Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
ΑΠΛΗ-ΤΜΑ ΜΑΜΑΜοΒΜΑ Μ Ϊ   ,
_. ,σ !_ χε  ι η ,
· σ· ·- -ω ' Ἡ¦ὶ· ε έ η › _ Τα ιιΑΜσικσ ιιΜσ
 ΔΤαΜΗΤΤκαΜ
¦   :ΤΕΜ
   Η  
. ΡΠ^ΝοΕ ζ 7 'ΤΕ 
Η ΣΗΜΕΡΑ ΤοΥΜΑΜΤιΑ παω ΠΜΗιΑ..  Η. |ΡΜΗἑΜ (ΞΒΜΣΤΕΡΜΜΜΜΚΡΜΜ 
 Η ΗεΤΗσΒεΤ: ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΑΜ ΠΑΤΕ ΜΑΝΤΩ·
Ο ΚΟΝΤΟΝ|·|
ΟΕΣΕ|Σ ΕΡΓΑΣ|ΑΣ ό'
Γ|Α ΔΝΝΟΣ|Ο κΑι
|Δ|ΠΤ||(Ο ΤΟΜΕΑ
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΘΛΗΤ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ Τ Υ
ΓἶΟΡΓΟΥ ΣΑΒΒ|Δ|·|
ΕΞΕΤΑΖΕΤΑ|
|·| ΠΕΡ|ΠΤΩΣ|·|
ΤΟΥ ΑΡΓΕΝΤ|ΝΟΥ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΑΑκΑ
ΡΟ ΝΤΡ| ΓΚΕΣ
ιαἶνα κλεισει Τα κενα . 
[“|` ΔΑΚΕ: ψ Ωω Χ ·
Ο ΠΑΟΚ ΑΝΑΚΟ|ΝΠΝΕ| ΑΥΡ|Ο ΤΟΝ ΤΖΑΑΜΑ ὰ
ΠΟ|ΕΣ ἔΝΑ| Ο' ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦ|ΚΕΣ Κ|Ν|·|ΣΕ|Σ
Ο ΜΑ|(ἔὶΟΥΣ|ΑΣΕ Τ|·|Ν ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ
ΜΕ Τ|·|Ν ΕΜΦΑΝ|Σ|·| ΤΟΥ
ΣΤ|·|Ν ΠΒΕΜ|ΕΡΑ ΤΟΥ ΕΟΠΟ
ΕΠ|ΣΤΟΑ|·| ΠΟΥΤ|Ν ΣΤΟΝ |ΒΑΝ
ΠΟΤΕ ΑΡΧ|ΖΟΥΝ Ο' ΕΡΓΑΣ|ΕΣ
ΣΤ|·| Ν. ΜΕΣΗΜΒΡ|Α
 Σελ 3-7,55.ΞΒ
ΔΕΝ ΕΧΕ' ΧΡΟΝΟ
|'|Α ΧΑΣ|ΜΟ
' ΠΩΣ ΠΡΟΕΤΟ|ΜΑΖΕ|'Α| μμ” Η Η
|·| ΠΕΝΤΑΜΕΑ|·|Σ -ῦ  ' ' `
ΕΠ|ΤΡΟΠ|·| ΣΤΟΝ ΑΡ|·| ΣΕ ΠΕΡ|ΠΤΩΣ|·| ΠΟΥ
ΔΕΝ ΚΑΑΥΦΟΟΥΝ
«κι ΑΗ ΣΤΗ ΖΩΗ
ΑΑΑΑΤΑΗ σΑΑ»
' «Ματια ΜΠΕ» σου
ακόμη μπραει ό ΠΑΟΚ
' Περιμένει Τα «ναι»
αΠό Την ΤΣΣΚΑ Μόσχα5
για φιλικό στη γιορτή
ΔΕΝ |ΔΡΠΝΕ|
ΤΟ ΑΥΤ| ΤΟΥ!
Μήςει.“ από Την Αθήνα σ Παι·ιαΟανασόκι·ι8,
ΤΜ ίδια σειγῇι ι·ιω σ Μωβ ακροβαπί
ΠΡΟΤΕΡΑ|0ΤΗΤΑ ΣΕ
ΜΑΚΝ|Λ ΚΑ| ΧΑΠ(|ΝΣ
· οι ΗΡοΣιΤΑΘειεΣ ΤΟΥ ΑΡΗ
ΝΑ ΤΟΥΣ κΡΑΤΗΣει ΣΤό
ΗΑΑε κΑι Το κΑΑεΣΜΑ
σε αγιασμένο σχοινί
' ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΝΑ'
ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΑΡΟ
ΑΒΡΑΜιΔΗ ΤΑ 1,2 εκ. εΥΡΩ ΠΑ ΤΟΥ ΜΜΜ
Η η ο ¦ ο ΑΑσΣ ΕΤσιΗΑΖΕι Τ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤοΥ ΜΚ. _ ι ·· ·· . Σε Μο ΔροΜο
Ο γ Με! Η Με ΕΠΗΡΕΑ2ΕΤΑι ο ΑΤιιΗιΣΤικ0Σ ΣΧΕΑιΑΣΗ0Σ ΤΟΥ Μ|^°ΣΕΒ"Σ >>= Σελ"