Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Αλλάζουν όλα για 2,6 εκατ. συνταξιούχους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Σ|'|ΑΝ|ΕΣ ΚΑ| ΑΔΗΜΟΣ|ΕΥΤΕΣ
ΕικΟΝΟΓΡΑΦιιΜΕΝΕΣ |ΣΤΟΡ|ΕΣ
ἔκ
||ΡΛ|Τ|ΕΕΕ |ΔΕΕΕ Η' ΛΥΕΕ|Ε
ΠΑ ΝΑ ΦΡΕΣκΑΡΕΤΕ ΤΟ ΣΠ|Τ|
ΚΔ' το Ε10χικο ΣΑΣ
ΝΕΑ |'|Α|Δ||(|·|
ΣΕ|ΡΑ
2ο ΣἱΌ ι2©ς ΚΥΚΛΟΣ
6 ΝΕΑ ΔΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΔ
ΕπΕιΣΟΔιΔ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝ|ΚΑ
9 “ “π “Μ
Ο · ΑΝΜ 'Σ Ε
:τ0Χικ0 να
τιιιιΕ0πτικ0 '
πΕΡιοΔικ0 'Η
κΑιττιιιι ι
ΕιςΔ0τιιτοιι . _ _  4 εε.
/ Χ /_ ι, ίιι3ννΠΗ ` Υ
τ τ - 5 2ΕιΣιτι-ιΡιΑ (εεε
Ηπιροηπλιιοι. θεωρια [Δ ι~
ΕΠΟΜΕΝΟΣ Η' ΜΑΜ" ΕΤΛ|ΡΕ|Λ
Μητροιιολίτη5 Κολοβριίτων κα Αιγιολείο5 Αμβρόσιοε ΜΒ
Μαρουσι ι. ΑΜ
·¦ιι›`ΗΜΝ'Γ
ἔ ΣΤΗΝ Τ|Μ|·| ΤΟΥ Τ
Ο Δ
¦ Ο
μΧ 7 Η ;
.·|·Μ·Γ°Ξἱγρ°5.°Γ
ι ι ι τ ι / //”ῦ ς ι ιι ῦ το Χ 7/ Ο 7` ι ι Ο Κ
Η Η /// ΧΧι ι] Η Η /| / ΧΧ Η! Χ /χ ΧΧ 'ΙΙΙ  Η
   σέ Χ / / //^`Ν χι ιέι” τή /ἴ“`ι *ι έ!  Χ: 
ι ι |/ κ ι ¦ ι η τι Μ // ι ι ιο Σ' οι ι /¦ / ι κ ι ι ι
 ι ~ ι / ιι Δε ι λ ι ) Χ ι ι
έ] / / ι ι έι Ν / ι ἡ έ ι ι ι' ι
” ¦ι/ /// ι ι ι Ι ι ι // χι! ι! ι β ι Κ // 
τι ι ι ' ι ι Ν 7/ ι ι ι / κ
ί / // Χ Κέ ε / Η λ χ / / Ζ
/ Ι ἑ ΧΚ` έ Ξ έ κ`_` έ / // ί έ¦
'©7ΡΜΜΕ) Ω ΗΟΥΜΠΟΥ ΣΟ τι; :στη Μίρα 3/82 ἶιΜιι=ι  ΞέΔ©ὲΡ Με τε ῖβ©ἐΞΞ@Ρἐ τι
Ο, ¦ η Ύ] © ῦ:ῦ?/?δ Ξ έ] /ἶ /ἶχ έ'ἶ!
ΔωΔίἐΜΠΔ ί ;ΔΔΡΕ ΠωὶΔΗΔ
ΣνΝΕΝτΕν:ι-ι , . ΣΕΛ|ΔΑ9 ΠΧ ῇΠἶΠ ἴ/7 ῖ|7ηΠΓ σι:σ ΠρΞ Φ Κα
 //έι.Χ“ Ε ω χ ;@ω-ΛΜ ΧΧ οι Μιὰ/Λι τι Με»ήΠ μ] Πλ
ΜΜΜ" Η
ΤΟ" ΤΕ|'||'|
Ο «Η κυβέρνηση ήθελε να ““εεπλυνει" κάποιου5
με την πρώτη ρυθμιση για τι5 οτίεηοτε»
 '*/7ἄῖΝ! Όι κῖἶιἙΠΚ!
Μ Η ΑΜΣ Πα ΔΩΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ϊ ῖ ΣΕΛ|ΔΕΣ '|2-'|3
Ο «Η καθυστέρηση τη5 οξιολόγησπ5 μπλόκαρε
διοριομ0υ5 μόνιμων εκπαιδευτικών»
Ο «Διοργανωτέ5 τη5 συγκέντρωση5 “Παρατηθείτε" διατυπώνουν οκροδεξιέ5 οπόψειε»
 Η ΑποκΡνπτοτΡΑΦι-ιΣιι ΤΩΝ
ΤΡ|ΦΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ κΑτι·οντκΑΛον
Αῆῆαζσυν όῆα
για 2,6 εκατ. συνταξιούχους
Π Ϊ] ι ῖῖ~Π ί Ξιζ “τ ῖμζ”_Ξ Π:
εως και 10% από αυτό
το μήνα στο συνολο
κύριας, επικουρικής,
ηιΝΑκεΣ
Η «προσωπική διαφορα»
διαφορα» σε
ΑΝΑΛΥΤ|κΟ|
με την «προσωπικῆ
ΒικιεεΣεπικοπ“Μ_ κ
ΜΜΜ!) οτιιτηΝ
κισΉι:ια ”Μ
Ε Α ΠΟΣΑ ΠΕ
ιιω-κνΡιΜνΝτΑ_ιι 'ΓΠΑ ΤΟΥ"
“ ΜιΣεο
..___,.
δεν θα αποτελεί μερος μερίσματος. Δημὁ°|ο, ΜΑ, τις νεες _ η
Της συνταξη9 αλλα ενα το ΜΕΓΑΛΟ κοΛπο επ·κωρ·κἑς ι
συμπληρωματικό ποσό, που ανά ΜΕ τοπ ΥΠ0Λ0Γ|ΣΜ0 και τις μειώσεις εως Δι,¦ΜοΣιΩ-ιαΡιΔΣιΝῖπ:ι-ιι;
πασα στιγμή μπορεί να μειωθεί ΤΩΝ ΜικτΩΝ 50% στα μερίσματα #/ :νται
` ΣΗΜΕΡΑ ϊ
Ε] ΣΕΛ|ΔΕΣ '|Ο-'|'|
Ο ΣΥΡ|ΖΛ ψΛΧΝΕ| “ΣΩΣ|Β|Ο” ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΛΝΛΛ0Γ|κΗ
ί ι ΣΕΛ|ΔΕΣ 4-5
Ή ν -ὶ.ἄΪ 
.μι ἡ'Τ!'
"ι μυ
.ΈΝλΤΡΘΠΕΣ
ΠΑ ΦΟ|ΤΗΤΕΣ.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ.
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
ΚΔ' Γ|Λ
ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ
κΑτΑΘΕΣιΞιΣ
ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝ|Λ
“ ΕΟΟ”
-ι Νκ·ΜΜΜ|| χε νσιο
Με το ΒηΕχιτ
θα επηρεάσει τους Εῆῆηνες
ΜΕ ΚΒΟΝ Εδω
Μετα- ή
ΜΧΔ 1 
ΣΗ :ΜΒ ΤΗΣ
Ο «ΠΟΛΕΜΟΣ»
ΤΩΝ ΠΑΤΡ|ΑΡΧΕ|ΩΝ,
Η ΕΠ|ΡΡΟΗ
ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΚΔ'
ΤΟ ΕΝΩΤ|ΚΟ ΦΑΝΑΡ|
Π ΣΕΛ|ΔΕΣ ΖΟ-Ζ'|
Τ| κΡγΒΕι |·| ΠΡΟΚΛΗΤ|κΟΤ|·|ΤΑ ΤΟΥΡΚ|ΑΣ ΚΔ' ΑΛΒΑΝ|ΑΣ π ΣΕΛιΔΕΣι4-ι5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα