Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Το τελικό κείμενο της συμφωνίας με τους θεσμούς
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.αειίτεαιΡοΠΙάετ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Σάββατο 11 Ιουνίου 2016 | τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ|ΚΗ ΚΔ' ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.084
θεόδωρος Βενιάμπς
πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών
Η ΚΡ|Σ|·|
«ΕΜΨΕ»
ΤΑ ΚΑΥΣ|Μ
θδυσσέας Αθανασίου
ο διευθύνων σύμβουλος της Νιώσε στη «Ν»
ΤυπΒοΜηΠε
τυκΒοςΗΑκσεκε δΑ|.Ε8 ὁ πανια
Ο. Μ Π!. Μ "Ο" ο·
"τ 2|Μ26Ν' ·Μ.·ΜΜ'
σήμερα στη Ν
ΕΝΔ0|(ΥΒΕΡΝ|·|Τ| ΚΕΣ ΤΡ|ΒΕΣ
ΑΠΟ Τ|Σ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ >27
Στα 300 ευρώ/ΝΜι
το πλαφόν για το ρεύμα
Στα 300 ενωση προτείνεται να καθοριστεί η
μέγιστη τιμή προσφοράς ηλεκτρισμού στο σύστημα,
σύμφωνα με την εισήγηση που έθεσε σε δημοσια
διαβούλευση η ΡΑΕ. η οποία την περίοδο αυτη
καλείται να προωθήσει μία σειρά από κανονιστικές
ρυθμίσεις στην αγορα ηλεκτρισμού, για τις οποίες
έχει δεσμευτεί η Αθήνα, στο πλαίσιο των «προαπαιτούμενων» για καταβολή της δόσης του δανείου. >9
ένθετο
μαζί με τη «Ν»
Η «Ν» Παρουσιάζει το έγγραφο του αναθεω ραμένσυ μναμονίου
Το τελικό κείμενο
τας συμφωνίας
με τους θεσμούς
ΤΑ ί 5 |'|Ρ0Λ|'|Λ|Τ0ΥΝΕΝΛ |'|0Υ |'|ΡΕ|'|Ε| ΝΑ ΚΛΕ|Σ0ΥΝ του ΣΕ|'|'|'ΕΝ8Ρ|0
Τα τελικά κείμενα τας συμφωνίας για ταν ολοκλήρωσα τας 1ας αξιολόγασας αΠσκαλύΠτει α
«ΝαυτεμΠορική». Με ταν ολοκλήρωσα τας αξιολόγασας. οριστικσΠσιήθακε αργά το βράδυ τας
ΠέμΠτας ο αναθεωραμένσς Πίνακας με τα ΠροαΠαιτούμενα Που θα ΠρέΠει να εκΠλαρώσει α
ελλανική κυ βέρνασα μέχρι τον ΣεΠτέμβρισ, αλλά και αναλυτικά μέχρι το 3ο τρίμανο του 201 7.
ΟριστικοΠσιήθακε εΠίσας το «συμΠλαρωματικό μναμόνισ». Που εΠικαιροΠσιεί τα συμφωνία
του καλοκαιριού του 2015. ΑΠό τα λίστα με τα
ΠροαΠαιτούμενα Που όφειλε να εκτελέσει α ελλανική Πλευ ρά για να αασδεσμευτεί α δόσα των
7.5 δισ. ευ ρώ, έχουν αΠομείνει ορισμένες «ου
ρές», όΠως ΠροκύΠτει αΠό τα έγγραφα. Η κυριότερα έχει να κάνει με τις μετοχές του (ΠΕ. Εσωτερικό έγγραφο Που Περιλαμβάνεται στο «Πακέτο» των τελικών κειμένων αΠσκαλύΠτει ότι α
ελλανική κυβέρνασα υΠέγραψε (σ.σ.: στις 7 Ιουνίσυ) «μναμόνιο κατανόασας» (ΜεΙαστααάυ1α
ΟἶΠΠἀθΓ8Ἐ8ΠὸΙΠἔ, ΜΟΗ) με τον βασικό μέτσΧσ
του ΟΤΕ (Βουτ8ςΙ1ε ΤεΙεΙ<σια) Προκειμένου α Πώλασα των μετοχών Που κατέΧει το ελλανικό Δαμόσισ (5% αΠό τα συνολική συμμετοχή του 10%.
