Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
· -·-- ·
,ο ".
. .····_`
·_· ·"
············ ·
············
. ············
········
ΜΜΜ ΜΝ
Η«σφιιιιιι»ιιιςΕκῖ ι· Η
ΜΜΜ" ΒωΜΜιι
ι·ιωΙΜι £·8Μ-ΜΜΜ Π
Μπα" τρωω Μι··ωαώ·Ν πυι·Μ. . ω Δ
'Ολο το σχέδιο γιαν
το «πλαστικο» χρη μα
ΕΩΣ ΚΑΙ 30% ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΑΠΑΝΑΤΑΙ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ · ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ
ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΡΙΏΝ ΜΕΡΙΚΟΥ · ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΦΜ
'ῖΜΜμΜΜ "'·ωΜμΜΜΜ
-ΜΜαωΜΜ ΜΜωΜΜμΜ“
ΡΕΠΟΡΤΑΖ _ΜΜΜ·ςΜ Μ“αΜ
"°ω8(|ΠΜ .ΜΜΜαΟωω -θ°ΜΜΜυἩϊΜΜ
ΜΜωα ωωνΜΜκ@ ωυΜωΜΜἡΜ@ωα
ΟΦΗ!! ΜνωΜΜνΜωυΜω ΜΜΜωΜΜ ο Φώς
Μ Μ αω.ωωσΜΜΜ. ωΜ.ΜωωΜ. .
ῇ , Μ ω ΜαςΜ
α ΜΜΜ 7 Η  _ ω παραμενει
|“ “ Η   7,5  ' 'Πε σιόμεπΧ ημέρες
. . ι η · θ(ι ιιιι0ρευιιν. θεο >ιιιιΤΜ Ό η · .. Η ' -_ · _ κό. “θωκ(ι-· νέο ι:ιιθω
ΜΜ- Γ, Ι α Ο Ο Ι  · 7 ' Δω" πι ΜΗΝΑ· (ω μόικ›
ω Μ "α ι. Ι ζ Ο με ιιι δύση ιων 7.5 δισ.
ΜΜ Η.” ά ' + ύ 4 ή ζ ευρώ. ιι).Μ κςιι με Νιν επι·
_ ·· _ σιμ›φι'ι ως κριιμιιιι›ΝιιιιΜ Μ χ δ [ ιιικ ι0υι καιεζικι›ιι οικιώΜ @Μ  _    μπω (ιιι:$ Νιν ΕΚΓ. Βάι
ΜΒΜ ω ή!  ή. ` ' Ο * θ<ιω·οἰξο ιι συζΙ“ΙΗκΠι χιο
“8 ¦ .ΑΠ  ·- . -. " _ Ι .ί ιι· ενδεωμενονο εκωΣτι
ιι Καῳικι'ι 'Πκιιιεζ(ι στο
δικό σε :όπως Μας ιιιν
Π.Ά0δ(ι σι" Πμ›γρ(ιμμωιι
ικκκιιικι'ις χώ.(]ρωιιις.
Π Μιμίιι τιερΒιιιιιοιι.
όμως. ιιιιι0 ω Λέω· δα
 μιιωμ›ιιν να ώλ(3ξωιν
Ο Ι ιιι ι›ιΜ›ν0μικι5 Περιβολ ών ιπιιν ΠΜδ<ι Μι νο
 ιπιιμι£ι·›υν ως τιμκ›δοκία
Η ιινὸΜιμψιι< χωρίς διὰ·
π ΜιθοριιΠ·κΜ .ω2 '
Ψἰθν οι··· -““·“ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠειΡΑιΩΣ
ι ιι%ΜΜ“Μ
2 ΗΜΜΡ-%Μ 
"σου θα ειιιιιιειιιιωιν ΜΜΜ·
Η" οἱ ιις "Μ"81||Β( ||8Ι0Κ8(
ω Εως ι ὁο.ομεοο αρεῆος και εικαιΠ 360. 3'ΑΜβΜΜω
ιιωαιοῶεαιο οι. ομὲνων Οι τινω`ιυτἑς 8 ὁΞΘιὡν οι«ωνΔ
' ΗΛ 24735
ΜωωΜ ΗΜΜΜΜ