Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
τι=ΕιΣ οΜΑΔΕΣ
κΑι=ΑΔοκογΝ
ι·ιΑ τοκ ΚΑΛΤΣΑ _
Σ ῆ. 22 ρ ρ | ·
Το ησροσκηνιο τη5 συμφωνιοε ΠοηοΒονοσοκη-Νοτιγχομ
ιιι ιιι>ιικΕ χιιι>ιΣ
8 ΤΩΝ. .. ιιΕιιιιιιι
· Ι Ι | Σ ἡ. 24
Γιοτι ο ηροε6ροε του Ηροκῆη εκονς
στην... οκρη τον ηοικτη κοι τον οτζεντη του
ΑΛΛΑΞΕ
· · Ροντοβόνοβιτς ἱεΝτκ
ΣΕἔΒτἔΜω :Ύ  θέλει ο Μίχελ! ξκ^πΕ ΕΤΟΙΜ0Σ ΝΔ ΠΕΙ Το «ΝΑΙ»
"Ψ _ .
 κΑι=>ΛΑο και
1 ΤΣιι·κι=ιΝΣκι
> «ΜΜΜ»
=  ΠΜ
Ξ Ποιο το δεδομένο
· γιο τουε δυο οτοηερ
ΧΟ ΡΟΣ Ε:γι=ι::τ%::ι:
ΜΙΑ ΤΩΝ ΓκοΛ “ότερρ _
Μ0π|ι£:Μ Μ ἔΩΕβΡω
ΔΕΝ ΜΜΜ :το
ΜΜΜ -Μ ΜΜΜ   “
  ΡΕΓΕΣ κΑι
ι ΛΑΖΑΡΟΣ
Αυτόο 8ο οηοφοοίοει
ον ηρέηει νο γινει
. κίνηση
ΠΡΩΤΗ ΚΟΝΤΡΑ Ζ|ΛΜΠΕΡΤΟ-ΠΡΔΜΛΤΣΠΝ'