Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
13-06-2016 Ο
ΑΔΩΝίΣ ΚΥΡΟΥ
' Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧίΑΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΝΕΦΩΣΕΙΣ: Νεφώσεις μέ βροχές καί καταιγίδες'κατά τόπους ἰσχυρές στα δυτικά
καί βόρεια. Άνεμοι νότιοι πρόσκαιρα 7
μπωφόρ στό Αἱγαῖο. Μικρή πτώσις τής θε ρ
Δειιτέρα 13 Τουνἰου 2016
Ἀκυλίνης μάρτυρος
Σελήνη 9 ήμερῶν
Αμερικής θ, Τ.Κ. 10872, Αθήναι, ίπίο@εείίεπεννε.ςτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220831, Με: 210 3243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 213 0170870 - 210 3227870
Αριθμ. φύλ. 40472 'Τιμή 1,50 €
μοκρασίας. Στήν Ἀθήνα έως 29β. ω ή Φ  Ανατολή ἡλίου 8.02 - Δύσις 8.49' “Εως Ί 280ν
τ ο ή ι ·
3 | | Ι ~
Οικονομια Σοβαρες αστοχιες · Ήτανε
~ | _ | Ι |
σοβιετικου τυπου ο | | , στη συνεχεια μας;
ή Γράφει ό Χρῆστος Β. Μασσαλᾶς* τόνισε ιοτού1921,τέσσε νία τα 'ν σ  α   '
°Βπανάσταοίήο τών Μπολοεβίκωνἶ: 7:ἔ)έόνιν ἔανεἶιηία Η ΓΕΝ|Α, πού είναι ή συνέχειά μας, κληρονομεῖ
μεγάλη στροφή. Βλέποντας τό οἱκονομικό οποία ' τίς πράξεις καί παραλήψεις μας, τόν κόσμο
στό ὁποῖο είχε όδηγήσει τήν ΣοβιετικήἙνωη ή ἴδια ε ' , , ς , , , όπου εκτυλίσσεται ἡ ζωή τους.
τι έπαναστασις καίὁ όλοκληρωτικός κομμουνισμός, Η κυβερνητική πολιτικη αποθρασυνει τα Τιοανα ,ως ὡς, όμως ,ό χαρακ,ηρ,ωΜ ,ου κό_
ωἔἔΡΜ«ΝωΞΜΜ ΠολἙκηΓ ἴἔΜή · σμου πού οίκοδομήσαμε; `
και (Ν0νΒΥ8 οΜΜΜ ). ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ότι ανηρτήθη πανώ τήσει. ”Οχι μόνον δέχεται τίς πού, από τήν στιγμή πού απετίνα- Τό σύστημα, τού αποίου αποτελούσαμε συ
°Ι-Ι πολιτική αὐτή συνίστατο σέ ένα είδος κρατικού καπιταλισμού. Τα βασικα μέσα παραγωγής
ανήκαν πάντοτε στό κράτος, τό όποίο ήλεγχε απολύτως τίς τράπεζες, τίς μεγαλες βιομηχανίες καί τό
έςωτερικό έμπόριο.°Ομως παράλληλα έπετραπη σέ
ίδιώτες νά κατέχουν μικρές έπιχειρήσεις, κυρίως
στόν αγροτικό τομέα. Ἡ ΝΕΡ συνδυάσθηκε καί μέ
νομισματική προσαρμογή. για τήν προσέλκυση ξένων έπενδύσεων στήν σοβιετική Ρωσία.
Στόχος τής πολιτικής αὐτής ήταν ή παροχή κινήτρων σέ ἰδιώτες-αγρότες, ώστε ή σοβιετική οίκονομία να απεμπλακεῖ από τήν κρίση πού είχε φέρει
ή ὲπαναστασις καί να ὁδηγηθεϊ σέ αναπτυξη."Ομως
έτσι δημιουργήθηκε μία τάξη εὐπόρων αγροτών,
πού ήταν αντίθετη πρός τήν κομμουνιστική όρθοδοδία. Καί τελικα ή ΝΕΡ καταργήθηκε τό 1928 από
τόν Σταλιν, ὅταν κολλεκτιβοποιή θηκαν βίαια πανω
από 100 έκατομμύρια αγρότες.
