Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
έ μ 7
| ΚΠθημ=ρΝὴ Μο η>τική ΕΦΓιμ=ρΐὁΠ ΤΙΜΗ Ο 60 Ε·   
| α | · σχινοιιΜίπ
_ ··  Ϊ που Μι"
της Ιξρί1της
σελ.5
Επῆόϋπ
- 7ιιΜπιΜιιός ως ακραίας
ΜΜΜ πο 7 χρόνια
ι - ο ΙΜ ζει με Ι82 ευρώ το μόνο
  ή  ι. . ο· Ψ'
ΣιιιιΙΜιιι
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. σελ-9
Κ Ε. Ι Μ Ε. Ν Α ΜΜΜ
ΔΠμήτρτις ΠοτέλΠς σελ.3
ΚονόκΠς Γερωνυμόκ11ς σελ.4 
Πούλος ΠολυχρονόκΠς σελ. 16 ................... .. σελ
Προσφορές όλο το Χρόνο γιο ο
| τους δικούς μας ανθρώπους
· Κώδωνες ονοκύκλωσΠς [ 
γυαλιού στο Χανιά σελ.15 8 Β 
· 62Χρονος είχε σΠίιι του || ω Β ς Ι Θ 'ί ?ζ 
Πάνω οτιό 1000 φυσίγγ1τ1 σελ.10    "οί '· #ἶ 
· Σ Ι Ι | ψ 
ωθΠκε ο 55Χρονος Που εΠεσε  ΡΜΝΠ =Γ|ἱ|Σλ€ὶΛὲΡὶ°Μ χ Ι
σε αντλ10στόσ1ο λυμάτων σελ1Ο ··················· ·· σὡΖ8 ΠΚΦ/Π Καπί δομεζ- Ελληνική Ετειο ΡοπηἔἘόἙλό
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Δ , _ , , Δ,
· Νέα υΠοδιοικύτρ1(1 σων ΥΠΕ Κρότος σελ.6 ο   Φ
· Ανοίγει ο δρόμος  _ἑ 
γ1ι1 ομαδικές (1Πολύσε1ς σελ.6 # Ξ ἡ , '
ιιιιι Με Μινι ὅ   *
α ΜΕΤΑ ΗΒΗ - 3 5 7
8 Φυο_ Χυμός Τυρνόβου
8 Πορτοκόλι Μι το κιλό
--· _

Τελευταία νέα από την εφημερίδα