Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
αοωΜυεοπϋκοιογνο γο Ι _ ·`-,ῖ
υπο. Μιὰ ΜΜΜ;;  .
φέρε προσώπου κοι ·
ώρα. Με ομορφιά. ω . '
Μπι! ποσών κο· ΜΒΜ απο
'ΕΜ οδπγόε γιο το ποροαεΜ
το Μοείμου οι
«Ποροιυτθείτε»
Πρωτοβουῆίο
Κυριάκου για
ενότητα στη ΝΔ
ΜΜωΜυπι Συγγρού
οι ωω ΜΜ·ΣοωΝ
Μι οι &ωΒ ΜΜΜ
-:- ω.. 6-7
«Στο γρουυπ
Μητσοτάκη ο ΣουΜο
·ωΜΜωΜΜωΜ
ΜωΜΜἩ5 8
_. τι
 ο τ· ρ . εαπ-Μ
" ΨἩΊϊἄἩ·ΨΨ;ἶ 'Ύ
 ο(;"›' ..1|#:'·`ὁ- Η; Ι]
. ρω .ο τῷ. ·ΐ
υ ή · |,λ . Η, 
. ..Δ “ι
-Δ -, Δ 'τη ¦¦¦¦ 'η
. · Ι ^ “Μι
.. 'τ κ Δ Ι Η Γ γ·^ γ
, ΝιΚό/Μσσ
`6€2€ῇΞΥ7έ
τι:υΝτιτιΕτ; ; ·~- 
Νέο «τυοΠίδι» 20%
και κοτοβοῆπ
χωρίο τόκο 
 'Εφοὁοε
Ι ·ἐΣΥΝΤΔΞΕ|Σ
Από |ουνιο χὁνουν
όῆ0ι 166 έω5 388
εισογγεΠέων
08 σπιτια
Στο στόχαστρο ύποπτοι για τροροδιοφυγή
και πωπω «μαύρου χρπροτοε»
ΜΥ:τΗριο Με ΜΛγρικο '
Ο ΑνοΠοντΠτο το ερωτπμοτο γιο τον θο·ιοιο του
.Ο Ι ·" · ' '
. ' ·ἶ'·
υβόμβε5»
οΠυῆουν
4 ΜΜΜ·
ο  ω.Μ“ω
που κέρδισε τον
προσιτό όπου
·Ξ· Σελ. |6·Ι7
τον πρόεδρο Με ΠΟ
·> Σελ. 18· 19
τροπε:ίτπ8
α ω. 1445
ευρώ τον μονοι
· )ι/_Ιζ!ἔ
Φεύγει
το ΔΝΤ
ΜΜΜ του Τσίπρο, με
ευρτΜεε Μάο ᾶωειε
Που το που:
οι Τουρκοι
...με Με ιτροκῆποει8 του5
σε Αγιο Σοφιο. θροκπ
κοι υποιο του Διγοιου
- ι.ι τι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα