Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Με το σταγονόμετρο τα κεφάλαια στις μμε
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.Π8ΪτΟΤΠΡΟΓΠζἰ.8Γ
Παρασκευη 10 Ιουνίου 2016 /τιμη: 1,30 €
Μοριο Ντρογκι
Πρόεδρος της Ευρωηοῖκης Κεντρικης Τροηεζος
Ο||(ΟΝΟΝ||(Η ΚΑ|
ΕηιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΠ(Η
Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.083
Ο' ΕΤΑ|ΡΟ|
ΟΕΤΟΥΝ ΖΗΤΗΜΑ
ΑΞ|Ο|'||ΣΤ|ΑΣ
υπουργείο Οικονομικών
Τ“ΠΒοΜΗΠε
ΤυκΒο£ΗΑκοΕκ8 8Α|.Ε8 δ 8ΕΗν|ςΕ
'¦ ΜΜΕ Μ.. Μ 'Μ ΠΕΠ
Τι ἩΜ26Μ| ·ΜΜ'·ΜΜ.·
Π8"Τ808.Α.
8Η'ΡΗΕΡΑ|Η ΥΑΗῦ
εχοι_υεινΕ ΡΟΗ θΠΕΕΟΕ
ΑΝΕ· ΟΥΡΗυ8 ΝΑΝΤ!! ΗΕΕ|.Α8 Μ.
Τει.: +30 210 9687722
ε-ηιεί|: γοι·ο@ηευιοηε||οε.Ψ
σημερα στη Ν
Ποσειδώνιο 20" ο
Ι(λείδωσαν οι Πρώτες
συμφωνίες
με ναυτΠιγεία
Οι ηρωτες εηιχειρημοτικες συμφωνίες στον τομεα
της επισκευης πλοίων κοτογροφηκον στη διεθνη
νουτιλιοκη εκθεση «Ποσειδώνιο 2016». Νουηηγείο
απο την Τουρκία κοι την Πορτογαλίο εκλεισον επιχειρημοτικες συμφωνίες οηο τις πρώτες κιολας
ημερες της έκθεσης, σύμφωνο με δηλώσεις εκπροσώπων των νουηηγείων Βε5ίκτ25 Πρωτο, δεηιεκ
κοι |.ί5ηενο. >ί 2
|Εμφρογμο στην κρουοζιερο
προκολεί η οπεργίο
Σχεδιο «οηεμπλοκης» των λιμανιών Πειροιο και
θεσσαλονίκης απο τις απεργιακές κινητοηοιησεις
των εργαζομένων, ηου διαρκούν πλεον δύο εβδομοδες, επεξεργοζοντοι οηο χθες κυβερνηση και
ιδιωτικος τομὲος, οφου η συνοντηση του υηουργου
Ναυτιλίας Θόδωρο Δρίτσα με την ΟΜΥΛΕ απέβη
άκορηη. >Ι 3
Ο| ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΗΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΟΑ ΑΗΑΒΑΟΜ|ΣΟΥΗ ΤΗ ΟΕΣΗ
ΤΗΣ ΒΟΡΕ|ΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ >11
ΜΑ|ΕΥΤΗΡ|Α: Α|ΤΟΤΕΡΕΣ
ΤΕΗΗΕΣ, Α|ΤΟΤΕΡΑ ΕΣΟΔΑ >15
ΕΑΑΗΗ||(Ο: ΑΗΤ|ΔΡΑΣΕ|Σ
Ε|( ΤΩΝ ΕΣΩ |'|Α ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ >ι4
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ |'|ΑΑΑ|ΟΥΣ
ΑΗΑΠΤΥΞ|Α|(ΟΥΣ ΗΟΜΟΥΣ >6
[χρημοτοδοοιση] 'Εκθεση του Ευ ρωκοινο βουλίου τοΠοθετεί την Ελλάδα τελευταία στην ΕΕ.
