Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918) ί
ΑΧίΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
ΑΔΩΝίΣ ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
(1918-1974)
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894 η
ΙΝΜ“··“
ΣΥΝΝΕΦΙΑ: Παροδικές νεφώσεις μέ πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ήπειρωτικα
καί κυρίως στα ὁρεινα. Ἀνε μοι μεταβλητοί
3 μέ 5 μπωΦό ρ. Θερμοκρασία σέ μικρή
ανοδο, έως 30β.
Σάββατο - Κυριακή 11-12 Τουνἰου 2016
Ναθαναήλ τού Βαρθολομαίου έκ τῶν 12 καί Βαρνάβα
τῶν αποστόλων. Ύπεραγίας Θεοτόκου. «Παναγίας Άξιον έστίν>>.
Σελήνη 7 ημερών
Ἀνατολὴ ἡλίου 8.02' - Δύσις 8.48'
Αριθ'μ. Φύλ. 40471 ί Τιμή 1,50 € (μέ τόν ὁδηγό 4 €)
Αμερικής θ, τ.κ. 10872, Αθήναι, ίηίο@εειίετιεννε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Με 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
”Ετος 'ί28ον
Ρεκόρ αλλαγής
ἑκλογιπών νόμων
Τό μόνο εύρωπαῖκό κρατος όπου το έκλογικό σύστη μα Με: διαρκώς, είναι ή Ἑλλάς. Ἀποτελούμε
καί ώς πρός αύτό τήν έξαίρεση τού κανόνος. Καί σί
γουρα διαθέτουμε τό παγκόσμιο ρεκόρ αλλαγής
κών νόμων.
Στίς 32 βουλευτικές έκλογές πού πραγματοποιήθηκαν από τό 1926, μετά τήν κατάργηση τού «σφαιριδίου», ὁ έκλογικός νόμος αλλαξε 19 Φορές! 'Ο σχετικός κατάλογος μέ τα συστήματα πού Με." είναι
έντυπωσιακός:
°Εκλογές 1926:
'Εκλογές 1928:
'Εκλογές 1932:
:Εκλογές 1933:
'Εκλογές 1935:
°Εκλογές 1936:
°Εκλογές 1946:
°Εκλογές 1950:
ῦΕκλογές 1951:
πως 1952: _
:Μες 1956:
ῦΕκλογές 1958:
°Εκλογές 1961:
*Εκλογές 1963:
'Εκλογές 1964:
τρωει: 1974:
εκλογες 1977:
Εκλογές 1981:
°Εκλογές 1985:
ῦΕκλογές 1989:
°Εκλογές 1989:
ῦΕκλογές 1990:
πως 1993:
τρωει; 1996:
:Με 2000:
°Εκλογές 2004:
'Εκλογές 2007:
°Εκλογές 2009:
ῦΕκλογές 2012:
'Εκλογές 2012:
°Εκλογές 2015:
 2015:
Οἱ περισσότερες μεταβολές έγιναν για να αυτή·
ρετηθούν κομματικές σκοπιμότητες. Τό έκάοτοτε κυβερνών κόμμα αλλαξε τόν έκλογικό νόμο, έτσι ώστε
αύτόςΙπού θα ίσχυε στίς έπόμενες έκλογές να είναι
στα μετρα του.
ΑΜ ήταν ή πρακτική μεχρι σήμερα. ή ὁποία μας
έκθέτει ώς χώρα πού δέν τηρεῖ στοιχειωδώς τούς κανόνες τού δημοκρατικού παιγνιδιού. Κάθε κόμμα πού
ανέρχεται στήν ἐξουσία θέλει να έπιβαλει τόν δικό
Ἀπλή Ἀναλογική
ΠλειοψηΦικό σύστημα
'ΕΜαΦορα Ἀναλογικού
πωπω ΠλειοψηΦικού
ΠλειοψηΦικό-εύρεία περιφέρεια ο.
°ΕπαναΦορα Ἀναλογικού
Χωρίς μεταβολή
Χωρίς μεταβολή
ῦΕντσχυμἐνή ἈναΜΥτκή
ΠλειοψηΦικό-στενή περιφέρεια
ΤριΦασικό σύστημα
*Ενισχυμένη Ἀναλομκή
°Ενισχυμένη μέ «ούν 1»
'Ενισχυμένη νέου τύπου
Χωρίς μεταβολή
°Ενισχυμένη νέου τύπου
°Ενιοχυμένη μέ «ούν 1»
Χωρίς μεταβολή
¦Βνισχομένή μέ πμίμ πρώτου
:αναλογικό σύστημα
Χωρίς μεταβολή
Χωρίς μεταβολή
Ἐνι<αυμένή με έζ0μαλανσή
Χωρίς μεταβολή
Χωρίς μεταβολή
Χωρίς μεταβολή
Ἀναλομκή με πρίμ 40 ἑδραν
Χωρίς μεταβολή '
Ἀναλογική μέ πρίμ 50 έδρών
Χωρίς μεταβολή
Χωρίς μεταβολή
Χωρίς μεταβολή
του έκλογικό νόμο.
Ό σημερινός Μαγικός νόμος ασΦαλας χρήζε
καποιων βελτιώσεων.°Όμως αύτές πρέπει να γίνουν
τήν συναίνεση της αξιωματικής Ἀντι7ωλιτεύσεως.
Άλλως, ούτε ή 20ή όπως έκλογικού νόμου θα έχει
διαρκεια. Καί τό κυριώτερο, δέν θα συμβάλει στήν
σταθερότητα τού πολιτικού μας συστήματος.
  Πώς θα είναι
η :Ελιάς τό 2040
Οί δυσοίωνες ἑκτιμήσεις τού ΔΝΤ
Η ΕΚΘΕΣΙΣ πού δημοσιοποίησε
προσφάτως τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο σχετικώς μέ τήν χώρα
μας συγκέντρωσε τα Φώτα τής δημοσιότητος λόγω τών έκτιμήσεων
πού περιείχε για τήν ἐξέλιξη τού
δημοσίου χρέους, αλλα καί τής
αναγκης περικοπής του. Ἡ ένα
λυσις, ώστόσο, τού ΔΝΤ ήταν πολύ βαθύτερη καί εύρύτερη, καί
αφορα στήν προοπτική τής ἑλληνικής οἱκονομίας -καί, κατ) έπέκταση, τῆς κοινωνίας- τίς ἑπόμενες δεκαετίες.
Οί δημογραφικές προβλέψεις
τού Ταμείου κανουν λόγο για πτώση τού ποσοστού τού έργαξομένου
πληθυσμού κατα δέκα μοναδες μέχρι τό 2060. Τό ἴδιο διαστη μα, ή
Ἑλλάς θα συνεχίσει να έχει ύψηλα
ποσοστα ανεργίας, πού θα εύρίσκεται στό 18% τό 2022, στό 12% τό
2040 καί θα πέσει στο 6% τό 2060.
Οἱ ακαθάριστες χρηματοδοτι
›κές αναγκες τής χώρας ώς πρός τό
ΑΕΠ έκτιμαται ότι θα ξεπέρασουν
τό 20% μέχρι τό 2029 καί θα φθεσουν τό 30% τό 2040, αγγίζοντας τό
60% τό 2060. Τό ΔΝΤ θέτει τό 15%
ώς όριο βιωσιμότητος. Τό δημόσιο
χρέος αναμένεται να μειωθεῖ σταδιακα στό 160% τό 2030 καί να ακολουθήσει έν συνεχεία ανοδική πορεία, Φθανοντας στό 250% τό 2060.
Κι αὐτό διότι, προϊόντος του χρόνου, τα χαμηλότοκα δανεια από τό
ΔΝΤ καί τήν ΕΕ θα αντικατασταθούν από τόν ακριβότερο δανεισμό
από τίς χρηματαγορές.
'Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στήν
κατανομή τών Φορολογικών
βαρών, μέ τήν έπισήμανση ότι σήμερα τό 10% τών πολιτών μέ τα
ύψηλότερα είσοδήματα πληρώνει
τό 60% τών Φόρων πού είσπραττει
τό κρατος. Οἱ Φορολογικές όφειλές έχουν Φθασει στό 50% τού
ΑΕΠ, τό ύψηλότερο ποσοστό αναμεσα στα κρατη-μέλη τῆς Εύρωξώνης, σημειώνει τό ΔΝΤ.
Ἡ αναπτυξις θα αργήσει να
έλθει στόν τόπο μας για δύο ακόμη
βασικούς λόγους, όπως αναφέρει ή
ἔκθεσις. Πρώτον, διότι οἱ τ ραπεξες
δέν θα μπορούν να παρασχουν ρευστότητα στήν οἱκονομία, έξ αἰτίας
τού ύψηλού ποσοστού μή έξυπη ρετού μενων («κόκκινων») δανείων καί
τών αναβαλλόμενων Φορολογικών
απαιτήσεων. Δεύτερον, λόγω τής
διαρκούς αναβολής τής μεταρρυθμίσεως στήν αγορα ἐργασίας καί
στήν απελευθέρωση τής αγορας
προϊόντων καί ύπηρεσιών, που κρατούν βαλτωμένη τήν οίκονομία.
"Οπως έχει έπισημανει πολλάκις
ή «Έστω», μόνο μέ μείωση τών Φορολογικών συντελεστών, βαθειές
καί ούσιαστικές μεταρρυθμίσεις
καί, παραλληλα, έλαΦρυνση τού
χρέους μπορούν να δημιουργηθούν
οἱ βάσεις για αναστροφή τής δυσοίωνης εἰκόνος πού προβλέπει τό
ΔΝΤ. Οἱ προϋποθέσεις αύτές δέν
ύΦίστανται σήμερα.
Αἰσιοδοξία για θεραπεία
τῆς σκληρύνσεως κατα πλαπας
Πρωτοποριακή μελέτη δίδει ἑλπίδα σε χιλιαδες ασθενείς
ΜΙΑ ἑπαναστατική θεραπεία πού
μπορεῖ να βαλει Φρένο στήν ἐξέλιξη τής σκλη ρύνσεως κατα πλακας
ύπόσχονται Καναδοί ἐπιστή μονες.
'Η ἑλπιδοΦόρος μέθοδος όχι μόνο
καταπολεμα τα συμπτώματα τής νόσου, αλλα, σέ ὁρισμένες περιπτώσεις, μπορεῖ να τα ἐξομαλύνει.
Εἰδικώτερα, μελέτη πού δημοσιεύθηκε στό περιοδικό <<Ι_.ειιοοτ»
παρακολούθησε τήν ἐξέλιξη τής
θεραπείας 24 ασθενών, ήλικίας μεταξύ 18 καί 50 ἐτῶν, σέ χρονικό διαστημα 13 ἐτῶν, καί τα αποτελέσματα ήταν κατι παραπανω από ἑλπιδοΦόρα. Τό πρωτοποριακό τής νέας
αὐτῆς μεθόδου είναι ότι οἱ έρευνη
στο να αποδυναμώσουν τό ανοσοποιητικό σύστημα τών ασθενών
τους αλλα τό κατέστρεψαν χωρίς να
ύποβαλουν τόν ασθενή σέ μία πολύ
έπιθετική χημειοθεραπεία. 'Εν συνεχεία, τό δημιούργησαν από τήν
αρχή μέ την βοήθεια τών βλαστοκυττάρων.
“Ενας ασθενής πέθανε από
ὁξεία ήπατική ανεπαρκεια καί σήψη λόγω. τῆς χη μειοθεραπείας.
ῦΩστόσο, για τούς ύπολοίπους ή θε
ραπεία εἶχε ένθαρρυντικα αποτελέσματα. Τέσσερα έως 13 χρόνια μετα τήν θεραπεία, κανείς ασθενής
δέν έμΦανιζε ύποτροπή, ἐνώ έξι
ασθενείς, οί ὁποῖοι προηγουμένως
δυσκολεύοντο να περπατήσουν,
ήταν πια σέ θέση να έπιστρέψουν
στήν δουλεια τους, να παντρευθούν
καί να αποκτήσουν παιδια!
«Για πρώτη Φορα ύπῆ ρξε πλήρης καί μακροχρόνια καταστολή
καθε Φλεγμονώδους δραστηριότητος στούς ασθενεῖς μέ πολλαπλή
σκλή ρυνση. Στό 70% τών ασθενών
ή νόσος σταματησε τελείως να ἐξέλίσσεται», ἑξηγεῖ ὁ Δρ Ἀτκινς.
¦Ωστόσο οἱ έρευνητές έσπευσαν να
προειδοποιή σουν ότι ή μέθοδος
κρύβει κινδύνους καί ότι μπορεῖ να
βοηθήσει μικρό ποσοστό ασθενών,
οἱ ὁποῖοι εύρίσκονται στό αρχικό
σταδιο τῆς νόσου, ἑνώ κανείς δέν
μπορεῖ να παραβλέψει καί τόν κίνδυνο παρενέργειών.
Κύριε Πρωθυπουργέ...»
Οί αχαριστοι
Ζ. τές αὐτή τήν Φορα δέν αρκέσθηκαν
Στα 821 ,7 δισ.
τό δημόσιο χρέος
Στα 821,7 δισ. εύρώ
ανῆλθΡ φ δη μοσ|ο χΡ8_ Ἀξιότιμε κύριε πρωθυπουργό τόσες καταλήψεις είχατε κτίσει, κατεος στο τελος Μαρτιου Μ καί ἀπό ώ αλ ω ή
2018. ΣΕΛ.2 ΜΗ" β Ρ νει μι σκ οπ ν
νοννθὲξήγη:ΐἔἘΤΜ χώ- έβδομάδα ,στά ποσοστά τών δημοΚινητοποιήσεις ρα μας πού καταλαβαίνω ω ως σκοπήσεων! Πλώρη πρός το 10% ό
είσαγγελέων ' ΣΥΡιΖΑ, πλώρη πρός το 30% ή Νέα
"Ολες οί ενώσεις δικαστῶν καί είσαγγελέων
πραγματοποιούν συγ
έχουν στενοχωρήσε1 παρ' όλον ότι
δέν τό δείχνετε καί έξω<ολουθεῖτε να
χαμογελάω. Στήν πραγματικότητα
όμως, πρέπει νά νιώθετε μεγάλη πι
κέντρωση κατα τού
ασφαλιστικού. Σελ. 5 Κβία μέ τι σταση Τοῦ λαοί? Μένω
σας. 'Ενάμιση χρόνο μετά από εκείνον
Σὲ πολιορκία τόν Ιστορικό θρίαμβο πού σας έφερε
Τοῦ ΝΑΤΟ ἡ Ρωσία στήν ἐξουσία, μετά από τό λαικό παΝέα έντασις πυροδο- ρσλήρημα πώ ως ζήΜγαζε Μ
τεῖται στόν Εύξεινο Πόν- έβλεπε Μ πρόσωπό Μ Τόν σωτήτο μετά τήν δήλωση τού ρα@Μ, .τω Μ ἀπό
Γί' τού ΝΑΤΟ ότι θα ληΦθούν αποφάσεις για
συγκεκριμένες ενέργει
τήν σκλαβιά τών Μνημονίων, τόν
σύγχρονο Ἀι-Γιώργη πού θα σκότω
ες για την αμυνα της Γε- νε "φερω 79€ λΜΜ Κω θά Μ
ωργίας. Σελ. ο να μας μοιράσει τήν όπως: καί το
Μαρ τών θεών, τί βλέπουμε σήμερα,
Η 771108 7111188
κύριε πρωθυπουργέ; κάθε εβδομαδα
ὁ ΣΥΡίΖΑ, τό κόμμα αὐτό πού μέ τόσες απεργίες, τόσες διαδηλώσεις καί
Δημοκρατία!
Τόση αχαριστία από τόν λαό τήν
περιμένατε, κύριε τΜπΓονΜ; 'Οχι
Άπαντώ ἐγώ στή θέση σας. 'Η ελήθεια εῖναι ότι ούτε ἐγώ τήν περίμενα.
