Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Φόβοι για έμφραγμα στο TaxisnetRecognized text:
“ΜΝ-θ  Σ ΙΑ ανναιιιιει'ι8ιααι·
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ [Ι||(ΟΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΟ ΙΟΥΝίΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ 69ο ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 20277 - ΤΙΜΗ 130 ΕΥΡΩ
ΣΑΛ0Σ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Τ0Υ
Αδειὁζουν τον Ν. Φίλη
Μαξίμου και υπουργοί
ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ "Ό ΤΡΑΓΙ|(0 ΓΕΓ0Ν0Σ
θάνατο5 - μυστήριο
του εκδότη Π. Μουρίκου
θύΘλα αντιδράσεων προκάλεσαν ματος «Παραπηθείτο›. Η κυβεροι αναΦορες του υπουργού Παι- νηση τονίζει ότι προκειται για
δείας γιατην εκδήλωση του κινή- προσωπικές αποψεις > σελ. 25
Οι ανακριτικές αρχες διεξόγουν γκρουοης.042χρονος εδω εμπλαέρευνες γιατο περίεργο δυστυχη- κεί στο σκάνδαλο με τις διαΦημίμα. Το σχημα δεν Φέρνω ίχνη σύ- σεις των ΔΕΚΟ › σελ. 26
ΕυτοννοΜησθτουρ Σε είκοσι ημέρες Πρεπει να υποβληθούν 3¦7 εκατ. δηλώσεις
Θετικα εισηγηση
για εκταμίευση   
της δόσης 7,5 δισ.
. ..  στο Ταχι8Πθί
αποφαση ΟΠ( 16 Ιουνίου
Ο «Μειωσα κα! η λίστα σε το Πωσ· ° Αγωνία στο υΠου ργείο Οικονομικών. Προει“απ0ὐ#ε°“ Μ Σε“Τε#βρί0“> σελ· 4 δοτιοίηση α1Ιό Τρ. Αλεξιαδη ότι δεν θα δοθεί
7 Παράταση για τις φορολογικές δηλωσεις
σ γ ί · κ Ι ~ · _/' ι ΦΠ μαζική υτΙοβολη την τελευταία στιγμη
¦ γ ΥΟΧ ὅ ί Ο η θα δοκιμασει τις αντοχές του 'ΓαΧί8
' .Ν ι Χ , ρ Ι Ι
/ Ξ ΔΩΟ ω 0 Αιτομενουν Περισσοτεροι ατΙο δ,5 εκατ.
Πολιτες να υτιοβαλουν τις δηλωσεις
το ΣΑΒΒΑΤΟ Ι ν ρ
ΔΩΡΕΑΝ Με ΤΗΝ Ο Στις 50 Ιουνίου ληγει η Προθεσμία
και για τον ΦΠΑ των ετιιΧειρησεων >σελ.3
“Μ Αποκὁλυψη Κατόινεν θεόδ. Βενιὁμηε Σκληρή κριτική ΣΕΒ
 - · γ ϊ ί 3 Η Ελλάδα Αισιοδοξία «Η χώρο έχει
·· ο ν -- - ἴ; Π. δεν ήθελε το γιο το μέλλον χασει καθε
ί ί Η ' Πακέτο ΠοΟνκερ Με νουτιλίο5 οξιοι·ιιοτίο>>
ι ΜΜΜ., Ι ΜΒΜ Ξ 0 ^¦χ¦¦έςωρῷῳ υπουργών ο 0ιΠληνες πλοίοκτήτ£ς ο «Πέρασαν ανειισιρεατι'
_ | διατύπωσε ο αντιπρόεδρος κρατούν τα πάτησα στην οι ενοχές που ο λαος ζούσε
ι “ΜΗ-ΑΛ" __ της Εορισιιαίκής ΜΜΜ( παγκοσμια ναυτιλία με ψέματα καί σΜΙΙωΦ›
ΤΑ”0Σ ' ¦
'η' ι,ωωψ“ω· .γ ιζ |
| _ 'Μ ι Ν
ι . · ι
ι Α ι
¦ . ι
 ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ δεν έσπευσαν να εκμεταλ- «ΕΙΜΑΣΤΕ και θα είμαστε πρωτοι στην ΔΡΙΜΕΙΑ κρπικη ασκεί ο ΣΕΒ. Στο δελτίο
γ' >. λευτσίιν τις επενδυτικές ευκαιρίες του ναυτιλία». δηλωσεοιιροεδροςτης Ενω- της εβδομαδιαίας οικονομικής επισκό$ 8% δ  ` Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Τα σης ΕΦσιιλιστών. Η αξία του στόλου ξε- πηοης τονίζει ότι η Ελλαδα έχει κατσα` 6/ τ· -- ' ' ¦ η? στοιχεία είναι αιισγσητευτικσ> σελ. 6 ιιερνα τα 90 δισ. δολαρια > σελ. 9 κυλήσει στην αναξισιιιστία › σελ. 7
« Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΦΡ0Σ»
Αυξήθηκαν 10.3% οι αΦίξεις στα αεροδρόμια το ιιεντἀμηνσ Μελ. 11
Αῦ"'α'·°"Μ·| ΟΕΜ' ω Μ Μ Μ|Μ · Μ