Με το σταγονόμετ ρο
τα κε φάλαια στις μμε
ΤΟ 30% ΤΩΝ ΕΤΑ|ΡΕ|ΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ
ΑΗΗΣΥΧΕ| ΠΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΠερίΠου το 30% των μικρομεσαίων εηιΧειρησεων στην Ελλάδα και το 13% των μμε στην Ιρλανδία, την Ιταλία και τις Ιζάτω Χώρες θεωρούν ως το
Πλέον σημαντικό ηρόβλημά τους την Πρόσβαση
στη Χρηματοδότηση, σε σύγκριση με ηερίηου '7%
των μμε στην Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Γερμανία (με μέσο όρο στη Ζώνη του ευρώ 11%]. Σε
αλλες βαριά Πληγείσες αΠό την κρίση Χώρες, όΠως
η ΙσΠανία και η Πορτογαλία, τα αντίο-τοιΧα Ποσοστά είναι 12% και 11%. ενώ στη Σλοβακία ανέρΧεται στο 8%. ΕΠιΠλέον, οι μμε στην Ιρλανδία, την
ΙσΠανία και την Πορτογαλία εκτιμούν ότι η διαθεσιμότητα των δανείων είναι υψηλότερη αΠό τις
ανάγκες τους, ενώ η Χώρα μας είναι η μόνη Που δηλώνει το αντίθετο. Τα Πολύ ενδιαφέροντα αυτά συμΠεράσματα ΠροκύΠτουν αΠό την 'Εκθεση του ΕυρωΠαῖκού Κοινοβουλίου του Μαΐου, με θέμα «ΕμΠόδια στην ανάΠτυξη των μμε στην ΕύρὡΠη». >7
ΕΕ.: Εμποδιο στην οποσχοληση γιο τις μικρομεσοίες
ΜΜΜκοιΜΜΜΜΜΜΜ
Μ Τραουσο ΜΜΜ κοτοοτοοπ
Μ ΑΜΜΜηΜΜΜ
Μ ΜΜΜ
Μ Υψηλό κόστος οποία
Μ χωΜΜΜΜΜ
Μ ΧομΜικον6οποΜωυργίοςσεΜΜ
Μ ΑΜΜιωοργονωυΜδῳηκοκΜΜ
Μ ΑΜΜο προώθηση ΜΜΜ
ΜΜΜκοορΜΜσηΜΜ
Υ|'|Ο||(
ΤΟ 5% ΤΟΥ ΟΤΕ
ΜΕΤΑΒ|ΒΑΖΕΤΑ|
ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΑ||'|ΕΔ
[|ουλιος] Για 795.000 δικαιούχους
ΑρΧίζει
το «ψ ΠλίδΙσμα»
στις συντάξεις
ΑΠό τον εηόμενο μηνα, με την Πληρωμη των συντάξεων του Ιουλίου, θα αρΧίσουν να βλέηουν οι συνταξιούΧοι τις νέες αΠώλειες στο εισόδημά τους εξαιτίας των νέων μειώσεων στις συνταξιοδοτικές ΠαροΧές Που ΠροβλέΠει ο καινούργιος ασφαλιστικός
νόμος. Ο συνολικός αριθμός αυτών Που αντιμετωΠίΖουν το ενδεΧόμενο των νέων Πε ρικοΠών, σύμφωνα με τα στοιΧεία των Ταμείων, Πλησιάζει τους
795.000 δικαιούΧους όλων των κατηγοριών >5
[οΞιολογιιση] Πριν τις 23 Ιουνίου 7,5 δισ. ευ ρώ στο Δημόσιο Ταμείο
ΕΙΑ/(Ξ: Άνοιξε τον δ ρόμο
για την κατά βολη της δόσης
Μικριί οποκλιμοκωσπ της ονεργίος οι.)
245 Μ
|ιιιιοιιοριος
Φεβροιιοριος
Μοριιος
Διιριλιος
Μοιος
|οοιιος
|οιιλιος
Μιιοοοιος
Σειιιεββριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
|ιιιιοιιοριος
Φεβρουοριος
Μάρτιος
--------------- 
κατά 68.046 οτομο μειώθηκε τον Μορτιο ο οριθμος των ονεργων συγκριτικά με τον αντίστοιχο ηερσινο μηνα, εξελιξη που ηεριόρισε το ποσοστο
της ονεργίος στο 24,ί% ενοντι 25,7% περυσι τον ίδιο μηνο κοι ενοντι
24,2% τον προηγουμενο μονο, Φεβρουοριο 2016. >4
[ΗΜν'51
Θετικό
Πιστωτικό
γεγονός ΥΚ!
τις τράΠεζες
Η υΠοΧώρηση των μη εξυΠηρετούμενων δανείων των ελληνικών τραΠεζών, όΠως αΠοτυΠώνεται στα δημοσιοΠοιημένα
αΠοτελέσματα του Πρώτου τριμηνου του 2016, αΠοτελεί θετικό Πιστωτικό γεγονός (ετεάιτ
Ροειτινει για τον κλάδο, σύμφωνα με τη Μοοάγ'8. >6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα