείτε; Δέν ακούτε καθε για" Με οι Μα νά ΤΜ χα:
2 5 παραπονέθηκα, καθώς για έμας, που μέρα που λένε οί διάφοροι κυβερνητι- Τε Με", °
η Τόν κοιταξω μέ περιέργεια καί δέν φορούσαμε «τα ως μας». αιτήρχε κοί ότι ή συγκέντρωση είναι μαζωξη ί ω : 'με '
αρχισαν οί αλλεπάλληλες Μς. μόνο ένα μικροσκοπικό μτπσκοτώα ΜπλΜων, ΜΜΜ κυριών μέ ΜΟΔΑΜΟΣ
θ ΜΜΜ ΐί]ίίἔῦ
ή ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Σημίτη παρήγγειλε τή συγγραφή
ερίπου ι50 υλικών βιβλίων μέ έκσυγχρονι ικό χαρακτ ρα. Τό Παιδαγωγικό 'ινστιτούτο
τα ένέκρινε κ ιτε παρέδωσε στήν κυβέρνηση
κίαραμανλή. Τ Με ένσωματώθη καν στή σχολίκή ύλη γύρω στό 2005-2007. Γνωρίζουμε όλοι
πολύ καλα έν απο αὐτό: τό βιβλίο 'ίστορίας τής
 Δημοτικού. *Ηταν όμως μόνο ή κορυφή του
τίογόβουνου.” ς ρίξουμε μια ματια στα ύπόλοι
πιο έγχειρίδια.
ί Στό τετρω ο εργασιών του βιβλίου Γλώσσας
 Γυμνασίου σελ. Τό) ύπαρχει κείμενο μέ τίτλίο <<'Οσακις>› Με θα του ταίριαζε καί ὁ τίτλος
<<φΕίσαγωγή στ ήν παιδεραοτία». Τό κείμενο πεαιγραφει έναή δασκαλο πού έπαναλαμβανε τή
','ξη <<ὁσακις>>', στό ακουσμα τής όποιας τα παι
1ια χασκογελ όσον. Ρώτησε καί έμαθε ό δασκαλβς ότι «ό Σακ ς» ήταν ένας <<ήλεκτρολόγος 202β ετών καί τα είχε φτιαξει μέ μια από τίς μαθήτβιες, τήν Ἀλέ α. 'Ο πρώτος έρωτας τής ταξης›>.
¦  Στό βιβλίο λώσσας Γ' Γυμνασίου (σελ. ΜΒ)
Νίκος Δή με γραφει ξεκαθαρα ότι ή 'Ελλαδα
ήρταπιέζει «τ ύς Μαρτυρες τού πως τούς
Σλαβόφωνου καί τούς Μουσουλμανους», καί
κακώς διαμαρ υρόμαστε όταν αὐτό καταγγέλλονται από τι «Παρατηρητήριο τού Ελσίνκι»,
στο ὁποῖο «ο ναι ύπερήφανος πού ανήκει».
ήτό ίδιο βιβλί (σελ. 85) ό πρώην πρωθυπουργγός κώστας ημίτης γραφει για τήν «χωρίς
απήχηση έλλ νική καί χριστιανική παραδο
ση» τής 'Ελλα ας.
Συνέχεια στήν σελ. 8
πτυξαν τό πρῶτο στόν
. ιΠΕΝΝ| η κόσμο ασφαλές καί άποτελεσματικό ἐμβόλιο γιά
 Μέ' ΠΜ' ΜΑ τό σύνδρομο τοξικοι7 σόκ.
. Τό σύνδρομο τοξικοι7 σόκ
ΕΡ! Δω·- είναι μιά σοβαρή κυκλο
φορική καί όργανική ανεπάρκεια, ή ὁποία προκαλείται από τοξίνες βακτηρίων τής ὁμάδος τού σταφυλόκοκκσυ, οί ὁποίες, σέ
άτομα μέ;ἐξασθενημένο
ανοσοποιητικό σύστημα, μπορφύν νά προκαλέσουν σύνδρομο τοξικοι7
σόκ, τό ὁποῖο οδηγεί σέ
οψη ή δηλητηρίαση Τοῦ
αιμάτος.
υ ΣΤό... «ἀμ ν» ἔφθασε ένας δήμο) ος στήν
ίταλία από οίκονομικά προβλή στα καί
απεφάσισε ν πωλήσει
ήν πόλη του έσω τού
"εοοόοοκί Σ φωνα μέ
άν «Ισσορεειιι», ό
δήμαρχος›τοι7 τι δουείο
Βετοπίε, Φρντσέσκο
ήκαράφολο, έ άψε ότι
ήἀναζητεΐται λούσιος
'κινέζος έπεν τής πού
ζά έλθει καί ε αναλάἔει τήν πόλη›, ένω έξηῇεϊ πως αίτί· ής πράξίεως του είνι ή «αίσιιλίά έλλειφις κ δυλίων»,
ήαί ἐπισημαίι ι ότι τό
ήόστος είναι κρότερο
αὐτοῦ της α ρἄς μίας
ήοδοσφαιρικ ομάδος!
ήού καταντή με...
 “Ε χει περά ι ένας χρόήος από τήν ύλληψη
ήοι7 Γάλλου · ικέρ Ζάν
λούπου, ὁ ὁ ίος πωλούσε ψεύτικα ι ιπλα ως
γνήσια του :ο αίῶνος
οί τωρα συν ήφθησαν
καί ἄλλοι άν κέρ πού
έκαναν τό ίδι. . Τό πιό
απίστευτο Δ· όλα είναι
ότι, σύμφωνα έ μαρτυρία
φοι7 μαθητού νς έκ τῶν
συλληφθέντω κάποια
έπιπλα «μωρο ί › βρίσκοήται καί στις σαλλίες,
'καί ή διευθ τρια τού
ζ ουσείου τό δ ο εύδεΙ.
ο ”Ενα ἀκόμ «θαύμα»
επέτυχαν ἐπ ο τήμονες
στόν τομέα ς ι'ατρικής.
Αύστριακοί εικοί ἀνέ
υ Πάρτε μια φωτογραφική μηχανή καί αρχίστε
νά τραβᾶίε φωτογραφίες σάν τρελλοιί| Θά γίνετε
εύτυχισμένοι!“Ετσι, τουλάχιστον, μας λένε Ἀμερικάνοί έρευνητές, οί ὁποῖα
κατέληξαν στό συμπέρασμα ότι όσοι τραβούν πολλές φωτογραφίες νιώθουν πιό εύτυχι-.
σμένοι σέ σχέση μέ όσους
δέν φωτογραφίζουν καθόλου. Μάλιστα, κατά τούς έρευνη τές¦ αὐτό
ἐξηγεΐ γιατι' οί χρήστες
τού Ρεοοόοοκ καί τού
Ιπειεςτειιι «ανεβάζουν»
καθημερινώς 2 δισ. 80
ἑκατ. φωτογραφίες.
ο Καί μιά πού αναφερόμαστε στήν εύτυχία, νέα
μελέτη ύποστηρίζει ότι
οί συντηρητικοί άνθρωποι είναι πιό εύτυχισμἐνοι άπό τούς προοδευτικούς όταν καί τό περιβάλλον τῆς χώρας είναι
συντηρητικό. Στήν σημερινή ἐποχ“ θα λέγαμε ότι
ή εύτυχί δέν έξαρτᾶται
από απο |ς τούς λόγους,
αλλά από ό αν μπορεί νά
ζήσει άπλ ~ς...