Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ Η |ΟΥΝ|ΟΥ 20% ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4.275 Τ'ΜΗ Ι €
..__._μ.ἔ[_· · / ;7 _ 37/4?` . . _ 2- _ ι ἴ Ε
¦. · .ρ · - 2 '4' τ .. ~ ε κ
_ ._ _ι¦κ¦ (Ε ΕΞ ζ
' ζ Ε' . ν ρ' Ι ·| Μι 'ψ '
' .,ΐγ ' ι . Ε ο
μ.: ·` .ο . τ _ λ -' έ '
| _ . ι
“_`_-_ - . - . .ν  ` Ρ
Ψ! '“" ΕΕΧ, Ε
' ' - ΕΕ· “δω _
ε;οιΧΖΜΔΜΜ“  Ε'. ·4 τι 2 ο  Η ΓΑΑΑ|Α ΤΑ ΜΜΕ ΜΗΝΥΜΑ ΠΜ' "ΗΜΕΡΑ, ΑΜΑ τιικ ΙΕΑΑΣΠΠΣΕ Ο ΑΣΠΕ ΠΠ ΝΗΣΙ ΧΑ”
ὅ . ό ..Ε ¦_ Β Με
.ἔκ  α· ' Χ σ λ Ζ Ο ,ο
υ οι =εΛιΔε=Ν ρ^γΕῖ |_Ξε Β|_ευ5 δειιτ“;:ιιπαω-ο
¦-Δ. · . ο - χ  "' στου5Ροαμόνομ5
ΑΑΒΑΝ|Α·ΕΑΒΠ|Α θΥΑΑ'Α·ΣΑθ'Α||Α _Α"ΜΑ·ΡΠΣ|Α
ω · *Οι ἱωτΜ=·Μ αν τα: ειναι
_ τπτ ι ερτ ι  ερτ ή
, "ΟΥ ΕΧΕ' ΦΟΡΕΣΕ| Τ|Σ ΦΑΝΕΑΕΣ ΤΩΝ ΜΠΑΡ, 'ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΑ' ΝΤ"|"Ρ0,
Ε|ΝΑ| ΣΤΗΝ κλι ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑ ΝΑ Γ|ΝΕ| Ο ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ
ΠΑ|ΡΝΕ| ΑΑΡΕΝΤΖΑ|(Η '
' Σιλ ανετα γραμμα με ΜΜΕ
' ΠΜ :Με 'Οι ΜΜΟ ιΟ·ω
' ΜΜΜ ΦΜΑΠ
ο. ΕιἩ¦||¦'. ΕΠί Η)!ω"Ο
«ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΡΩΤΑ,
ΟΧ| ΠΟΛΕΜΟ»
' Η ΕΠΟ είπε «όχι»
στιε προτόσει5 των Ι 2 για
τπ διαιτησία και εκείνοι απειλούν
με αποχή από τα πρωταθλημα
Π οι θέσω των «μεγόλων»
ΜΜΜ Θ
ΕΥΡΩΠΑ|ΟΣ
ΠΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
' Εν αναμονή τπ5 απόφασπε
τπ5 ΠΕΕΑ ο ΠΑΣ Γιόννινα
' Ψόκνει έδρα στα θεσσαλανἰκπ
ο Χριστσβασίλπε
' Στα £Α8 είναι αποφασισμένοι
ν" "ΜΦΜ”ν ῦ'Νε°°”“ΜὡΜ Δ "Α” ΜΜ"' "Μ""Μ'“· ` Ο "ΜΗΝ ΜΕΣΟ! ΤΟΥ "Α0 ΗΗΕ' ΕΑΕΥθΕΡ0Σ
ΠΕΤΡΑ” ΠΑ Μ 'ΟΣΑ Ο ΜΑ 'ΜΜΕ
Μ ΜΜ“.ΜΜΜΜ"ΜΜ μ , . Μαι" ιεαιιιπκλιτ1ττλπτιι
Μακέτα  χτνπ Πει  ο Σ||Υ|ΑΟ¦
' ο Αντετακούνμπο έπεισε
τοστ. Μπακ5. θα είναι ετ · ,  ϊ έ
στο Προολυμπιακό και το...
πανηγύρισε με μόναμα στο ς ὰ ω 7
αθρόα ' Στα Πα" αἱ Μπα ·
, ρ ρ Ξ ' : · ' Ι · » γ γ , . . 7
κο' ο Φ°σ°"Μ$· με" ων Γκολ" ' ἐἔἔ:=ἑ=====;“=$"=Ἑ8ἔ28ἔἔἑ%νω ' Γιατι μπαινει... αιωνα στοαε Λααεν. κατα και Σισοκο για τα θεση
Β ΜΜ επιθετικόε απ6τπΣενεναλπ ' Τον Μακ θέλει π Φιορεντίνα του κοψω . Σφσωτσο" ς"ΠεΡ"Φον05 ω ”ΜΠΟΜΠ” Ιου ΠΑΟ»
· .πανω ι ' 095' των «πρασινων» με Νταμπιζα
μετανΓιΜ» γ·ῦΔ° ° Θελω ΜπεΜπΑτοο κΑι οποσ η ; ο ο ο Φ