Σήμερα, έναν αἰώνα μετά τήν Ἑπανάσταση τών
Μπολοεβίκων στήν Ρωσία, ή Ἑλλάς κυβερναται
από ένα κόμμα πού ίδεολογικα ασπαζεται τόν μαρξισμό-λενινισμό. Ό δέ αρχηγός του, ὑπό τήν πίεση
τών δανειστών Με κυρίως τής ἰδίας τής οἱκονομικής πραγματικότητος, αναγκάζεται να κανει καί
αὐτός μία μεγαλη στροφή. Καποιοι αφελείς νομίζουν ότι ὁ κ. Τσίπρας έπαυσε να είναι μαρξιστής καί
ότι ξαφνικά προσχωρεῖ στήν έλεύθερη οἱκονομία.
Ἑν τούτοις ή αλήθεια είναι ως ή δήθεν στροφή
τού κυβερνώντος κόμματος πρός τήν έλεύθερη οίκονομία δέν είναι παρα τακτικός έλιγμός, ώστε να ζεπερασθεῖ ὁ σκόπελος τών δανειστών καί να αποφευχθεῖ ή αμεση χρεωκσπία τής 'Ελλάδος. Καί δέν
είναι βεβαίως αὐθεντική ή στροφή, αφού συνοδεύεται από βαρύτατη Φορολογία ή όποία αναστέλλει τό
όποιο όφελος σε μπορούσε να έχει ή πολιτική 
για τήν οἱκονομία. 7
Στήν πραγματικότητα, αὐτό πού οίκοδομεῖται
στήν χώρα μας είναι μία οίκονομία σοβιετικού τύπου. Ἡ συμμετοχή τού κράτους στήν έλληνική
οἱκονομία παραμένει ὐπέρμετρη, ἑνώ οί παρεμβάσεις του στήν λειτουργία τής έντείνονται στό έπακρον. Τόσο ὁ ψηφισθείς φορολογικός νόμος, όσο
καί τό ὑπό ψήφιση αναπτυξιακό νομοσχέδιο καθιστούν ακόμη πιό ασφυκτικό τόν έλεγχο τού κράτους
έπί τού ἱδιωτικού τομέως τής οίκονομίας.
Στό στόχαστρο τής κυβερνητικής πολιτικής είναι
οί μικρομεσαῖοι. Οί μεγαλες έπιχειρήσεις, ακόμη καί ί
αν παραχωρούνται σέ ξένους, μπορούν καποτε να
έπανέλθουν στό κρατος. Ἑνώ οἱ μικρομεσαῖοι αποτελούν μία δύναμη πολιτικά έπικίνδυνη για τόν Σύριζα.
Γι° αὐτό καί θέλει να τούς έξολοθρεύσει.” ,τι έγινε
στήν Σοβιετική"Βνωση μέ τήν κολλεκτιβοποίηση,
έπιδιώκεται έδώ μέ τήν ὐπαλληλοποίηση. Με με
θος ακολουθείται τό σοβιετικό μοντέλο.
ανθελληνικού περιεχομένου από
Ἀλβανούς στίς κερκίδες τού εὐρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου δέν μπορεῖ νά θεωρηθεί ότι έγινε από` «έθνικιστικούς κύκλους»
ἑρή μην τής Κυβερνήσεως τών Τιράνων.”Οπως ούτε ή συγκέντρωσις
διαμαρτυρίας κατά τήν έπίσκεψη
τού "Ελληνος ύπουργού Ἑξωτερικών στήν αλβανική πρωτεύουσα
μπορεί να ήταν «αὐθόρμητη». Ούτε,
βεβαίως, ή προσφυγή τών Τσάμηδων στό Εὐρωπαίκό Δικαστή ριο
κατά τής Ἑλλάδος. "Η αλληλουχία
τών γεγονότων δείχνει ότι πρόκειται γιά μεθοδευμένες ἑνέργειες τής
αλβανικής ήγεσίας καί όχι για αποσπασματικές πράξεις «θερμοκεφάλων» ή «ακραίων έθνικιστών». Μαλιστα, αργά χθές τό βράδυ έπίση μη
ανακοίνωσις τού αλβανικού ΥΠΕΞ
ύπερασπίσθηκε τούς Ἀλβανούς
«φιλάθλους» κατα τής Ἑλλάδος!
Στίς προφανεῖς αὐτές προκλή
σεις ή Ἑλλάς αποφεύγει να απαν
αστεῖες δικαιολογίες τής αλβανικής Κυβερνήσεως, Με σπεύδει
νά υἱοθετήσει αστή ρικτες εἰκοτολογίες για να θέσει τά Τίρανα στό
απυρόβλητο. Κάνει πώς δέν βλέπει
ότι θεσμικοί παράγοντες (αντιπρόεδρος τής Βουλής έν προκειμένω)
ήγούνται τής διαδηλώσεως τών
Τσάμηδων. °Ενδεχομένως δέν πρόως; κανείς ότι ὁ Ἀλβανός ύπουργός Ἑςωτερικών, Χαλίλ Χουσένι,
καυχαται στό βιογραφικό του ότι
κατάγεται από τήν Τσαμουριά.
Ἀλήθεια, τόν συνήντησε ὁ κ. Κοτζιας όταν έπεσκέφθη τά Τίρανα;
Καί τί είπαν;
Εἶναι θλιβερό τό συμπέρασμα
ότι ή ἑλληνική Κυβέρνησις έθελοτυφλεῖ. Συμπεριφέρεται σαν να βαδίζουμε σέ ὁδό ὁμαλών σχέσεων
στα Βαλκάνια. Στά Βαλκάνια, όπου,
πέρα από τίς προκλήσεις τής
Ἀλβανίας, τα Σκόπια καί ή Βουλγαρία έχουν έγείρει φράκτες στα σύνορα προς τήν Ἑλλάδα... Χώρες
έαν τά κομμουνιστικά ὁλοκλη ράπικα καθεστώτα, εὐεργετήθηκαν παντοιοτρόπως από τήν Ἑλλάδα. Μέ
τήν Ἀλβανία νά απολαύει τών μεγαλυτέρων προσφορών - σέ κάθε μια
από τίς όποῖες απαντά μέ μία πρόκληση. Ἀρχής γενομένης από τήν
αμφισβήτηση πρώτα τής ὁριοθετήσεως τής ὐφαλοκρηπίδος στό
°Ιόνιο, καί, ακολούθως, καί αὐτής
τής θαλασσίας μεθοριακής διευθετή σεως.
Τήν ἴδια στιγμή, γινόμαστε μάρτυρες τής σταδιακής μετατροπής
τής Ἀγίας Σοφίας σέ τζαμί. Καί ένώ
ὁ μουεζίνης απαγγέλλει τό Κοράνιο μέσα στήν Μεγάλη Ἐκκλησία,
ἑδώ βαυκαλιζόμεθα ότι αὐτό θα
κρατήσει μόνον για τήν περίοδο
τού Ραμαζανιού. Καί όμως, ή τουρκική Κυβέρνησις εἶχε καταστήσει
σαφείς τίς προθέσεις της. Μέ ένέργειες προετοιμασίας, τελευταία τών
ὁποίων ήταν ή συγκέντρωσις εεττ.λων μουσουλμάνων στίς 29 Μαίου.
Δυσάρεστες έκπλή ζεις μέ
τήν Πανορθόδοἔο Σύνοδο
ἶΕπκοεμότητα μέ Ἀντιόχεια, Ρωσία, Βουλγαρία, Γεωργία
το ΤΡΙΤΟ τή τάςει Πατριαρχείο
(Ἀντιοχείας) καί οἱ αὐτοκέφαλες
°Ορθόδοςες Ἑκκλησίες τής Ρωσίας, τής Βουλγαρίας, τής Γ εωργίας καί τής Σερβίας αρνούνται
είτε να μετάσχουν στήν Πανορθόδοςο Σύνοδο τής 20ής ῦΙουνίου,
εἴτε να ξεκαθαρίσουν τίς προθέσεις τους. Πρόκειται για δυσμενεῖς
ἑςελίςεις, πού συνιστούν πλήγμα
για τήν ἑνότητα τής 'Ορθοδοςίας.
Ἀπό τό Οἱκουμενικό Πατριαρχεῖο
έκφράςεται «απορία καί έκπληςις»
για τήν στάση πού τηρούν οἱ άνωτέρω Ἑκκλησίες.
Πάντως, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν, =Ιερώνυμος, μετά κατά
καποιον τρόπο τα πράγματα στήν
θέση τους, στηρίζοντας ταυτοχρό
νως τήν στάση τού Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως μέ τήν δήλωση: «Ἀφού από κοινού αποφασίσαμε νά γίνει ή Σύνοδος, πώς ὁ
καθένας δηλώνει ότι δέν θα έρθει;»
Ση μειώνοντας ότι «ὁ καθένας είναι
έλεύθερος να αποφασίσει αὐτό
πού θέλει», δηλώνει ότι ή Σύνοδος
δέν μπορεῖ ὑπό αὐτούς τούς όρους
να ὁρισθεῖ ώς «Πανορθόδοςος»
αλλά «Μεγάλη καί Ἀγία Σύνοδος», έπομένως «όσοι κι αν είμαστε να τήν κάνουμε».
