Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
¦~ =ἶ'ρΪζΜ"Η"": 7 “ΤΝΝ“ΡΜ“ “ἩΒόΜ'°ι -- Από τι: Μό το
ω ι "°Υ^"Χ°ε©Η α τι” ; η . ι με:°ηΗΉἩΚήμεΜ°"ΜΚ"ήΨ" ` η απόγευμα στα γραφεία τας
ζμ” " ΉωΒΦ“ Με" . ή =“9898έωυ“σίκ=“"σ€·κΜ 'Ηταν ' Αι·ςεαία πρόεοροι και αρχαγός.
' ι Ι Ό "ΜΗΝΩΝ” ΧΡ6Ψ°! -' οιαπραγματεότακαν. μίαπσαν ποαυ για
" ” " . το μεααον του 0αυμπιακου και
κατέααΞαν ότι παρεα θα οιεκοικήσουν τα παντα τις επόμενες
ουσ σεζόν
_. ν* · _-_. .
ιΜπΡΑίΜοειπ μιααει
για τον εαυτό του:
·ι·ι-ιτ:ΔεγτεΡΑ: >- δ ¦ “  .30 
Δ|(0ΜΔ!
'απανία - ταεχία (4.00 μ.μ.).
ΞίΡΞ - Σουαοία (7.00 μ.μ.› και
Βεαγιο - 'τααία (40.00 μ.μ.› ο
'0αα τα ματς σε απευ0είας . - γ
μεταδοση από ταν ΕΤ· _ , _ _ ν . _ · ν '2 υ ποδόσῷα·00τ
πρέπει να εχεις ταν πείνα
να γίνεις κααυτερσς
Ι παίκτας. να μαθεις
καινουργια πραγματα και να
οουαεψεις σκααρό στον
αγωνιστικό χώρο ο Εαν το
θες μπορείς να το κανεις ο
Εγώ Ξερω τι οεαω και Ξερω
ότι θα το κανω ο 0 0ρόαος
μπορεί ακόμα»
0· αερυόρόαευκοι· κυριόρχασαν στο
πανεααήνιο πρωτόθααμα κοαυμρασας
οπειν. κατακτώντας τον Μο
συνεχόμενο αταο τους (Η και Ξ7σ
συνοαικα στήν ιοτσρία·του ουααόγσυ
η ζ Με αν ΜΜΜ" Ματιά (στήν | ι ο 7 ·
"ωρών με ”6 " γ | πισίνα του κοαυμρπταρίουατσνααιμο) 'ι χ το 00υτ τ0υ Αρκαντιους ΜΜΜ στο 54'
-κ Μό ωχῶ 2 .ι . κ · · , τ ~ 7 ~ '°"“ΜΝΜΜΞΗ“Μ“ΜΜΜ“¦Μ© 'έ ή έσπασε το αμυντικό τείχος που
“ ό ι " 'ς' ! κ 7 ` ξ μ'°°Ρ"°ΨΜΨϊ'°Ρ'°ὅ°"ἴ“' 5?9 ' εστασαν οι Βορεισίραανοσί και οι
“ ' "'ῇ”τ“” "Με" Μωβ" Μ' ' μ (κααότεροι σε όαο τον αγώνα)
“πανω των αναμναστικήῖ0α70 “ω , .
,- ω ..8ρ“.ωΜ“°ΜωυμΜαω τμήμα . Π η Ανατοαικοευρωπαιοι πετυχαν τπν
ή . σε·αραρτία. Γιαννιώτης και λαμπερτό< “ ή παρθενική τους νίκα σε τεαικα
τι; ι- Μα·ωμοτικο είχοντήντιματική τους Ευρωπαϊκού πρωτα0αήματος μετα ι
“ ο' ό ' ' ' από ο ανεπιτυχείς προσπαθειες'
γ ια Μ! .
α πεί!! ορίσει¦τσν
ς ααα τε
το πρωτό0ααμα
αυνσόευται(ε με
το τεασς τπς καριέρας του :πΥΡ0γ
ιιΑινυιατιι οταν πισίνα ο 0 κορυοαίος
κσαυμρατής όαων των εποχών πήρε
ουσ χρυσό μετόααια στα
οιοργόνωσα και οαοκαήρωαε τα . κ ·- κ γ - ¦ γ .ή
“°"“;=":Ἑ"======¦8 32 γ ί > ¦ ” - - Δ κι αεροομόοαπσυτεκινό είναιαρκεταξ Δ 5 ι ¦ ο ·· . “ “ . :ηη η. κρισιμα για τα μεταγραφικα στου`0ρυαου και `αναμενεται μ ' ι ί μέσα σε αυτήν να Ξεκαθαρίσουν αρκετες υποθεσεις. :ή
ν ` Φ 7 › ή -~ : ' ιοετικό_ήαρνατικό ι ' > -·
“φευγω Μάτσου. ή 7 Δ ο
ί τόνισε;στσ=ωα:α ε
Ζ και,ουμπαήρωσε: “ιι ο
' -αυααία γιασμενα θα
7¦-ιιεαει;ιιιτις:ίσ` “ » ή , 4' η
αυγούστου στο!” :_ ¦ νιαπό:ονγκίνΜ
__ _ ο¦εκείοαϋ6 κ αοιτρζ πιανω"
Δι(σαιιμτιήσαστα το` ο ¦ '
έχιαιόμετρατωνε “ . _
ο ῖ εθΕμμΜακῶγῇ - ρ ' Η η ` που: εποχής και για τα μεγααα η ι ανώτερα από τπν αρχπ ως το τεαος α ί(ροατία. απαα
. ή αγωνων-οιεκοι-“ ¦ ο . 'ζ ”η ' κσαυμβήτρια του 0αυμπιακου'. τα Μααιαινα ' 4 ' η ο σταρ τπς Ρεόα ήταν αυτός που εκανε τα οιαῷορό
“ ο" “πώ ο ~ / ”' Ϊ η ' " η ΛΥΜΠΕΡΗ. που εγκατααείπει το κοαυμπι με ` , ι με ένα πανέμορφο γκοα ο 0ι ι(ροατες ειχαν ουσ
“` ; ” ' ' ' ' ' Λ ι 87 χρυσό μεταααιαί < ι ι σοκαρια με τον :εργα (520 γ Η
' και τον περισιτς (720 π · μ - > .
¦¦ . / .. ε ¦ . ο . ¦ και καμποσες ακόμα γ '0αα»τα Μοτό για
; ο“ΜΜΜ-ω:.παταω' - ι' Η κ ~ι ή ` - πως Φάσεις. σε ' τόμο γ|κατἑς0Μόντριτς και η
` 4ε“τεεεω¦γκωω απανω _- . ό ' ο η . ~ αντίοεσπ με τπν ο Ρακιτιτς.·ιοως το παπρεοτερο
 ` ` ” " " ί ' Ἡ “ >' ' 7 " ο ~ ι ν τουρκία που ήταν Χ οίουμσ μέσων στα
. -,Μαρινακα;του"Μιχααα ; . . . η Ι μ
 κ°""ω” καίω' ι “ ι' ι · ,Ι ι .. ανυπαρκτα επιοετικα `- ρ διοργανωοατ
, ~ |0_Μόντριτσσευτερσ ό ατ Ι νωρίτεραεχεισκορόρει το μοναδικό
γκοατπς αναμετρασας γτ οταν? απο και δείχνει να “
αγκααιαοει όπως Φαξ Κροάτες'` ,

Τελευταία νέα από την εφημερίδα