Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
οικονομική κοιΠοοπικιῖ Εφημερίδα ΜΜχ¦8ρω5. Ψ ΜΒ χ όΜΕῆῆΜΜ
ο ρ 
Πούτιν ἐἔρ“μ9"““ρ'°ἑ
' ' Λ , . Σ ῇ .
"°°.“Μ Η Η Η αι:ωιαιαιι __
ΜΜΜοι Η
Ι "Β Τ ' Π Ι
"""',Μ' """ἶ ΠΕΒΜΕ για τον ανοιιοιεο ρων «Λ» Ειπα Η'
κ'.'ΜΜ' 'Β 'ΜΜΜ Μ' κανω: ΜΜΜ: 2 " "'Μ. ω.
ΜΜΜ ω Μ Μ ω Μ «ΑρνηΙικὁ σημα <ΞΕκλειοεοκοκλοε ρειαΖει:αι·› _ Ι Σω'χΜω ο ΡΜ ::ύΜΜ!
ΣοΜΜΜ γισΙ008εΠενδυ- αοιιο›ιιτιιΦε ” ΜΜΜΜ έ 
Μ' Ν α Μ ιὲεοαναπτυξια- ααταθεια5 και σε Μαριώ ι 6 .
η 7 Κὁ8 νομ08» ου ύφαση8» Μα ηρομηΒΜ
ΕΜ Βλπ Μια-ιν Μια-ι·
Η ΔΞιοηιΣιιΔ ΚΔ' Η ΛΝΛ|(ΛΜΨΗ ΔΕΝ ΚΕΡΔ|20ΝΤΛ| ΜΜΜ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΔ' ΤΑ ΜΝΗΜ0Ν'Λ
ΔΕΝ ΦΤΑΝΕ| ΜΟΝΟ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ
“ΜΜΜ Μοτο τον Ντρου! κινο6νο τον Ι
ι · κω8ωνα τον κιν8ννον και οι ονοροε!
ο Δεν αρκούν αυιιΦωνἱα και μνημόνιο. Απαιτούνται Βροοοι8. αῆῆονη νοοτροηἱα5 και
οι ΜωμσοΠοε. Α. ΜΜΜ ωοαὡηων εδώ και τώρα! ι Να οκῆοἱινουν οι ομιιονἑε¦ οι ιδοοῆηινἱοε και να
Κο' Ο'... 8|ΠΚΟΠἑ5 ουν ΜΜΜ Μ ο ' ο ο ο ο ο ο
οωΜω“ηωκωεΜμ αυιιΦορονι:α. πιο ανεπαρκεια νινμο οικονομικη8 ηοῆιοικη8 και στη ουνεκη εοιβοῆη
, φόρων. μοναδικη ΒιἑΕοΒο8 οι |Δ|ΩΤ|ΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕ|Σ Μ
Μ των εργοῆοβων Σ ν Ί
·ιιΜΜΜ Παρααηνιιοῆιοκη ΜαροΜηοΜΜηαυμφωα,ωΧρημΜριο
ω - · ο ο η ο ·
ΐΜ'Μἔι”ω' καύσωνα. οι ΜΜΜ ·Μ% πτωση και ω Με στο οψη
ΜΜΜ ' το οεΜΔ ΤΗΣΞρααΜαΜἔἐἶ η ' ' ο - ' 7 α Η - Ι
ΜΜΜκ-“ · < έ ~ τα δανεια
εοκιω καναῆιων
Δαρδανειαμιντιακῶν 'ω5¦ - 
ομἱλωνσοινΕιοαγγελἱα 8 _ἶ· `: '
Διαφθορα3
Η Μ Μ οιο @πιο
Μ .. .ε Π
Το Μ Μ κι· ο 
Μ ' Υηεγραφη, αηιτἐῆαυ5, το Μνημόνιο Καρανοηα'η5 [ΜρΠΤ'α©αμεαα στην κυβέρνηση και ~ Δ ι
ατα εηεν6υτικα σχημα υηα τη |_αηιαα ΟενΘ|οριηεητ, μετα αηα διαηραγματευαει5 μηνών Η “ Ι γ Ι
ο φαω εφοΜΙσ[ῇ8Μ ' Ταυῆαχιατρν 8 δια. ευρω εηεν5υαει5 και δεκάδα χιῆια685 θέσω εργασια5 Τ' ΜΜΜ
, , ' Η... ηραααρμαγη του ΣΥΡΙΖΑ και οι αναΒραοει5 Βου «μεγαῆαυ ηοῆεμιου» ρου έργου 
κοννοοοε την αχλαδια χ!). ΣΠ¦ρΠΠ Μ 4, ααα Η”
.ΜΠιἩϋΪΡΕΣ ΠΙΝ
ΙΟΝ] ΕΥΡΩ Με ΞΑΝΘΟ Ξ;;
οΜΜΜ οι · ι [αί. . . άι β 'Ι - η ὅ”.."' ΠΜ “ΜΒ Μ ΚΜ" ΠαιΉ1ηο δὲκαι. δώμα ·
Σ" δ αν. . . ° · η
. = Ια «διδ ια»Ιωικαοο! η Ηιαλανιοι)χα σχεδιαἴΜωΜ η 7 = 7- “ οιρια κοσμημαιωνμιλα « < η »
Π"ῇ ΜΦ0'|ῇ Ταέ ΜΜΜ να ιαιου5συλλἐκΙεεοΜ ιαιι$διι ιου ΜΜΜ -Ξ . · ..
ω Μ “ο ργ ξ γ γ μ ργ Το.οιπερια πιο κοκκινιι8
θέμα ΒΜΜΜ των πωπω δημοπρασία των ΟιτΜ€3 «Ιμπρεὁιονιστἐ5 και για τα νέα δεδομένα στον ρ η
Η· Η μονιἐρναι€Χνιι» χώρο Μ ω η - “βιιρινο3“! Μη. :ια
'ΜΜΜ' "ι