Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: 18 αλλαγές στη φορολογία φέρνει το τρίτο μνημόνιο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ί Η ΝΑΥΤΕΜΠ'ΙΡΙΚΗ
πινω .πτιΠεπιΡοιΊΜ.8τ
ΔευτέραΙ3Ιουνἱου2016|Πμπ:1.30€ 0|Κ0Ν0"'ΚΗ ΚΔ' ΕΠ'ΧΕ'ΡΗ"ΑΪ'ΚΗ ΕΦΗ"ΕΡ'ΔΑ Ετος:92ο·Αριθμ6ςφύλλου:26.085
[ΜΜΜ 'Ολες οι ανατροπές σε πρόστιμα. κατασχέσεις, πιοτοποιπτικα. περιοδυτές δπλώσεις ΦΠΑ
Με :18 αλλαγέςστπφορολργία
Σεκοινππλ£ύσπ Ι
 ¦ιρέ ρνει το τρίτο μνπμονιο
χω πεπτραιος ΜΜΜ τιςΕΕ.,ΥΜ
Μ. κωουΜυργος Μια: Μπακ
Πολιτεία. θοδωρης Μποστ, στη διαρκει σύσκε
ωωΜΜΜΜΜΜω ι ΑΠΛθΜ|ΗΣΗΤΗΣΦθΡθΛ0ΠΔΣ
ΜωωεωπωΜωωΜΜ ·ειτοΔιιιιΑιοτ ΜΜΜ· ωστοσο” ΜΒ." Μ Β
διεθνη ναυπλισκπ ωω“Μωη 20ί6».>Ι6 η : η 7 _ 7:
“ωΜ Ροές δόσεων
και πλπρωμές
Ι λιτξιπρόθεσμων
"ως θα ανακοιιεί το Μάτι ω" Ξ ΜΜΜ "απο" ΜΜού ΜΜῶΜ Φ
Η Μ ΜΜΜ τι Μονο" της κανω- ί τομικευμένων ρυθμίσεων των φορολογικών και
ως απο πι Μο φοροΜ κα ο· @ως θεσεις ασφαλιστικών Μολών για τις υπερκρεωμΜ< στην ΜΜ_·Μ-· Μη
 έτ7 7 Πν@εσπεπαναφορατωνπροστίμώνγιατιςπα- Η 7 _
ΜΜΜ ραβασεις τας μπ έκδοσπς αποδείξεων και λοιπών Ξ
ΜκΠμΜν6κ¦ γω εμῳωΜ φορολογικών στοιχείων οι οποίες εντοπίζονται κα- 7 ¦"
στην τα τους φορολογικούς Μακ. πιν παρατασπ τπς η
_ , τ εφαρμογής του φορολογικού πιστοποιπτικού· για Ι2.5 ὅ-=
Μες Νεων το Μ" 4 αλλα 2 π 3 Χρόνια. τον απλοποίπσπ των διαταξεων “
για ϊ" κοιταω εισαγωγης >17 1 για τον ΦΠΑ με τπν προώθπσπ ρυθμίσεων που θα ¦
“ε 7 Α - ε ι μειώνουν τις υποχρεώσεις υποβολπς περιοδικών
δπλώσεωνγια χιλιαδες επιχειρήσεις. καθώςκαιπιν οι
θα ονοκΜιν την φαι του Μαι Με ενώ τι εφορία και τα ασφαλιστικό ταμεία μεγαλες επιχει- @Εχω
γεφυρωσπ του χώματος μεταξύ ΜΜΜ κα κ ρήσεις. κατά τα πρότυπα ανάλογων ρυθμίσεων που 5" 7““ ' 7 ή==_ = Μ 7 7 7 ω ω Μ 77 Μ - Έ:
αγορας εργασιας, τι κωλΜ επΜσππα ϊ γίνονται για τα κόκκινα» επικειρπματικα δανεια, |_
κα ΠΜ πευφωα ΜΜΜ κ ΠΜειΜέοσυμωΜ ως κυβέΜσΠςιι£του< η) "- ί 7
ω Μ Μ φωσ Μ Μα ω τη δανειστές για τον αναθεώρπσπ του μνπμονίου Η!. “ο
°Μ ω Μ Μ Μ ΚΜ" να Μ 1 Η συμφωνία περιλαμβανει ακομπ δεσμεύσεις των
 >20 ι ΜωνῳΜΨ°ΜΜ°ΜἙΜΜ Μ
μίοεων και αυτοματοποιπμένων διαδικασιώνγια τις
ι κατασκἐσεις και τους πλεισπιριασμούς περιουσια- 'ω
'Μ η α": Ι κώνστοικείων οφειλετώντου Δπμοσίου. καθώς και
° Ξ απλοποίπσπτπςφορολσγίας εισοδπματος νομικών τω · · ι · 1 ο
ϊ' "ΜχΜω°"Μ'@ , . ΠΜΠΜ(Μω Μ μέσω κ“ὸΜως Μ κι ·ι5 ΜΝ η 'ίδ Μ ·ι6 και υπ θα η. Η οι κι κι
για _ Μ", 4 απαλλαγών και φορολογικών ΜΜΜ. ω. >5
απεργια και Μ αυτ >δ ι
100 δοσεις ΣΜΜοΜυΜΜτοπΜΜωγΜΜπω ›3
ΜΕΤΑ ΜΜΟΜΝ ΜΕΦΕΡΕ
Η Μ ΣΤΗ" ΚΙΝΑ ›27 ρ [ω Υ . 1
ι [50 ΜΜο Μυ14ωοπετο οπε τπεεππεεγια23εισπγμένεςμε60ξέναπιπΦ "ΜΜΜ
Εκτος "ΑΝΕ ΜΝ ΧΑ· Ε |θ | Ν Ι Υ Ι ΜΜΜ
Τουρκοκύπριοι και ΗΜ . ΠΙ εστι φιλίας ΟΤΙ] 80 ΟρΚΠ 197% σε 6
Φρένο σος Μ ΜΜΜ κα σκο- Ι
ΜΜΜ °ΜΜΨΜ ΜααποτύπΜτΜωεξελω Περιφε';Ρκ"«Ι
Μ'ἶ9·"Μ9ΜΨ“ωΜ" ΜΜΜΜΜΜΜΜωΜί 20'2“ 2°'3 20"' 20|5 @Μια
εΜΜΜω ΜΜΕ" ζονται: σαφώς θετικ6τερα πλάνα και απανπίαειςσε . 7 _  Ϊ
Μων Μ Μ °ωΜπ ΕΣΕΕ ακέσπ με πέρυσι, υψπλόβαθμα Μελέται 23 εισπγμέ- Μ25 Μ” 7 777
ΜκΜΨ°ΜππΜ νων.οπρ6εδροςτπςΕπιτροππςΚεφαλαιαΜΧαρ. 7 Προπραιἀπιωστπνανα%θΜΜΜ ΜΜΜ Ν 2 Γκότσπςκαι Μκρτιμαπσπιριακών εταιρειών "Μας μιοπέξι μικρώνΜριφερεωκ@
· θα ΜΜΜ τονδιευθύνονταούμ- .255 'μ|· ΜΒ' Μ,3 αεροδρομίων: που ωΜω
Δυτικές Μ ΜΜτου0μΜυΧΛΣωΜωρ@ΜΜΜ Μ ΜΜσυμβασπμετπγερΜ β'°|"ωΜ εδρο του Ελλπνοαμερικανικού Επιμελππιρίου Σίμο ε μαγική Πέρσα με έργα απο
Π Ι _ . Αναστασόπουλο. προκειμένου να δώσουν δυναμικο Μ'. Μ '25 Μ 7 Μ 'Β λυαίς Μ 197 εκατ. ευρώ
Μ Μ ΜΝΚ Μ παρών στο 5ο ΕπΜυτικό Ροπιπι που πραγματοποι- Μας Μ,δίνειωΜΥω
0 Μ ως · ΒΕΜ Μ είται στις 21 και 22 Ιουνίου. Είκοσι τρειςοι εισπγμένες έ 
ΧΜ στο Μ τα Μ 2ω9ἄοΜ· εταιρείες που θα πραγματοποιπσουν επαφές με πε- Μ· Μ” Μ” Ο! Πρόκειταιγκιτα@ροδρωιαΜ
ΜΜΟ( Μ ΠΝ ΜΜΜ" ΚΟ Μ ι ρισσ6τερους από 70 εκπροσώπους των περίπου 60 Μα Μ. ΜΜ¦ Σύρου, Νάξου.
τα τις Μες τα! ΜΒ > ί 8 ~ τύπω που ύδπ έχουν δπλώσει Μ επιθυμία. >19 Ι ι ι Πόρου και Χίου. >14

Τελευταία νέα από την εφημερίδα