Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
ΜΜΜ ω ω“¦ειωεη
ο μικρό
Πρίγκιπ“=
Ο Μ||(ΡΟΣ
|'|Ρ|Γ|(Η|'|ΑΣ
του Αντουάν
ντε Σαιντ ΕξυΠεου
το Με 5ο[[οτ όλων
των Πορομυθιών,
όλων των εΠοχών
Μπ Χασετε το Σαββατο 1 4 ζ,
τπν πλούσια έκδοσπ τπε Μετι·οεροι·τ 'σε περιορισμένο τιρατ · ῦῦ
ΣΕΛΙΔΕΣ
Μοντέῖρο
στη «Μ»: Κρατούσαμ
τα προβλήματα στα
αποδυτήρια
|ἱΚΑΠΜΠἈΣΗ»
. χ ¦ π επιτι-ιΜι-ι πΡοτΑτι-ι Απο ΝοτιτχΑΜ ΠΑ οεΜιο,
 γ η 11 ΛΕΝΕ ΒΡΕΤΑΝικΑ ΜΜΕ.
` ς23ἑἑ2ἐη π ποιοι πΑικτετ :γΜοοΝι-ιτΑΝ :ε εκΧοΡι-ιΣι-ι κΑι
ποιοι πεΡιΜεΝογΝ τΑκτοποιι-ιΣιι τον οοειΛοΝ
«οἑοι... πιΣτοι
"Ρ0ΣΕ^θΕΤΕ»
ΑΝΟ|ΓΕ| ΣΗΜΕΡΑ
Ο ΑΟΓΑΡ|ΑΣΜΟΣ Γ|Α ΤΟ
Μ.Κ. ΤΗΣ ΝΕΑΣ |'|ΑΕ ΑΡΗΣ
 ν ή ¦
ιο* Μ
 1/ Ε
ή ΕΟΕ'
 τ.Δ_“ε _-·Β_Δ | Κ :ή Ν
ΜΒΜ «ΕΕΨΑΧΝ|ΖΟΥΝ» ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Γ|Α ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ |'|Ο|ΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΡΟΣΤΕΡὴἡ! “ ,
Π Μ|ΑΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ Γ|Α ΤΟ ΝΕΟ |'|ΑΑΝΟ (12.3Ο τινΕ ΜΕΤΡΟΡΟ|_|$ 95.5)
ι·ιΑ ·ιοιιιτι>ι-ι»~Δ   τ
' τ , :Β
ΑΝΑΚΟ|ΝΩΣΟΥΝ ΚΑ| ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ
Η ' ::__¦ ¦ χ
ΜΧ ωοήιπΞΜτμΨ ι η
Ζαραε στπ «Μ»=
· Ο · '
«Ειμαστε οικογενεια»
' «Βλέπουν» Οανήσπ Αντετοκοὐνμπο,
προτάθηκε ο Τόνι Κρόκερ Μ Σελ 36
. . ς ε- μωβ
- _,Ε!!τ'
ως. ` 7 _7 -7
.. , _ ._τ ω .τον 0νΜοΜ ' 
ο¦κΑι πΑικτεΣ Απο 
  “οἈ.πειΝοττοΝ πΑοκ Γε ¦
Α ΕΔΩ ΟΑ Γ|ΝΕ| Ο «ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝ|ΑΣ»
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ «Μ» ΠΟ |'|ΡΟΧΩΜΑ
' Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡ|ΑΣ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΑΑΪΤΖ|ΔΗ ΑΝΑΤΟΑ|ΤΗ ΝΕΡΑΝΤΖΗ |'|Α Τ|Σ ΜΕΤΟΧΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟ 'ΟΥΝ|ΟΥ
ιιιιΞΕ ΜΜΜ Στοπ ΜττιΜντ ΑΓΩΝΕΣ ΜΜΜ ν8
#|(Λ|||0ΜΜ_Μ|_ΜΕ]Π_Μ0Μ0
ΣΗΜΕΡΑ Η κΡιΣιΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΣΟΥΠΕΡ Λ|Γ|(Α - ΕΠΟ Γ|Α ΤΗ Δ|Α|ΤΗΣ|Α
ΜΟΝΟΣ ΑΡ'ΑΑ|ΑΣ
Δυναμική
στο προσκήνιο
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΝΟ
ΡΑΜ|ΡΕΣ
_ «Μ|ΑΗΤ°»
τ ο..
· “ΜΑ Π Ποπ απο
· Η ΠΡΟΤΑΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Π ΡΩΤΑΘΑ|·' ΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑ|ΡΟΥ ΓΑΑΑ|Α 2ΟΊ 6
νἰ5ιοΒοι.οτ
Το Ποτνντο εΠττρὲΠοντοτ σε οτουο ονω των ΖΊ. Αρμοδτος ρυθμιστής: Μωβ ΥΠοοχετ κἰνὁυνος εθτουου των ΜΜΜ Περιουοἰος. Γραμμή βοὴθετος 4114.