Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΑθΛΗΤΕΜΗ
Π" 'ΜΜΜ "Ο"
"ΜΗ 0 ΠΠ"'|Μ(! _
Γραφειο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠ0Σ Σελ. 2 ·¦¦_
'Η' || "ΜΜΜ θ"" τ 
Ι - Ο)
   Αηο~ΣΗΜΕΡΔ και κοΕ ΜΕΡΑ ΜΒΜ το μηνα τη3
_- ' ,
. μεγαλη5 ηοοοοψοηηκη5 γιορτΠ5¦ ηλοοοτο ρεηορταζ
- “ω .Ω
Γραψε! ο ΣΠΥΡΟΣ Δ^ΡΣ|ΝοΣ Σελ' 2 και φοιτοοεηορτοζ: αηο ολο οσα ΘοΑγινονται.
  εντο5 καιεκτοο“ῖων|γηηῳων τη8`Γαλλτο5
· ηΡεΜ·εΡΔ Δηοψἑ_(22:οο›·Με ΓΑ7ἴΛτΔ>ΡονΜΔΜΔ
ο Ηοιιισοιωήιινιις στον
Μήνα για τον ιιιἰιοιιια
Πτιρτιοκευιτ ΙΟ' οοοο ου 2016 / Φυλλο ΊΊ96 (2396) / € Ί 30
Επιτροιιή8 Δεοντολογἱα8 και
σαμφωνήθηκαν οι κατοοθὐνσοι8
Στο οημεοινο <<(ΞΡ8» με τον ΤΔΣΟ ΤΣΔΤΔΛΗ
..  ε |,ἶΉ 
  ο=τιΜοιΕιιιτιιιιιιιιι £οωαὲιο ή·
 Ψ και” «οικήενια τον οιοΒνή οιιιιοανο
 τιιτιι ο ΜιποβανοΒιις αναήαμΒανοι
Δηοκαλυητ|κο ρεηορτοζ του Δημητρη Τοοηανακη
ο Ό ¦· -  :τὰ
Ε~€Ψ  ἐἀ 77 
Δ, _ κ', ο
Το αδιαχὡριιτο στην πιο λαμπρή εκδήλωση πιο ελληνική8 Ναυπλίω. ;  
"ο το τρόιιαιο τησ Κυπελλούχοι· ΜΜΜ. ΑΕΚ. να ΜΜΜ", τ" ""°άω"°"  ~ Ϊ;
'ἑ ο” πντοιοιιοἶιἶ“ἶιο
τ·”·ι··“ .οιιι8οΜτιιιιις .
Ο Δημήτριο Μελισσανἰοιι8 έστειλε μήνυμα με νοημα. στιιν εκδήλωση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων
μ ϊ “ Ι ο
ἶΔ"8"°"""""(!
Υηογραφει ο Σκουλιδα8 Που βρέθηκε
χθε8 στα γραφεία τη5 ΚΑΕ