Ἡ ὁριστική απόφασις τού Πατριαρχείου Μόσχας θά ληφθεί
ἐντὸς τής ή μέρας στήν έκτακτη
σύγκληση τής °Ιερας Συνόδου τής
Ἑκκλη σίας τής Ρωσίας, ἑνώ ὁ Πατριάρχης Σερβίας, Εἱρηναῖος, διε
μήνυσε στό Φανάρι ότι «θα συμβάλει πρός τήν θετικήν πλευράν εἰς
τό έργον τής Ἀγίας καί Μεγάλης
Συνόδου». Τό μήνυμα αὐτό διαφοροποιεῖ τήν προηγουμένη θέση
του, πού ἔκλινε πρός τήν μή συμμετοχή, χωρίς καί πάλι νά τό δηλώνει ρητώς.
<Ομοίως ασαφεῖς είναι καί οἱ
δηλώσεις τών αλλων Ἑκκλησιών,
μέ έςαίρεση τής Βουλγαρίας, τής
μόνης μέχρι στιγμής πού δηλώνει
απερίφραστα ότι δέν θα μετάσχει
στήν Σύνοδο. Δεδομένης τής ἑπιρ
ροής τού Πατριαρχείου Μόσχας '
σέ όλα τα Πατριαρχεῖα πού αντιδρούν, θεωρεῖται βέβαιο ότι ή ὁριστική απόφασίς του σε καθορίσει
καί τήν στάση τών ύπολοίπων.
. Νέα δέσμη
προσπαιτουμένων
Οί εκκρεμότητες για τόν
Σεπτέμβριο καί τα νέα
προσπαιτούμενα πού θα
θέσουν οί δανειστές.
ΣΕΑ. 2
Τό κλείσιμο
των συνόρων
"Εκθεσις τής Ριοπιοχ
<<έπικροτεῖ» τό κλείσιμο
των συνόρων στόν Βαλκανικό Διάδρομο.
ΣΕΛ. 4
Σκιά τρόμου
στό 'Ορλάντο
Τουλάχιστον 50 άνθρω
ποι σκοτώθηκαν καί 53
τραυματίσθηκαν κατά
τήν διαρκεια επιθέσεως ένόπλου σέ κλαμπ
όμοφυλοφίλων
'Ορλάντο.
Ξύπνησε ένα πρωί ό Δίας
από ένα δυνατό θόρυβο πού
έμοιαζε μέ κεραυνό σέ καταιγίδα.
Άγριειιένος, πέταξε τό πάπλωμα
από τα σύννεφα καί φώναξε δυνατά τόσο, .πού έτριζαν οί βράχοι τής κορυφής τού 'Ολύμπου,
κι ένας αητός τρόμαξε τόσο, πού
έφυγε γιά νά πάει μετανάστης
στά Απέννινα.
- Ποιός παίζει μέ τόν κεραυνό
μου; Μήπως έσύ, Ποσειδώνα;
- Τί να τόν κάνω τόν κεραυνό
σου; Άμα θέλω νά παίξω τρικυμία, έχω τήν τρίαινά μου.
Τό ίδιο δήλωσαν γιά τά
παιχνίδια τους καί οί άλλοι
ένδεκα θεοί. Καί τότε ό Δίας
έστειλε τόν 'Ερμή νά πάει νά μάθει τί ήταν αὐτός ό θόρυβος πού
έμοιαζε μέ κεραυνούς καί πού'
συνεχιζόταν. Πήγε καί ήρθε ,
,Μιμή
Κεραυνοί έν Όλύμπω
έξπρές ό εδώ; καί ανέφερε στόν
- Δέν είναι κεραυνοί οί θόρυβοι πού ακούς. Είναι διαδήλωση
διαμαρτυρίας.
- Καί τί τόν πέρασαν τόν
Όλυμπο; Πλατεία Συντάγματος;
Γιατί δέν πανε ἐκεῖ οί διαδηλωτές;
-'Επειδή δέν είναι κοινοί θνητοί, αλλά αθάνατοι. Είναι ό
'Ομηρος, ό Αίσχύλος, ό Σοφοκλής, ό Εὐριπίδη9, ὁ θουκυδί8115, ό 'Ηρόδοτος, ό Λυσίας, ό
'ίσοκράτης, ό Ἀριστοφάνης, ό
Πλάτων, ό Ἀριστοτέλη5, ὁ Ξενοφών...
- Καί τί τούς έπιασε όλους
αὐτούς μετά από τόσα χρόνια
πού απολαμβάνουν τήν αίώνια
γαλήνη καί ξεσηκώθηκαν για νά
διαδηλώσουν;
-'Εμαθαν δυσάρεστα νέα από
τήν 'Ελλάδα.
- Μήπως για πρώτη φορά
γίνεται αὐτό; Τό μόνο εὐχάριστο
νέο πού έχω ακούσει από τήν
'Ελλάδα έδώ κι ένάμιση χρόνο
είναι ότι απολύθηκε από ύπουργός τῶν Οίκονομικών ό Βαρουφάκης μέ τό ένα νῖ, είπε ό Δίας.
- Αὐτή τή φορά όμως τό δυσάρεστο νέο δέν αφορά τούς νέους άλλά τούς αρχαίους'Ελληνες.
- Μή μού πείς ότι τούς έβαλε
ό Τσακαλώτος κανένα αναδρομικό φόρο στούς τάφους τους.
-'Οχι.'Εγινε κάτι χειρότερο.
θέλει να καταργήσει ό Φίλης από
τά σχολεία τά Ἀρχα'ία'Ελληνικά!
- Καί μέ τί δικαίωμα σε τά
καταργήσει; Δική του είναι ή
γλώσσα;
- Αὐτά είναι λεπτομέρειες
πού δέν απασχολούν τόν ΣΥΠΖΑ. Μήπως καί τό μέλλον τής
. 'Ελλάδας είναι τού Τσίπρα; Τό
κάνει όμως ό,τι θέλει. '
- Καί τί ζητούν αὐτοί πού
διαδηλώνουν ,στόν Όλυμπο;
- Λένε πώς όταν καταργηθούν τά Ἀρχαῖα 'Ελληνικά από
τά σχολεία, δέν θα μπορεί κανένας'Ελληνας να διαβάσει τε έργα
τους. 'Ο Φίλης δηλαδή θά καταρ
` γήσει καί τούς ίδιους από τήν
'1στορία τής 'Ελλάδας αλλά καί
τής Ἀνθρωπότητας.
- Τί μπορώ νά κάνω έγώ,
. 'Ερμή, γιά νά μή γίνει<τό κακό;
- Τούς κεραυνούς γιατί τούς
έχεις, πατέρα τών θεών;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
νιστῶσες καί δημιουργοί, μας είχε προσγειὡσει
σε ένα τρόπο ζωής πού ή εξουσία, τό κέρδος
καί ή ύλική έπιβίωση ήταν οί κυρίαρχες παράμετροί του. Τό πολιτικό σύστημα είχε ὡς κυρίαρχη φροντίδα τή διαχείριση των προβλη μάτων καί τή χειραγώγηση τῶν μαζών, αντί γιά τήν
επιδίωξη δημιουργίας περιβάλλοντος έμπέδωσης καί προώθησης τού «κοινού καλού». 'Η ήθική είχε άναχθεῖ σέ ύπόθεση τής κρεβατοκάμαρας καί όχι των κέντρων αποφάσεων, καί ή τιμολόγηση των πράξεων είχε αντικαταστήσει
τήν ανθρώπινη προσέγγιση, τήν εγγύτητα. 'Ο
πολιτισμός είχε να κάνει μέ το πολιτισμικό
έμπόρευμα καί όχι μέ τήν ανθρώπινη όλοκλήρωση. Ἡ σεξουαλικότητα έγινε συνιστώσα τής
βιομηχανίας καί ή κουλτούρα ταυτίοτη κε μέ τα
αδηφάγο ΜΜΞ ,
'Η παγκοσμιοποίηση, αὐτός ὁ ύπερεθνικός
καπιταλισμός, έχει συμβάλει στό να ζυ μωθεῖ ή
ανθρωπότητα σε ένα σύνολο. Σήμερα έχουμε
τουλάχιστον κοινή θέληση νά έπιβιὡσουμε,
αντιμέτωποι .μέ κοινούς κινδύνους πού προβάλλουν από παντού καί απειλούν τήν ύπαρξή μας.
Τίποτε δέν ενώνει τόσο αποτελεσματικά ένα
Συνέχεια στήν σελ. 8
μάθουν όλοι «πῶς γεννήθηκε τό απόλυτο κακό».
ΠεΝΜ£Σ
Πειτε· μια ί
ή Ἡ φωτορύπάνσις είναι
τό μεγάλ ύτερο πρόβλημα τού πλανήτη μας
αὐτήν τήν στιγμή. Περίπου τό 80% τής Γ ής καλύπτεται από τόν νυκτερινό φωτισμό, πού δέν
ἐπιτρέπει νά βλέπουν οί
άνθρωποι τόν έναστρο
οι)ράνό, ἑνῶ έχει ανάστατώσει καί τόν χρόνο μεταναστεύσεως τών
πτηνών, ὁδη γεἴ τίς νεογέννητες θαλάσσιες
χελώνες πρός τά μπάρ
τής ακτής, έπηρεάζει τίς
νυχτοπετάλούδες καί
αλλά νυκτόβιά έντομα,
ἑνῶ έχει άπορρυθμίσει
πλήρως τό βιολογικό ρολόι τών ἀνθρώπων! Οί
Εύρωπάϊοι καί οί Ἀμερι- _
κοινοί σέ ποσοστό περίπου 99%, δέν έχουν δεί
ποτέ τόν Γαλαξία.
“Έκρηξη σε: προσάλεσε ή δωρεάν διανομή
τοϋ βιβλίου τού Χίτλερ
«Ό Αγών μου» μέ τήν
συντηρητική έφημερίδα
τοϋ Μιλάνου «ΟίοωεΙε»
στήν προχθεσινή έκδοση
τού Σαββάτου. Ἀντιδράσεις έξεδηλώθησαν από
τόν Πρωθυπουργό, Μάτέο Ρέντσι, τήν Πρόεδρο
τής Βουλής, Λάουρα
Μπολντρίνι, αλλά καί
τήν ἑβράική κοινότητα
τής ίτάλίάς καί τήν Πρεσβεία τού 1σράήλ στήν
Ρώμη. 'Ο .εκδότης τής
ἐφημερίδος ίσχυρίσθηκε
ότι στόχος του ήταν νά
ο 'Όσο καί άν ακούγεται
απίστευτο, τό επάγγελμά ή ή ένασχόλησις πού
συγκεντρώνει τούς πιό
εύιυχισμένους ανθρώπους
είναι τά... οίκιάκάί Αύτό
αποδεικνύει μεγάλη ἔρευνα τού «Ιιπίεροιιάει1ο›, ή
ὁποία δειχνει ότι οί πιό
δυσαρεστημένοι από τήν
ἐργασία τους στήν Βρεταννία είναι οί κατάστημάτάρχες (70,8%), οί δημόσιοι ύπάλληλσι (70%),
οί πωλήτριες (6Ζ4%), ή
Ἀστυνομίά (59,4 %) καί
οί ασχολούμενοι στόν
χώρο τού μάρκετινγκ.
Ἀντίθετά, εύτυχέστερσι
είναι οί περιοριζόμενοι
στά οίκιάκά καί σέ καλλιτεχνικές κάί φιλανθρωπικές ασχολίες. Φαντάσθεἴ τε
τί θά γίνει σέ περίπτωση
ΒτεΧίτί
ο Σέ φάρμα τής Βορείου
Α ύστραλίάς έχει προκληθεί σάλος άπό τήν ἐρωτική σχέση μεταξύ ἑνὸς
κάγκουρώ καί σε; γουρουνιού! Ό ερωτικός δεσμός, μέ ὁλόκληρωμένες
σχέσεις -άλλά χωρίς τήν
προοπτική άπογόνων-,
διάρκεΖ κατά τόν ίδιοκαίτη Της φάρμα, ήδη
12 μήνες καί συνεχίζεται... χωρίς διστάγμούςί'
'Ο νεαρός ἐρευνητής πού
άντελήφθη τό γεγονός τό
κι νηματογράφησε τόσο
κατά τήν διάρκειά τού
σέξ, όσο και! σέ περι πτύξεις μετά τήν ἐρωτική
πράξη, πού δείχνουν τό
πάθος τού αρσενικού
κάγκουρώ πρός τό άσυνήθιστο ταίρι του.
Διαβάστε τά αρθρα
«Συντάξεις ή φορολογία»
Γιάννης Σπουτέρης (σελ. 2)
«Ποιά ανάπτυἔη;»
Ἀθαν. Χ Παπανδρόπουλος (σελ. 3,)