Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Τα νέα όρια ηλικίας για όλους τους ασφαλισμένους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
=ν ει Συ
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ω Γι ψ τι ε ι)
ΟΔη ΓΟΣ
ο' ΠΡοΥι'ιοΘΕΣΕιΣ ΣΥΝΤΑΞ|οΔοΤΗΣΗΣ ΕΩΣ ΚΔ' Το 2022
Τα νέα όρια ιιῆιι(ία8  
για όῆου5 του5 ασφαῆισμένου5 “'ἴ>ὲθἔὲλΕἑΕ
<<ΞΥ|'|Ν|·|ΣΕ»
το ΥΠΕΞ
Η κΑιΑΡΑ ΤΗΣ ΜΜΜ.
 ς η Η ιιΡΩιιΑ Με ΜΑΝΑΣ κΑι
# ι “ γ  ` ι  Α χ _ ' Η τγΝι-ιθι-ιΣ Νικι-ι Με ΓΕΡΜΑΝιΑτ 7
Δευτέρα 13 |ουν[ου 2016 - Αριθμός φύλλου 1.907
Τιμή 1,30 € - νιινννν.ε|εΠ|ιει·αετνραΞ.£'
ΑΝΑΛΥΤ|κ0| ι·ιιΝΑκΕΣ Π0|0| ΔΗΜ0Σ|0| ΥΠΑΛΛΗΛ0| ΑΣΦΑ ΣΤΟ ειΔικω
για όσους θεμελιωνουν μιιοροι3ν να συνταξιο- - 9 “ ΑἑἘἶἑΞΞ
δικαίωμα εξόδου τα δοτηθουν με 25 έως 37 “  _ “  ΣΥΝΤΑΞΕιΣ
ετιόμενα 7 έτη. Ποιες έτη ασφαλισης, τι ισχυει 7
γυναίκες μιιορουν να για ασφαλισμένους σε ΜΑ, ι
ατιοφυγουν τα 67 ΟΑΕΕ και ΕΤΑΔ `· :τα
 Τ|Ε Ι00 Δ0ΕΕ|Ε 0Ε0| ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝ0ΥΝ ΤΗΝ ΕΦ0Ρ|Α ΕΠΕ Ι5 ΗΜΕΡΕΣ
Οι χσύῇιγκαν
αιιειῆσύν με
αι·ιοκῆεισμό
Αγγῆία και Ρωσία
ΤΖ|ΧΛΝΤ|ΣΤΗΣ Ο ΑΜΕΡ|ΚΛΝ0-ΑΦΓΑΝ0Σ
 ΠΜ _ Ευ Δ ;-:;.; Π ο -_ι  ΕΕ εε ι κι; Πι Κέ? ΕΕ
Σοκ από την αγρια Τρ°μ°ς στ|ς  “
120ῇ0Φ0ν·“ , μετα το μακεῆεισ - έ
χρονου απο . ›-   . , ΜμΕ
συμμαθητή του στο 0ρῆαντσ 
4 μέτρων
ΣΕΝΑ στην Ερετρια

Τελευταία νέα από την εφημερίδα