Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ο ΛΟΓΟΣ “
'οεοεπον@0Μαει ΗΜΕΡΗΣ|Λ ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΤΡΑΓΟΔ|Δ ΣΤΟ ΟΡΛΑΝΤΟ
«ΠΟΛ|Τ|ΚΟ ΗΦΛ|ΣΤΕ|Ο>> ΜΕ ΒΟΛΕΣ ΕκΑΤΕΡΩΘΕΝ
Σαράντα εννέα οι νεκροί,
πενήνισ μαζί με Τον Μισο
διευκρινίζει η αστυνομία
Σελ. 8
“ . κ· Ο .Ο 3 :σι δ
γ. _ η
. . Ο δι κ ' ¦ ' ς
. ζ ϊ Π. “ Ι ·> < < .ή -   . __
Ο  Ο _|“` Ο “ °' κι” ,
' ' '
Αγώνας δρόμου
για Την απορρόφηση
κονδυλίων
Σελ.5
κιτ-ιΗΤΟΠΟιΗΣειΣ ΣιΔΗΡΟΔΡΟι.ιικΠΝ
ΠΣΪΟΡ]Ι]ΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑ):
Επί τόπου
πρόστιμα
Το περιθαλλοντικό έγκλπμα πρέπει
να πατάσσεται επί τόπου με διοικπτικές πράξεις (πρόστιμα κ.α.), τόνισε ο
αναπλπρωτός υπουργός Περιθάλλοντσς, Γιαννπς Τσίρώνπς και αμείωσε πως μέσα στπν εθδομάδα θα έκει
συνάντπσπ με τον υπουργό Δικαιοσύ
νπς. Νίκο Παρασκευόπουλο, για να
ΣΗ Μ  Η    Ϊ συ2πτιἰσουν πως θα επιτευκθεί αυτό.
διο Μο ο Αγιο ικοι ΜΜΜ
ΜΜΜ 'ως οιροοοοζοο ιΕικικοιιοιος
"Στπν Ελλάδα το περιθαλλοντικό
έγκλπμα δεν έιτε· τιιν κατάλλπλπ αντι..ΜΜΜ γιατί κρονίιει.
θα έχω συνάνπισπ με τον υπουργό
Δικαιοσύνπς, Νίκο Παρασκευόπουλο, μέσα στπν εθδομάδα, διότι πρέπει
το περιθαλλοντικό έγκλπμα να πατάσσεται επί τόπου. Η λογική είναι να
μπν πάει ο δασικός υπάλλπλος και να
περιμένει δεκαετίες πότε θα δικαστεί
ως μάρτυρας. Να υπάρκει επί τόπου π
σ ›| ' . › ς 'χω _ ' 'ί. Ξ ι .
Β ΙΧ ι' 4 Δ 1 ·. γ ·'/ . ·|= διοικπτικιί πρά€π, όταν μιλάμε για
η -   ε  |  ~ Ι αφαίρεσπ αδείας ή επί τόπου κολα.7  ' ι ι - · Ρ ' η  σμό, θα γίνεται επί τόπου και από
' Μέ “έ
εκεί και πέρα το δισικπτικό κομμάτι
ας αργήσει. ”Οπως γίνεται και στις
ἶ εφορίες. Δεν περιμένουν το πρόστιμο
' από τις εφορίες να πέσει μετά δέκα
1 χρόνια" δήλωσε ο κ. Τσιρώνιις.
ΜΔ _.
Ο λογικός