να ΠραγματοΠσιαθεί μέσα στον Ιούλιο. Ανάμεσα σταν ΒουτεςΙ1ε ΤεΙεΙςσα1 και το ελλανικό Δαμόσισ θα υΠσγραφεί καινούργια συμφωνία μετόχων. >4-5
.9. ·Μ-::Μ·- ,--·-·.._--.-__-_ ω...”
.ω-·.-._-ω_ ...-“
Φωκίων Καραβίας
διευθύνων σύμβουλος Ευισοαπκ
Νοχλός επιστροφής
Μ κερδοφορία
οι δραστηριότητες
στο εξωτερικό >15
Μ Μλή στο ΧΑ.
- Γ. Δ. - Αξία συναλλαγύν(εκατευαίι)
Πορεία παράλληλη με τις διεθνείς αγορές είχε
χθες το Χρηματιστήριο, το οποία υπέστη
σημαντικές απώλειες. 0 γενικός δείκτης τερμάτισε στις 618.67 μονάδες. μειωμένα κατά
4. ί 8%. Σε εβδομαδιαία βάση ο γενικός δείκτης υποχώρησε κατά 4.6%, ενώ αυτός των
τραπεζών κατά ίΖ.8%. >ί 7
[ομαδικές απολύσεις]
Τι αλλάζει
α εισήγασα
βόμβα»
Σε βραδυφλεγή βόμβα για τις εργασιακές σχέσεις
εξελίσσεται α εισήγασα του γενικού εισαγγελέα του
Ευ ρωΠαῖκσύ ΔικασΠ1ρίσυ, με ταν οΠσία κρίνεται ως
ασύμβατσς με το κοινοτικό δίκαιο ο Παρεμβατικός
ρόλος του εκάστοτε υΠου ργού Εργασίας, ο σΠοίος έχει
εκ του νόμου τα δυνατότατα να αΠσρρίΠτει Προτάσεις εΠιΧειρήσεων για ομαδικές αασλύσεις Πέραν
των ΠροβλεΠόμενων αΠό μιν ισχύουσα νομοθεσία.
Αυτή α εισήγασα του γενικού εισαγγελέα έρΧεται
σε μια εξαιρετικά κρίσιμα Χρονική Περίοδο. >6
Απρ.20ί6 Ι
| ι0ν.2016 | ωραιο Ι Μάρ.20ί6
Η ομάδα των κρατικών ομολόγων με απόδοση χαμηλότερη του μηδενός και
με αξία ιο τρια. δολαρίων αναμένεται να αποκτήσει τωρα ένα νέα μελος: τα
ί0ετή γερμανικά κρατικά ομόλογα. Η απόδοση του ί 0ετούς γερμανικού βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ιστορικό χαμηλό του 0,0ί %. με πολλούς αναλυτές
να περιμένουν βραχυπρόθεσμα διολίσθηση χαμηλότερα του μπδενος. >25
[ΟΛΠ-'ΜΝ ΚινατσΠσιήσεις εργαζομένων στα δύο μεγάλα λιμάνια
Κίνδυνος Παράλυ σας
για εξαγωγές - του ρισμό
Στο ναδίρ η απόδοση του ίθετούς γερμανικού
σπιτι
 Αναλυτικές
 σδαγίες
 για τις
0.36 Ι
 δαλωσεις
ΟΠ 2 Αααντήσεις στις 37 Πιο συχνές
0.06 ερωτήσεις των φορολογουμένων σΧετικά με ταν υΠοβσλή
των δαλώσεων φορολογίας εισσδήματος νομικών ΠροσώΠων
και νομικών σντοτήτων φορολογικού έτους 201 5 δίνει α ΠΠΣ
του υΠου ργείσυ Οικονομικών
σε έναν αναλυτικό φορολογικό
σδαγό. >ί 0-ί ί
||ούν. 2οι 6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα