Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0 0'Ξ Ϊ7Ξ
77]' Ι 'δ 9
καιει μι
ΜΙΜΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α'Α ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η. 06. 20|ὁ ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 784
Μικρό: προκλιΞωων
κού ιι” Ελλὁδσ8
Ζ > ”ΔΔ ςιῇ.   
Η ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΤΗΣ
λἶἱλΣ :ΜΝ
ΚΑ| Το ΞΥΠΝΗΜΑ
ΤΩΝ ΤΣΑΜΗΔΩΝ
ΑκροΒσΡἱ Θ
σε σχοινι η
Μ" ΜΝΉΜΗ
ι  ὅ! _
ι:η¦ 7
Βιιιιύνων για
ιι·: ιιϋειει: ιν
ΚΑΝΟΥΝ ΣΠΕΚΟΥΑΑ ΜΕ
ΑΘΑ|ΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΕΣ
Ο λομιιἱσισε
ι·ιρὁεδροε και οι
υιιεξαιρἑσει5!
(3¦5€ ΜΕ ΠΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ)
ΝΑΤ' ΟΣΑ ἙΟΡΚ|ΖΕ
ΔιιιΒΠσιε ιιιωιιιι...
Πὲτ€ιῆο
Αρὲνε5,
”0,τι ιιει5
“ι '· 4. 8·9. Τ9·2Ι¦ 4647
οι ι8 Μπι:
ιιοιι @ΜΗΝ
ιο ῖιιιιι·ιι
Η χώρο νο
γυρισει τῶρο
οεῆιὁο μετΟ
την ονοκωχῇ
με ΕΕ, ΔΝΤ
- Α “  “ -  >   >7   ΑΜΜΟ:
 'ΜΗ, Η:
ν ιινοωτιι6ρειωποωιιι;
ι .Ποροοκῇνιο με ενώσει8 κοι τεῆε6ιγροφο  π
Ό ο σταξινὁμιιω8 δεξια και
ιι ΜΜΜ δράση στο ΕΑΜ
Υστερογροφο διο χειρο8 του μεγοῆου συνθέτη
Πιῆὁτοε γιο
την ονΟΠτωξη
η ουμφωνἱο
Που εγινε γιο
το Εῆῆηνικὸ
το Σὐνιαγμα
με σιὁχο ιο 202Ι 
ΚΛΥΔΩΝ'ΣΜΟ|
ΣΤΗ ΒΡΕΪΑΝ|Α ι
ΦοΒοι
για το
ΒΠΕΧ|Τ
Καντιῖῆια
και μπουνι8
στον ΜιιιΒ
οι '|0 λόγοι
για να ιρῶμε
μπανάνεε