Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
11 06
Ο Μ|ΚΡΟΣ
ΠΡ|ΓΚΗΠΑΣ
του Αντουον
ντε Σοιντ Εξυι·ιερυ
Συλλεκτικό
Περιοδικό γιο το -~ Η .
 το σετ εεΗοι όλων
των ι·ιορομυθιων,
όλων των ει·ιοχων
ΣΗΜΕΡΑ
τι·ιν πλούσιο έσω"
Με Μεει·οεροι·¦
σε περιορισμένο Πρός
ΡΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ.Φ.: 1074 ΣΑΒΒΑΤΟ 11 |ΟΥΝ|ΟΥ 2015
 Τ|ΜΗ: 130 Ε (Η ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ Τ|Σ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 250 Ε)
°   ΕΝΟΕΤΟ Γ|Α ΤΟ ΣΤΟ|ΧΗΜΑ 
με :ι  "Σ  ΓΡΑΦονΝ οι κοΡνΦΑιοι  
"妓Μΐω`“° ω)! - · ΚΟΥΛ|ΑΝΟΣ σ ιιιιιΑιΜ5 · ΒΡΑΖ'Λ|ΑΝΟΣ Β ΜΜΕ" _  · τεΡιΑκιιΣ σ ΜΑΝτΖιοΣ σ ιιΛιΑκοΣ  Ρ ΜΟΔΑ _ Ευἔωό
το ΜΝ! ΜΜΜ   ι , τ 89 · ΣΜγι>ΝιΔιιΣ · ΣΦΗκΑΣ · κοκκιΝοΣ  Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ πλω: `
ΡΕΛΟΟΝ Δ
ΠΑΤΟΦ
ΑΝΑΚΟ|ΝΟΣΕ|Σ
Η ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠ|ΤΡΟΠΗ
ΟΑ ΔΗΜΟΣ|ΟΠΟ|ΗΣΕ|
ΜΟΝΟ ΘΕΑΜΑΤ|κΗ ΑΓΟΡΑ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΕ
' ΠΟΥ ΣΤΗΡ|ΖΕΤΑ| ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Η ΟΠΟ|Α ΑκγΡοΝΕι ΤΗ
ΝΟΜΟΛΟΓ|Α ΤΗΣ Ε.Ε.Α.
ΚΑΕ ΑΡΗΣ
ΝΒΑ|Η ΑΡΗ
ο ονΑι'τ ΑΝΑΨΕ «κοκκιΝο»
Σε ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟ κΑι ι·ιΑο
οτἔτΒοὲε ή '
:Η Σελ. 14,15
' Ο ΟΥΟΤΕΡΣ «ΑΝΟ|ΞΕ
ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ»
' |·|·'ΗΛΑ ΣΤΗ Λ|Σ|'Α Ο ΚΡΟΚΕΡ
ΣΥ"Κ|ΝΗΤ|ΚΟΣ
Ο Ε|ΑΝΝ|5
|ι  “η
ο ΣΑ ΝΑ ΜΗΝ «ΤΡΕΧΕ|»
ΑΠΟΛΥΤΩΣ Τ|ΠΟΤΕ!
τ _ ΣΥΜΜΕΤΕ|ΧΕ ΚΑΝΟΝ|ΚΑ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
η Ε ΣΟΥΠΕΡ Λ||'ΚΑ ΚΑ| ΕΠΟ Ο ΠΑΠΑΟΑΝΑΣΑΚΗΣ,
ε ΟΣ |Δ'ΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
θα είναι τελικά ι·ισρών - ΠΑΡΑΜΕΝΕ¦
με την Εθνική στο Τορίνο
ο Αντετοκοὐνμι·ιο
' «Δεν μι·ιορουσο νο σε οφήσω,
θο είμοι εκεί γιο σένο»,
το μήνυμό του στο ιη5τοοι·οιη
ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑ|
«ΜΠΛΟΚΑΡΕ|»
Τ|Σ ΕΞΕΛ|ΞΕ|Σ ΠΑ
ΝΑ ΚΕΡΔ|ΣΕ| ΧΡΟΝΟ
Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟ Γ|Α ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ Δ|Α|ΤΗΣ|Α
ΟΔΗΓΕ| ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΝ «12»
' ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΣ| ΔΕΝ ΞΕΚ|ΝΑΕ| ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