Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Ενώ ο Ουίλιαμ8 εστειλε το απογεγραμμενα τιμααὐμφωνα
και παντα υπαρχει τα θεμα καλανοιιεῖ. στην ΑΕΚ
ασχολούνται σοβαρα με τον 25κρανα Αμερικανό γκαρντ
πιο Νιμιιουμκ απο ταν Λινκα ΠΟ
Δευτερ(ι 13 'ουνιου 2ΟΊ€ / Φυλλο 205 (394) / € ι 30
ΑΘ/ὶΗΪ
Νέα ΜΜΜ]ω
κθε5 του |οτιανοΟ
οτοΠερ και του
Πατέρα του ΜΟΒ
ῖΠν ιέΕνωσΠ»
.ε.καμιαχτἶἶἄτιτῶ:σ_`δςν4ὲἶἑἑιλε τελεσιγραφο αεΛΟΕΡΑ “ Ϊ
- ωτ'ιἐΔ;ουόστεῇῳ κώμα κινδυνου» για το κλιμα τιου4 Ε
Ι .3 'ἑΎιι'ικοατἐι Ελλ'αὁαἱέἶῇκἔντρο την ΕΠΟ και ζητα . 
ή<ιἶὅβείιβατ:ιϊτἐἰυἑΎ@τιινὁ[ιαλδτιοιιτοιι τιι5 κατασταοα5 ` ή
Μο αιεαἶα93α υφυιτουργο ΑθλητιομουΞ
Ι _“ αΔὅλΧαγὲὲ οιῖ5νομ·ο;υ8αουεχουν ψηφιστει_ ;ἰ
πμοιιιΒιικε αιιιιι - . ¦ “ >  -ν .έ »
 Ι ϊ! η Ο' ο· ~ · · ι· .
. κι :1: . Δ . Ρ Λ · γ.
 ο  εουρκια- Κροατιαη .τη ἙζΓΠο;οΞιΞἑαἔ:Ξ
Ο - ε!
Πολωνία - Β. ιρλ666ι@ιἱο _ ,η _
' ' ' ` τι του αισκ0υ5:
ν_ "'¦ . ι τι κ ο ι 7 1· "09>σν9ρἙΠΞΨΜ
- 7 χ ω',_Τουρκοι›
Ο 24*ονοε Αφοικανοώρὲμ Με Ο' (Δ `· Γερμανια < Ουκρανία! 2:0!3:Ϊ
Βγαζουν με Τοεζἑνα Ι αμερικανικΡϋΚὁλομΠου5 και Πρώην Δ
για ΤΖΟΥΡ|Τἔαλλα δεν Δ τωνιΜτιὲτι8 και Οσασούνα · Τον ξέρουν» “ Ψ ξ· Ο Η ”χ
. Ο. . Δ _ - 3 ¦ ¦ . ι._ Δ ' ' _ η :η .
υΠαρχει ορ¦οΪ¦κη οΠοφασ και τον μελετανε σοβαρα στον «Ενωση» δω Μ · ; ω ι τ, αυτ _
για τον ΒοσνΞφορ Ξ ο τι " “ ·°'
. . , . , τ τ Η. ιιιιι馦ιιιιαειΜιιαιιιαιιϋ '87
Ολα δειχνουν τεΕ5 στο οτιοιο Ἑιαφερον ' 7 με , ` ο τ
για Βέλλιο, Που Παει Προε το εξωτερικο' Ο' ~   ` ζ·
Η · Ξ Από θα εικαω ο Αεκ 1 'Ι “ "Ο “ ' Ή Ή
·Δινειμετιαιι:ιιαε:=:ανιαμαι:τ:Ἐ::αῖ:κωναωταθα   
και Νοε έχει δει με τελευταια. μαι”