Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
085¦56" ·······
9"||'||8Ί"
"Αγ^°ΣΓΜ°"°γΜΣ ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗκει Στο ΛΑΟ τον
ΕΑ] ΜΡΜΠΝἩ
τι ε··ΜεΡ·ΑΑ ΜΑΝ τον πΑΝΑ8ιιΝΑϊκΩΝ
"ΡΜ Η' ΜΥ ΜΙΒ 'Ρ. °'Μ 2748 Η": τα· Ε ι
Μ ;ῖ`_ὴ
ι γ η
-ἐέ_,_ _.
Ύ- - _
.α ΜΔ
,?···
 Ψ Η ν
“ ΑΝΑΤΡ|Χ|Μ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ" ΤΟΥ ΝΤ0Κ|ΜΑΝΪΕΡ ΠΑ ΤΩΝ ΤΕΡΑΣΤ|0 Δ|ΑΜΑΝΤ|ΔΗ ΑΠ"
“ ΤΗ" ΚΑΕ "|ΑΝΑΒ'|ΝΛ|Κ0Σ ΚΔ' τα" 8ΤΠ|Χ|ΜΑΝ.ΒΠ ΣΕ Κ|ΝΗΜΑΤΠΓΡΑΦΠ ΤΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣ|0Υ
οΜΜΜΜ ΜΜΜ... ΑΜ ωνκΜΜΑ
ΜΜΜ ΜΜΜ ΜΜΜΜΜ
κ( · α α α: ·/7^α α α α ἶῖ7· ·“ἱῆ 'Αϊ · α  α α· αρ α· α α α - . . . .
“ - Α' ΠΓΚ|”||Σ# Ι Υ ΕΡ|| Α Ε Ξ 
ἔ. -....·..έ.·..“ὲί.·-.-..
-  ,  Α:: κι ._ ¦  ΣΔ ¦ '   “ ` “ .. Σ“Αι0ΥΜκ“Σ= `
 «ατι ΑΜ τι ΜΑΜ. ” - - * ν   · `  ~ ~· = ὅ . “ΜΜΜ 
ι. , , , , , Σ ΕΥΧΑΡ|Π0ΥΝΕ
ΤΕΛΕ|"ΝΕ| Με ΜΙΝΙ.» Το ανακοινωσε ο ΔιευΒυνων Συμβουλος της ΚΑΕ Παναγιωτης Τριαντοπουλος Ξ ΠΑ ΠΜ» @Δ 2
Ι. 2 · 7 Ϊ ”· ·:¦ _7 _ ῖ°ῖ_"-τε°:' °`.'._.'ἐ_ 7. ζ;; · ;=¦Ξ©Δι“; _ _ . ζ'Α 7 -ἶ ”· τῷ έ] Δ »
_ΜΑ . _-__
Ο ΜΜΜ): ΜΕΝ" ΑΑ'ἙΡ|Ν0Σ ΜΗΝΑ" ΑΑΣΕ" ΑΜΜΑΝ!
0Τ| ΕΧΕ' ΠΑ ΧΕΡΙΑ ΤΜ "ΡΩΤΑΣ" ΑΜ ΤΠ «ΤΡ|ΦΥΑΑ|»
ΚΑΛΠΒΛΕΠΕ| ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΣ" ΤΠΥ ΠΑΝΑΒΗΝΑ"ΜΥ Π ΛΙΜΝΗΣ ΜΒΜ. ΜΠΑΝΥ"
Π' «ΠΡΑΣ|ΝΒ|» ΠΑ ΝΑ ΜΜΜ ΤΠ" ΜΜΜ ΑΜ ΤΗΝ ΜΠΕΙ!
 Μεινε εΑενοΕΡοΣ ο τόνων κε'ι'τΑ Απο τν ΜΑΜΑ
 :›/...-“·“` _ ΔιέοΗ°  ν η : ι' '
Α @ΜΜΜ ΒΗΜΑ ΜΑΗ το ΕΝΔεχοΜΕΝο ΜετΑκοΜιτΗΣ ΠΑΝ ΕΛΛΑΔΑ ο εΜπειΡοΣ . : ^"^"ΕΒ" "^ ' ”Μ ο "πω" "ε ΜΝ" Ζ'^""Ε”"
 ΜΜΜ ΑΜγΑτικοΣ Μετα. ο οποια ΜΜΕ ΗΜΕΡΑΣ ΑΜ τι ΜΑΜ β _ ΜΑΕΜΜΡΜ
μ ΜΗΝΑΣ Ο Μια ανασα βρίσκεται ό Παναθηναϊκός
από τον 25χρανα κεντρικό του Φοίνικα Σύρου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα