Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Με 0% Ι·ΙτΑΙνΙοτΑε ε 2ω+ ΙΞΙΔΙκΑ ΣΤοΙχΗΜΑτΑ :ΜΜΜ
· :ισ-ΜΑ τα ι ιι_Μ›ΙΜΑ 9ΝικΙιι>ιΙ ΜΗΝΑ· ΜΗΝ ΜΝ ι ΝΑΙ· ιι τον ιτΛικΝΙ.:ιον το πωπω' Μξε
ΒΕΛΓΙΟ νε ΙΤΑΛΙΑ ο Μ
ιι τω . -ι ·. ω Ι .Χι“.ΤΝ.Ἡ-'ζ· ΜΜΜ) ΤΗΣ· ΒΑΝΑ
Π !'^ Ϊ! ·ΙΑΗ Μι" Μι Ο 'ή ' Νὰ ΜΜΜ( Ο( Η Ι ΜΝΔΥΝΠ Τ ΝΟΜΟΥ' ΚΑΙ ΜΜ)Μ Μ) ι!! ΤΟΝΥ) 'Μ
ΨΝΜ5ΕΝΤΠΑΟΟΑ£.6Ρ
ΑοιεΡηΜΑτικΗ «ΤΑ ΠΟΛ ΝΟΤΟΥ» . ΟΤΕ 8ΡΟΠΤΤ ΗΟ
ΗΒΟΕΜ|91^·ΑΡΜΜΜΝΟ9999399Β@ἐΠῶΜἔΞ__ ε  9359991899
τεκ9ΛμεΝΠειτεΔι99Λ9Μ99 9999999 5 -ε Ξ; __ Μ; ζ. τι ε - ή ι η με 99991999
κΑΖΑκΠΑ!:ΕΜΑΔΑ. ΜΒ Νοτια ι@με Βόλεϊ, 30 Γκρουπ] ηαγῳν.ψ 7 _Ο]ΕΞΡΟῆΤΟ@
ΕΔΔΔΔΑ;ΠΩΟΕΤ9Ξ@ ΝΒ Οοο! @με ΜΙἐ9£π99Μ ειναι;  - ή 9ἘΕἑΒ©ΒΙΒΗ9
Ε@ΜοιΑ @απο πιο( σε ασοεε Αγὡν05 ____ <_> ή Με εΕογητε_ιιο
ΜΡ 500 οεπηγ νΙεΒεη ειιΑΜΡιοκειιι95. τεΜσε_ _____ ο_τεε9οητ6ιιο
Με 500 ΑεοοΝ ειιΑμειοκὲιιι95¦ Κλιψ ” __ “ Ϊ; ζ: "μὴ Με [email protected]ῇιο
ΜΜΜ 6) (Ο 
ΑΝΜΑΜΒΑΝΗ Ο ΒΑΜΟΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΟΛ ΜΜΕ' ε Σγ"Φρμ"ΣΕ Μ ΑΜΑ Δγη χω."
προΣΩπικΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΛΤΝΤ||ΜΟ ι : __ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΤΤΕΛΟΟΟ - ΟΥΣ
· 0 ἰ6ισε ο Στραματοόνι ξεκινα
τιε επαφέ5 με τον ιδιοκτήτη
τπε κολιαρι για τον 'μπόρμπο
' Επιβεβαιώνεται και από
την 'σπανία το ενδιαφέρον
για τον Σιμάο
 <ΣΕ||Ρ|Ο 'ΗΤΤΑ
ΜΜΜ" Ν"ΛΜ"Λ
ΤΑΞ|Δ| ΠΑ
 γ “ _. ' :αν :γ Ε ι Ο 
τοπ τΖονΡιτΣ ~  
' γγ ρ έ Ζ: Ο
οΜιλοβανοβιτεγιατονΒόσνισ “ > · = ' Ο  
επιθετικό ' Διερευνητική επαφη (ςΣγΝεχ|:Ω χΤΥΠΔΕ|
για τον Ανσαριφαρντ
' ΜόλΙε ο 3ο5 00κρανόε ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΝ ΝΕΛ'
τηε Ενωσηε ο Τσιγκρίνσκι ΤΗΣ ΚΑΡΔ|^Σ ΜΟΥ» ΤΗΣ ΜΠΛΜΠΕΡΓκ
.π“ωι τικιι-ττ ·ν ιι- νι 
ΜΜπιπιιπιιι· _ Ι, . Α . _ 
“Μ (96) ευΗο20ι6 Μ
Η ΦΕΝΕρ η ΡΩΑΝΟΕ
ΜΕΤΑ... ΔΩ 5  Ο·
 : · βγω=ἶ9ΙκΕτΕιτΙκτΕττνΙκΙοντΕΙτιοιιιΙκικηκιηοσπιτιαΕνΙιιη
ι ρ ΕΟΝ|Κ'ΣΤ|ΤΟ Η' ΤΟΝΟ Ν|ΤΟ!ΤΗΟ9Τ|ΤΟΤ'ΟΕΗΕΝΗ ΠΟΡΤΟ
ι' ' '4 Τ Ι ΣΤΟΙΧΗΜΑ
' οι Τούρκοι επαναφέρουν τ . Μ _ - την Με: τον Περέιρα. που θέλει `- ' .' Δ Δ -_ ΤΕΜΑ"'|·ΟΤ'ΤΜ'|
τοιΙε Μουρμοζ και Μιλιβόγεβιτε . ι · Μ _ ,, Ο .ε _ “η
'Δεν θέλει να επἡστρέψει Β = . ·' γ . Η _ ·' γ .3:  Ο "ΝΕΤ... "ΜΜΕ 0/
ΟἙΟἔΟἔἔΟΟρΟκ“ω >- ι “ ο < ΟΜΟΝΟΙΑ ' ~
για τον Αντερλον Σαντοε ' . 7 _ 2- ο
ητοτιοκιιτΙιττικΑ Ο ' / -~- ιιιιιιιιιι-ι.ιΙιιιιιιι
Φ πιικκοΙινκειΙτιι κ Μ 7 / ΜΜΕ"
κι· @Θ@ _ > _ ε τε τυπο οι ηοΙιοκοΙ _
τΕΛΕιΩΝΕι ' Ο “ Ι | “ “  ι
 ΕκτοΣ-ΞΑΕπΧον 
=8=κΏ%= ἔ=μἑ%ιΞ  ΕΥΚΟΛΟ ΤΡ|"0"Τ0 ε; ) · . Χ
ο~_ ;
ω ΜΜΜ γ." Σ°ὐ"ζπ5 ' Μετα τη Μοσσαλία επεισόδια σημειώθηκαν καιΧδτο τρία χθεσινό ματε ' Προειδοποίηση τηε ΟΕΜ ὅ Ρωσία κσι Αγγλια 4  ἶ Τ
. Ζωα) φεύγω' ΜΜΜ έρχετω για αποκλεισμό ' Δεκαδεε συλλήψει5 ' Απαγόρευση διαθεαηε αλκοολ ' κλιμακώνει την προβοκατσια τη5 «Τσαμαμριαε» η Αλβανία