Φαντάζομαι δέότιούτεκαίή ΝέαΔημοκρατία τήν περίμενε. Αύτό πού
συμβαίνει είναι κάτι σάν νά βάζεις τή
δισκέτα να χαρίζει σε γρήγορα στροφές.Τίνάπώ; Δένξέρωκιέγώπώς
να έξηγήσω αύτές τίς εξελίξεις. Διότι
τί μπορεῖνά έχει ό λαός έναντίον σας;
Από τήν στιγμή πού ὁρκισθήκατε
πρωθυπουργός ξεκινήσω τίς διαπραγματεύσεις για νά έξωφαλίσετε
ένα καλύτερο παρόν για τόν λαό.
Ούτε θυμαμαι πόσες φορές πήγατε
στις Βρνξελλε για να ΜΜΜ με
τόν κ. Γιούνκερ, τήν κυρία Μέρκελ, τόν
κ. 'Ολλάντ καί τόσους άλλους, προκειμένου να μας χαρίσετε μιά καλύτερη
ζωή. Δέν τό πετύχω. Αλλά ή πρόθεση μετράει. 'Η προσπάθεια έχει αξία.
'Οπως είχε πεῖ καί ό Κουμπερτέν, ή
συμμετοχή στόν αγώνα αξίζει. Δέν
έχει τήν αποκλειστικότητα ή νίκη.
Διότι ένας κερδίζει, αλλά κερδίζει
ακριβώς επειδή αγωνίζονται καί
αὐτοί πού χάνουν!
Δέν έπρεπε, λογικά, κύριε πρωθυπουργέ, νά σας αναγνωρίσει τήν
προσπάθεια καί τόν αγώνα σας ό
λαός; Πού πήγε Μνη ή λατρεία πού
σας είχε πρίν Μμιση χρόνο; Τί έγινε
εκείνη ή τυφλή έμπιστοσύνη μέ τήν
όποία σας περιέβαλλε; Νά πώ ότι
ενω; 'Ο ίδιος άνθρωπος είσαστε
καί σήμερα όπως είσαστε καί τόν
'ίανουάριο τού 2015. Ό νέος πολιτικός μέ τό ,χαμόγελο τῆς αίσιοδοξίας
καί τίς ύποσχέσεις τῆς ελπίδας, πού
γοήτευσε τά πλήθη στή θεσσαλονίκη καί τά έστειλε ...μπουλουκηδόν
στίς κάλπες γιά νά τόν ψηφίσουν.
°Εσεῖς δέν αλλάξατε, κύριε πρωθυπουργέ. Οἱ ψηφοφόροι άλλαξαν. Δέν
είχαν τήν ύπομονή νά περιμένουν
γιά νά δούν τήν εύημερία πού τούς
τάξατε. Πόσο θα περίμεναν; Δέκα,
είκοσι, τριάντα, πενήντα χρόνια; Τί
είναι μερικές δεκαετίες έμπρός στήν
αίωνιότητα;
'Αχαρο επάγγελμα ή πολιτική,
κύριε πρωθυπουργέ. 'Γή μια ἡμέραι σέ
ωρα:: στην κορυφή τοῦ 'Ολύμπου
καί τήν επομένη σέ ρίχνει στα Τάρταρα. 'Ετσι, χωρίς περίσκεψη καμμιά,
όπως θά ελεγε καί ό Καβάφης, αν τόν
έχετε ακουστά. Τήν μία ἡμέραι είσαι ό
πολυαγαπη μένος τού λαού καί τήν
έπομένη σού μηνύουν τό ιιόινθΟ ἡμῶν
Γουλιμής». Μετά συμπαθείας,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΓΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
«Τό τζαμί πού δεν ανηγέρθη
στήν Ἀθήνα (1913)»
τού Ελευθερίου Β Σαιαδᾶ (σελ. 7)
Π£ΝΜεΣ
5Δι-αΟγΛεΣ
ΠεριεΡΜ '
ο Γιά μία ἀκόμη φορά
αντιλαμβανόμαστε ότι
γνωριζουμε έλαχιστο γιά
τόν θαυμαστό πολιτισμό
τών 7νκας. Ἐρευνη τές μελετούν μία κατασκευή
στήν ίερή κοιλάδα τών
“ίνκας, πού μοιάζει μέ τεράστιο αμφιθέατρο τεσσάρων ἐπιπέδων. Ἡ κεντρική ἐπιφάνεια είναι σέ
βάθος 40-45μ. καί κάθε
ἑπίπεδο εύρίσκεται 2μ.
ύψηλότερα από τό άλλο,
ώστε ή θερμοκρασία νά
είναι κάτω στούς 3Οβ. καί
ἐπάνω 15β. Πιστεύουν
ότι ἐκεῖ οί “|νκας καλλιεργούσαν διάφορα είδη
σπόρων.
ο Ἀχ, καί νά ήμασταν
αχινοί| Δέν θά γερνούσαμε
ποτέ. Ἐπιστήμονες άνεκάλυψαν ότι ὁρισμένα είδη
δέν ἐμφανίζουν σημάδια
κακής ύγείας, δέν χάνουν
ποτέ τήν άναγεννητική
ίκανότητα πού έχουν νά
μπορούν γρήγορα νά
όναπλάσουν τά αγκάθια
καί τά πόδια τους ἐάν.
σπάσουν, καί ἑξακολουθούν νά έχουν μέχρι τέλους τήν ίδια νεανική
σφριγηλότητα! Οἱ είδικοί
ἐλπίζουν αὐτά νά τούς
βοηθήσουν νά αντιμετωπίσουν τήν ανθρώπινη
γήρανση. Γιά νά δούμε...
ο Ἡ Κιβωτός τού Νώε
. σπα μιλάμε γιά τό πλωτό
μουσείο πού κατασκευάσθηκε στην Όλλανδία ώ,
Μαράστασις τής Κιβωτού τού Νώε, τό ὁποῖο
«κατόρθωσε» καθώς ρυμουλκεΪτο νά συγκρουσθεῖ
στό λιμάνι τού Όσλο μέ
σκάφος τῆς Ακτοφυλακής!
Τό ξύλινο όμοίωμσ, μήκους 7Ομ., απέκτησε μία
τρύπα στό πλάι.
υ Βραβείο θά έπρεπε νά
απονεμηθεί στούς ίατρούς
στήν Κολομβία πού κατόρθωσαν νά χειρουργήσουν ἐπιτυχώς έναν στρατιώτη στό κρανίο τού
όποίου εᾶε σφηνωθεϊ
μιά... χειροβομβίδες λόγω
λάθους χειρισμού ἑνός βαρέος όπλου, ἐξοπλισμένου
μέ έκτοξευτή ρουκετών. Ἡ
χειροβομβίδα μπορούσε
νά έκραγεϊ ανά πάσα
στιγμή, καί γι° αὐτό τό
πρόχειρο, αλλά ἑξαιρεπκά
δύσκολο, χειρουργείο
στήθηκε στόν χώρο σταθμεύσεως τού νοσοκομείου!
«Προσευχηθήκαμε γιά νά
μήν ζήσουμε μιά πραγματικά μεγάλη τραγωδία»,
είπε ένας από τούς χειρουργούς. Ύποκλινόμεθα!
ο Στήν 1σλανδία επιστήμονες καί μηχανικοί πού
ἐργάζονται σέ σταθμό
παραγωγή ς ἑνέργειας κατόρθωσαν νά αφαιρέσουν
τό διοξείδιο τού άνθρακος
από τήν ατμόσφαιρα, μετατρέποντας τό σέ... πέτρα! Διοχετεύουν τό διοξείδιο μαζί μέ νερό μέσα
στήν γῆ, όπου αύτό στερεοποιεϊται μέσα σέ λί
συγκρούσθηκε, αλλά γους μήνες έως δύο χρόεύπαώςδένἐβυθίσθη! Φυ- νια| Θαύμα!
| .| ¦|
Διαβαστε τα αρθρα
<ἑ|Ενας μοναδικός πόλεμος»
Τηλέμαχος Μαρἄτος (σελ. 4)
«Τό Κολωνάκι άλλοτε...»
Ζάχος Χατζήφωτἰου (σελ. 12)