Πρωτοσέλιδο Έθνος: Με ανατροπές η συνταγματική αναθεώρηση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τ" 0Ρ'||"κ" ΥΠΕΡΟΧΗ ΜΑΜΑ
ΚΟΜ"(Σ Λ|ΜΝΕΣ
“““Α“/$“Μ““ Ο.5ΔὲεΞαι€·
ΑχΤγἙΒ©|ΔγΜΟ έχειε ξαναδεί!
ΚΕΣ .
  Η
Ο· κγιΑκ Ζωα' 
€ 4.25
Η κγΒΕΡΝΗΤικι-ι ΑΤΖΕΝΤΑ ΚΔ' Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 24% 'ΟΥΛ|ΟΥ
Με αναιρΟπέε
η συνταγματική αναθεώρηση
Ο η" ΜΜΜ""Ο ' ' Ο Στο τραιιέζι η εκλογή Προέδρου
- Ί.,;. η· ` 'Ρ
χ ι
ΜΗΝ ΤΗΝΟΣ
 Μ / ΤΜ ΔΗ"0κρατἱαε από τον λαό. «Δύο λέξειε ααόλιπα
| ' - ρ ταυτιΟμενε5 με
ΚΜ ο' ΣκωΕ|"ω οι σχεσει8 κραιοαε Εκκλησια8, Την Ελλόδο είναι
η Ελευθερία και
η Δημοκρατία»
αἱ ' ,
¦> 'όὅ Ρ !_ἶἐ`έ.ὶ
ΜΝΗΜΗ? ΤΗ' Η" ΜΝΗΜΗ'ΝΟΜΟΙΤ||'|||¦||Ι||ι||'|.|Η|Τἰ!|Ν||'ι·|¦|!|Π 5!¦!"'!|!!|Μ!ιΗΗ Ο" 'ΠἔΞ1||ΝΞ!'|Μ ιωὶ Η 'ΜΜΜ' Ο Η Τ || Β¦ἰ¦|||'Η¦Ἡ|'| ||||ῖ | ||||"|'|'7|"|ῖ|'| : |' Η' Μι"|"¦|Η||"Η||ΗίἩ ΕΜ Ο ι :;“ι
ΛΟΤΛΡ|λΣ|Τ| 'Ο ἔ'ὲ3ΞΐΞἔἑἙδΘΟΐΞ$ω
και τα βουλευτικα ασυμβίβαστα
. ποιοι κι>γΒΟΝτΑι απο ΚΟΥΡοΥΜΠΛΗΣ ι ·
κ ΑπΟτΟγΣπΑΜΗΔεΣ τιΑΔΗΜΟψΗ- Γ 
. κε Η ο( ΟιΣΜΑϊΑ κΑι
 Ο Ο εκλΟτικΟ
- :`“ ΝΟΜΟ
)) "4
ΚΜ... ΟΡΟΕΟΡ'ΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
'~ .ι '”ΜΝΉΜΗ”'Ν|||Ι||¦|Η|!Μ ΝΤ' Τἔ'Ν|'ΜΠ¦!|Η ΝΙ|`ΤΜ||ΜΤ|ιΜ ΟΝ ]:1 ΗΛ·
. Χ. |_ >
ιιιιιιοιιΕΡΕιιια... Χ
,· .
.<_-` ·' λ] ζ ,: `
(_" - ·
Η Τ
.ϋχ |
ΔΤΞ
πιΜιιωι μ Ο·
Η «Μ'Σ ΤΟΥΡΚ|Α» ΠΟΥ ΤΑ ΕΒΑΛΕ ΜΕ
ΤΟΝ ΣΟΥΛΤΑΝΟ Μ|ΛΑΕ' ΣΤΟ «ΕΘΝΟΣ»
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ
ΕΝΤΟΝΗ
ΕΝΑ' Μ
ΚΑΝΕ' ΡΜ
ΤΟ" ΤΟΥΡΚ|λ
ΣγΝεΝιεγΞΗ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ
_ _ ΕΟ'ΚΤΕΣ “ΝΕΕΣ
Ϊ 'Σ'ΟΣΕ'Σ ΣΤΟΥΣ
_ - 'Ο ιαπωνια:
Ν; ΜΠΟΜΠ: - . ¦ - 
»οικοΝοΜ·Α Ι, 2 - Θ Δ· |  Δεν
68 ' “ “ ,
2; , · ;. υπαρχει
_ καιοΟὑνη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΗΡΑΜΕ . - ` η ' λ - 7
Ο 5ἐ.;-““!ἑ Ϊ;Ρ.ἑ.·μΞἔἔ=Ο8
χ κιιιιιιιιΡιιιΣ 
Η αγνωοΤη φιλία ο”
Τομ αμερικανικού ειδὡλοα ` '
με Τον Ελληνα «μόνο
Με διαφήμιΟα5»
. ο'
.· Ο ·
Ο φ χ
. Ο “έ ,
` · " Ο
. Λ .
Η ι | _ _ ι
. ,/.|
. __ _ ' ·'
Ο. Υ
ψ τν .
| ι . 7 ω
Ι · Ι
›2Ξ·2'7